پرستار

خواب دیدن اینکه شما پرستار هستید بیانگر این است که نیاز دارید دلسوزی بیشتری در یک موقعیت نشان دهید. دیدن پرستار در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید زمانی برای شفای ذهنی، فیزیکی و روحی، کنار گذارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید