پرنس (شاهزاده پسر)

خواب دیدن اینکه شما شاهزاده هستید بیانگر این است که حس مهم بودن می کنید و اینکه نیاز می شوید. شما ممکن است دستاورد هاتان را تحسین می کنید. دیدن شاهزاده در خوابتان بیانگر این است که  شما با افتخار و پرستیژ هستید. شما به خاطر یک وظیفه شناخته خواهید شد. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که به سمت مسائل رمانتیک تمایل دارید. شاید شما منتظر شاهزاده ای سوار بر اسب خودتان هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید