تعبیر نمادهای حرف «ر»

رابطه

خواب دیدن در مورد رابطه های بیداری تان بیانگر تکمیل آرزوست(رسیدن به آرزوست). رابطه ی خواب شما یک جور هایی معمولا موازی رابطه ی بیداری شماست و ممکن است روی چیزی تاکید کند که اشتباه انجام می دهید. در حالت خوابتان، شما ممکن است بیشتر متمایل باشید که با مسائلی روبرو شوید که به صورت معمول ردش می کنید یا می ترسید که به سراغش روید. رابطه ی خوابتان را با رابطه ی بیداری تان مقایسه کنید

خواب دیدن در مورد رابطه با غریبه بیانگر ابعاد مختلف شخصیت شماست. شما ممکن است تلاش کنید به جنبه های ناشناخته ی ضمیر ناخودآگاه خود مرتبط و متصل شوید

رابین هود

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما رابین هود هستید بیانگر دلسوزی شما برای کسانی است که از نیازمند هستند. به ماهیت خیر و بخشنده ی شما اشاره دارد

رادار

دیدن یا استفاده از رادار در خوابتان نمادی از بینش و شهود شماست. خواب ممکن است روی پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان تاکید کند

رادیاتور

دیدن رادیاتور ماشین در خوابتان بیانگر نیاز به خونسرد بودن است. شما زیادی کار می کنید

رادیو

خواب دیدن اینکه به رادیو گوش می کنید نمادی از آگاهی و شهود شما در مورد یک موقعیت خاص است. چیزی که شما از رادیو می شنوید بیانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاه شماست. ممکن است شکلی از ارتباط تله پاتی یا ESP باشد

اگر خواب میبینید که رادیو خاموش می شود پس بیانگر این است که توانایی دارید در یک موقعیت کمک کنید اما از انجامش سر باز می زنید

رادیو اکتیو

خواب دیدن چیزی که رادیو اکتیو است بیانگر احساسات سرکوب شده است که در ضمیر خودآگاهتان، در آستانه ی سر ریز شدن و اثر منفی گذاشتن روی زندگی روزمره تان است. شما نیاز دارید که به این مسائل و احساسات قبل ازینکه در دراز مدت، آسیب بیشتری بزند، رسیدگی کنید

راز

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، رازی دارید بیانگر قدرت نهفته است. بیانگر این است که چیزی از ضمیر ناخودآگاه شما طلوع می کند.

خواب دیدن اینکه راز شما رو شده است بیانگر ترس از نمایش داده شدن خود واقعی تان است. همچنین ممکن است بیانگر فشار رازی باشد که در بیداری تان نگه می دارید که مستاصل هستید و می خواهید طوری بیانش کند تا از این فشار رها شوید. تعبیر دیگر این است که راز مشابه مواردی در ضمیر ناخودآگاه است که نیاز است با آن روبرو شوید یا به آن رسیدگی کنید

راز: معما

خواندن یا دیدن معما در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب چیزی باشید که سر جای خودش نیست یا از معمول خارج شده است. چیزی، آنطور که به نظر می رسد نیست. مراقب معاملات خود باشید

راست

خواب دیدن سمت راست بیانگر واقعیت آگاهانه، عمل عمدی و افکار منطقی است. ممکن است جناسی از درست بودن ایده، تصمیم یا برنامه باشد. خواب به شما می گوید که شما کار درستی انجام می دهید یا در مسیر درست هستید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید پای حقوقتان بایستید. یا ممکن است استعاره ای از دیدگاه های سیاسی جناح راست شما باشد

راسخ

خواب دیدن اینکه شما راسخ و محکم هستید بیانگر این است که  چیزی مانع از دستیابی شما به برخی مطلوبیت هاتان که به سختی در زندگی دنبالشان بوده اید، خواهد شد

راسو

دیدن راسو در خوابتان بیانگر این است که مردم را از خودتان می رانید یا آنها را ناامید می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که خشم سرکوب شده ی شما، در آستانه ی انفجار است. شما احساسات واقعی تان را ابراز نمی کنید حتی اگر ما موضوعی موافق نیستید.

بو کردن راسو یا خواب دیدن اینکه راسو بویش را پخش می کند بیانگر ترس است. کسی در زندگی بیدار یتان ممکن است از جانب شما تهدید شده است خصوصا اگر راسو به سمت شما بو می دهد. تعبیر دیگر این است که زمان رویارویی با خشم سرکوب شده تان رسیده است

راکت تنیس

دیدن یا استفاده از راکت تنیس در خوابتان نمادی از مکانیزم دفاعی شماست. مساله ای است که مشتاق نیستید به ان رسیدگی کنید

راکن

دیدن راکن در خوابتان بیانگر فریب و سرقت است. شما در یک موقعیت به طور کامل صادق نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما چیزی را پنهان می کنید. شما رازی را نگه می دارید

رام

خواب دیدن اینکه شما یک حیوان را رام می کنید نمادی ازین است که روی تمایلات حیوانی تان کنترل دارید. شما تعادل و هارمونی را تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه رام می شوید بیانگر این است که نیاز دارید داشتن کنترل بهتر روی زندگی تان را تمرین کنید. محدودیت بیشتری را نشان دهید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما جنبه های خودتان را که قبلا رد کردید، می پذیرید

ران پا

دیدن رانتان در خوابتان نمادی از استقامت و پایداری است. به توانایی شما برای اجرا و انجام چیزها اشاره دارد. اگر شما رانتان را در خوابتان تحسین کنید و کیف کنید، بیانگر ماهیت بی پروا و شجاعانه ی شماست. به هر حال نیاز دارید که مراقب رفتارتان باشید

رانندگی کردن

خواب دیدن اینکه شما یک وسیله را می رانید بیانگر سفر زندگی تان و مسیرتان در زندگی است. خواب به شما می گوید که چگونه در زندگی حرکت می کنید و پیش می روید. اگر شما رانندگی می کنید و جاده ی پیش روی خود را نمیبینید، بیانگر این است که نمی دانید در زندگی به کجا می روید و واقعا چه می خواهید با  زندگی خود بکنید. شما یک مسیر و هدف ندارید. همچنین، خواب دیدن اینکه شما در شب رانندگی می کنید بیانگر این است که شما از جایی که در زندگی به آنجا می روید مطمئن نیستید. موانعی را سر راه اهدافتان تجربه می کنید. شاید نمی خواهید چیزی که پیش رویتان است را ببینید یا می ترسید که با مسائل خاص روبرو شوید. ممکن است نسبت به آینده حس نگرانی داشته باشید. اگر وقتی رانندگی می کنید، دید شما بسته یا مسدود باشد، نمادی ازین است که از چیزی در زندگی تان اگاهی ندارید. شما از جنبه های خاصی در زندگی چشم پوشی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر خطرات یا مسائلی است که هنوز برای شما شناخته شده نیست

اگر در یک جاده ی پرپیچ و خم رانندگی می کنید، بیانگر این است که شما در رسیدن به اهدافتان و پذیرفتن تغییراتی که درگیر آن است، مشکل دارید. اگر شما در برف رانندگی می کنید، به این معنی است که نیاز دارید در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان می روید، دقت زیادی داشته باشید.

خواب دیدن اینکه کس دیگری برای شما رانندگی می کند بیانگر این است که به راننده وابسته هستید(کسی که شمارا پیش ببرد). شما کنترل زندگی خود را در دست ندارید و بیشتر به دنبال اهداف دیگران هستید تا اهداف خودتان. اگر شما از قسمت شاگرد راننده ی یک ماشین، ماشین را می رانید، بیانگر این است که تلاش می کنید کنترل مسیر زندگی تان را به دست بگیرید. شما شروع به تصمیم گیری های خود می کنید. اگر کس دیگری از طرف شاگرد راننده برای شما رانندگی می کند، به این معنی است که شما به اشتباه فکر می کنید که در مسند قدرت هستید یا اینکه کنترل کامل را به دست دارید

خواب دیدن اینکه شما یک تاکسی یا اتوبوس را می رانید بیانگر این است که وظایف نوکرمآبانه، فرصت های کم و کوچکی برای پیشرفت دارد

خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را در جهت برعکس می رانید، بیانگر این است که شما موانع بزرگی را بر سر راه اهدافتان تجربه می کنید. بویژه اگر شما برعکس رانندگی کنید و در یک استخر پر از آب باشید، به این معنی است که احساسات به معنای واقعی کلمه، شما را عقب نگه داشته است

خواب دیدن اینکه شما رانندگی می کنید در حالی که مست هستید بیانگر این است که زندگی تان از کنترلتان خارج است. یک رابطه یا یک نفر، روی شما سلطه دارد

خواب دیدن اینکه شما در یک مسیر کوهستانی رانندگی می کنید بیانگر این است که در زندگی به جاهای بالا صعود می کنید، هرچه قدر مسیر سخت تر باشد، در جایگاه بالاتری قرار میگیرید(ماندن در بالا سخت تر است). شما حس می کنید که جایگاه برتر و پیشرفته ی شما، یک جایگاه متزلزل است. سخت کوشی می خواهد که جایگاه خود را حفظ کنید و در اوج بمانید. ممکن است حس کنید که قادر نیستید انتظارات دیگران را برآورده کنید

خواب دیدن اینکه شما در صندلی عقب رانندگی می کنید به این معنی است که در واگذار کردن کنترل، مشکل دارید. شما مسائلی در مورد قدرت دارید

راننده اتوبوس

دیدن یک راننده اتوبوس در خوابتان، بیانگر رهبری یک ایده یا برنامه ی گروهی است. نمادی از قدرت جمعی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما دور خود می چرخید و پیشرفت آنچنانی ندارید

خواب دیدن اینکه شما راننده اتوبوس هستید بیانگر این است که به سرعت به سمت جلو پیش می روید. شما نیاز دارید که صبر بیشتر و زور کمتری را از خود نشان دهید. بویژه اگر شما راننده اتوبوس مدرسه هستید، بیانگر این است که دانش و یادگیری شما، به سرعت در زندگی تان پیشرفت می کند. خواب شما ممکن است به این ربط داشته باشد که یک موقعیت یادگیری جدیدی وجود دارد

راه

خواب دیدن اینکه شما راهتان را گم می کنید بیانگر شکست در تلاشتان است

خواب دیدن اینکه راهی پیدا می کنید بیانگر تصمیم و انتخابی است که نیاز داریددر زندگی بیداریتان بگیرید.

راه آهن

دیدن راه آهن در خوابتان بیانگر این است که شما یک مسیری برای دستیابی به اهدافتان تنظیم کرده و ساخته اید. پیشرفت شما آرام اما ثابت است(آهسته و پیوسته می روید). شما در زندگی تان نظم و ترتیب و امنیت خوبی دارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما ممکن است طرز فکر خطی و محدودی دارید. شاید یک موقعیت یا رابطه در زندگی بیداری تان خسته کننده و یکنواخت شده است. برخی اوقات شما نیاز دارید که کنار بکشید(از مسیر خارج شوید) و احتمالات دیگر را نیز کشف کنید

دیدن گرفتگی در مسیر راه آهن به موانعی اشاره دارد که در مسیر شما به سوی اهدافتان وجود دارد. ممکن است به این معنی باشد که شما مسیر اهدافتان را از دست داده اید

خواب دیدن اینکه شما در کنار راه آهن قدم می زنید بیانگر تکمیل وظایفتان است

خواب دیدن اینکه شما در حال عبور از خط راه آهن هستید بیانگر این است که خلاف مسیری که دیگران برای شما طرح کرده اند حرکت می کنید. شما کار خودتان را انجام می دهید نه کاری که دیگران از شما می خواهند یا توقع دارند.

راه پله

دیدنش در خوابتان نمادی از تغییر و تحول است

خواب دیدن یک پلکان نصفه یا اینکه یک سری پله هایش نیست، بیانگر این است که تلاش می کنید به مرحله یا فاز بعدی بروید بدون اینکه مراحل ضروری را تمام کنید. شما تلاش می کنید که میانبر بزنید

راه راه

دیدن راه راه در خوابتان بیانگر این است که شما یک بیانیه جسورانه و شجاعانه را اعلام می کنید. راه راه افقی بیانگر صراحت است در حالی که راه راه عمودی بیانگر مخالفت و ناساگاری است. بویژه راه راه عمودی سیاه سفید بیانگر طرز تفکر محدود و طرز تفکر بسته است

راه رفتن

خواب دیدن این که شما به راحتی حرکت می کنید بیانگر یک پیشرفت آرام و ثابت به سمت اهدافتان است. شما در زندگی تان به روشی مطمئن حرکت می کنید. مقصدتان را در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما در راه رفتن مشکل دارید بیانگر این است که در پیش رفتن در یک موقعیت، بی میل هستید و شک دارید. شما ممکن است تلاش می کنید خودتان را از تجارب خاص زندگی دور کنید و فاصله دهید. سختی در راه رفتن، بازتابی از موقعیت فعلی شما و موانعی است که تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه شما روی هوا راه می روید، به نگرش بی خیال و خوش بینانه ی شما اشاره دارد. بیانگر اعتماد به نفس است، شما تقریبا حس می کنید که شکست ناپذیر هستید. به اهدافتان، خیلی آسان دست میابید. این خواب، یک نوع از خواب پرواز است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که درکتان از واقعیت را از دست داده اید

خواب دیدن اینکه شما چهار دست و پا راه می روید بیانگر این است که نمی توانید انتظارات دیگران را برآورده کنید(از پسش بر نمیایید). شما ممکن است خودتان یا استاندارد هاتان را پایین بیاورید. تعبیر دیگر این است که چهار دست و پا رفتن به این معنی است که نیاز دارید به غرایزتان اعتماد کنید. دیدن کسی روی چهار دست و پا در خوابتان بیانگر این است که شما به دیگران از بالا نگاه می کنید.

خواب دیدن انکه عقب عقب راه می روید بیانگر این است که کارهای الان شما ممکن است، نتیجه ی عکس دهد. دنبال هرچه در زندگی می روید، از شما دور می شود. شما ممکن است حس شکست کنید یا باور داشته باشید که قادر نیستید به اهدافتان برسید. از طرف دیگر، به پشت راه رفتن در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید از یک موقعیت که الان در زندگی بیداریتان با آن مواجه هستید، دست کشیده عقب نشینی کنید

خواب دیدن اینکه عقب عقب می روید و می افتید بیانگر این است که شما جلوی خودتان را می گیرید که یک تصمیم بد نگیرید یا اشتباه نکنید. ممکن است به این معنی باشد که آماده نیستید به سمت جلو پیش بروید و نیاز دارید که یک قدم به عقب بروید(تامل بیشتر کنید)

راهب بزرگ

دیدن یک راهب در خواب نشان دهنده ی کسی است که قدرتی بیشتر از شما را دارد و شما را مجبور به کاری می کند  که لزوما شما نمی خواستید انجامش دهید.شما یک حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید.این خواب نشان میدهد که شما موانع و مشکلات زیادی را  قبل از بدست آوردن موفقیت و اعتبار تجربه خواهید کرد.

راهبه: زن تارک دنیا

دیدن راهبه در خوابتان بیانگر خلوص، عفت و اطلاعت است. بیانگر این است که نیاز دارید تا زمانی که به تمام قول ها و وعده هایی که داده اید عمل کنید زندگی کنید(باید به همه ی قول هاتان عمل کنید). تعبیر دیگر این است که شانس و دستاورد مادی ممکن است مزاحم روحانیت شما شود.

اگر شما زنید و خواب میبینید که راهبه اید، بیانگر این است که از موقعیت و محیط فعلی تان شاد نیستید. شما به دنبال فرار کردن هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به دنبال حس امنیت یا آرامش در زندگی تان هستید

راهرو

خواب دیدن اینکه به پایین یک راهرو می روید یا یک راهرو عبور می کنید، بیانگر توانایی شما برای پیش رفتن در زندگی با اعتماد به نفس کامل است. تعادل در زندگی تان وجود دارد. تعبیر دیگر این استکه خواب بیانگر نفاق و عدم توافق است. شما در میانه ی راه بین دو نقطه نظر که دو جهت مخالف و مجزا دارند، گیر می کنید

راه رفتن در یک راهرو در خوابتان، بیانگر یک مرحله گذار و تحول از کشف خود است. این مساله، نشانه ای از روشنی روحی، رشد احساسی، قابلیت های فیزیکی، فرصت های جدید و معابر ذهنی در زندگی تان است.

اگر شما در یک راهروی طولانی راه می روید، پس بیانگر این است که از تلاش کردن برای فرار از یک موقعیت تکراری یا الگوهای رفتاری خاص، نا امید هستید. شما نیاز دارید که خودتان را از این تکرار رها کنید. تعبیر دیگر این است که، این خواب نمادی از انتخاب ها و گزینه هایی است که در دسترس شماست. شما چیزهای زیادی دارید که باید در نظر گیرید

راهرو  سری

کشف راه روهای سری در خوابتان موازی چیزی جدید و یا هیجان انگیز است که در زندگی بیداری تان رخ می دهد. به فرصتی جدید، رابطه ای جدید یا یک نگرش جدید به زندگی اشاره دارد. اگر شما قبل ازینکه کامل این راه رو ها را کشف کنید بیدار شوید، بیانگر این است که ممکن است ندانید که چگونه ازین فرصت ها استفاده کنید یا اینکه چگونه در یک رابطه پیش روید. شاید جدید بودن و عدم قطعیت این کشف، شما را کمی محتاط تر می سازد. در کل، این یک خواب مثبت است

راهروی ورودی

دیدنش در خوابتان نمادی از کشف خود است. شروع مسیری است که شما در زندگی تان برمیگزینید. شما وارد فاز تحول می شوید و به ناشناخته ها سفر می کنید. سیگنالی از روشنگری معنوی، دلاوری فیزیکی، رشد احساسی، فرصت های جدید و گذرگاه های ذهنی در زندگی تان است

راهنما

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مشاور نگاه کنید

رای دادن

خواب دیدن اینکه شما رای می دهید بیانگر تمایل شما برای این است به گروهی بزرگتر متعلق باشید یا جنبه ای از شخصیت خود را در سطحی عمومی تر توسعه دهید. شما یا کسی، به دنبال حمایت، تایید و مقبولیت است. خواب ممکن است به این معنی باشد که شما افکارتان را به زبان میاورید و تا شنیده شوید.

رایحه

بو کردن عطر و رایحه خاص در خوابتان بیانگر تجارب و احساسات گذشته تان وقتی است که آن عطر خاص را استفاده می کردید، یا بویش به مشامتان می خورد(یادآور بوی عطری است که با آن خاطره های خوب داشته اید). چیزی در زندگی بی داریتان ممکن است ناشی ازین تجربه ی گذشته باشد. بویژه اگر عطر شیرین باشد، سمبلی از لذت و خوشی است

رباتی به شکل انسان

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما یک ربات انسان نما هستید بیانگر این است که شما سرزندگی و روحیه تان را از دست داده اید. زندگی شما شروع به یکنواخت شدن و خسته کننده شدن می کند. تعبیر دیگر این است که رویا بیانگر این است که شما بدون فکر عمل می کنید

رپ

شنیدن یا خواب دیدن اینکه شما رپ می خوانید بیانگر این است که نیاز دارید افکار و احساساتتان را بهتر بیان کنید

رحم

دیدن رحم در خوابتان بیانگر تمایل شما برای بچه دار شدن یا نگرانی شما در مورد تولدی است که انتظارش را می کشید. از نظر استعاری، خواب ممکن است نماد پروژه ای خلاق باشد که در حال ساخته شدن است

خواب دیدن اینکه شما هنوز در رحم هستید بیانگر این است که به دوره ی زمانی برمیگردید که ایمن و کاملا وابسته بودید. شما ممکن است تلاش کنید که از تقاضاهای زندگی روزمره تان فرار کنید.

دیدن رحم در خوابتان بیانگر خلق، تولد بچه، باروری و شروع تازه است. خواب نمادی از ایده های جدید و تازه است

رد پا

دیدن رد پا در خوابتان نمادی ا زغرور و ارث و میراث است. ممکن است بیانگر این باشد که شما پیرو قدم های کس دیگری هستید(دنباله روی او هستید). شما فاقد اصالت و ابتکار هستید. تعبیر دیگر این است که رد پا بیانگر چیزی یا کسی است که از دست داده اید. شاید شما حس کنید که کسی هرگز تمام و کمال برای شما حاضر نبوده. می تواند نشانه ای از پریشانی و اندوه باشد

رد شدن: طرد شدن

خواب دیدن اینکه شما چیزی را رد می کنید(طرد می کنید) بیانگر این است که جنبه ای از زندگی تان وجود دارد که می خواهید از شرش خلاص شوید. ممکن است موقعیتی شکست خورده باشد. تعبیر دیگر این است که شما از پذیرفتن موقعیتی که به شما تحمیل شده است، امتناع می کنید

خواب دیدن اینکه شما طرد می شوید بیانگر قائل نبودن ارزش برای خودتان است. شما حس بیگانگی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما خیلی با همه چیز موافقت می کنید و منطبق می شوید، به طوری که حس خودتان گم شده است. شما نیاز دارید که بیشتر اظهار نظر کنید و یاد بگیرید که به دیگران نه بگویید. اگر شما توسط یک عاشق رد شوید، پس بیانگر این است که شما بخشی از شخصیت خود را رد می کنید.

خواب دیدن اینکه برای شغلی رد می شوید بیانگر نبود عزت نفس است. شما به خودتان باور ندارید و حس می کنید که چیزی برای پیشنهاد دادن و ارائه دادن ندارید

رد کردن

خواب دیدن اینکه شما چیزی را رد می کنید بیانگر این است که چیزی را انکار می کنید. چیزی که رد می کنید را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از پس مانده یا آشغال باشد. آیا جنبه یا شخصیتی هست که شما ردش می کنید؟

رز

دیدن رز در خوابتان بیانگر ایمان به عشق و خوشی ای است که در جایی از زندگی تان در راه است. رز نمادی از عشق، شور و شوق، تمایل، زنانگی، وحدت و عاشقانگی است، بویژه اگر قرمز باشد. اگر رز سفید ببینید، نمادی از بکارت، تمیزی(خلوص) و راز است. اگر رز زرد میبینید، به خیانت، حسادت یا دوستی اشاره دارد. اگر رز صورتی باشد، به معنی عشق تازه و عاشقانه ای جدید است.

دیدن رز پژمرده در خوابتان به فراق یا نبودن معشوق اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که نمادی از مرگ یا پایان چیزی است

خواب دیدن اینکه رز قرمز در یک مایع تمیز ذوب می شود به این معنی است که حس می کنید توسط عشق فریب خورده اید. نمادی از شور و شوق تحمیلی یا تقلبی است

بوئیدن رز در خوابتان بیانگر شادی و خوشی است. خواب به شما می گوید که نیاز دارید سرعت را کم کنید و رز ها را ببویید وگرنه فرصت یا حادثه ای را در زندگی تان از دست خواهید داد

دیدن رز خار دار در خوابتان بیانگر این است که در رابطه ی شخصی تان مشکل دارید. تعبیردیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید قبل از دروی منافع، بر موقعیتی چسبنده یا خاردار غلبه کنید، همان طور که برای چیدن رز باید خارها را از سر راه بردارید

دیدن رز در حال سوختن در خوابتان نمادی از شور و شوق شماست. با این حال، شور و شوق شما می تواند تخریب شود اگر مدام حواستان بهش نباشد و چکش نکنید. شما ذره ذره با شور و شوقتان تحلیل می روید

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که درگیر موقعیتی آزار دهنده و خراش دار هستید

خواب دیدن اینکه شما در باغ رز هستید بیانگر این است که در مورد موقعیت بیداری تان احساس رضایت و شادی می کنید

رز ماری

دیدنش در خوابتان نمادی از ناراحتی و خاطره(یادگاری) است. شما در خوابتان به چیزی فکر می کنید

رزومه

دیدن رزومه در خوابتان بیانگر این است که شما توانایی ها و عملکردتان را در برخی موقعیت ها ارزیابی می کنید. بسته به اینکه چه احساسی در مورد رزومه دارید، به شما می گوید که آیا شما حس می کنید برای وظیفه ای که به شما محول شده کافی و شایسته هستید یا خیر؟

رژ گونه

دیدن اینکه شما رژ گونه می زنید یا رژ گونه دارید نمادی از شکلی از فریب است. شما تلاش می کنید که با گول زدن دیگران راه خود را پیش ببرید. اگر رژ گونه از صورت شما زدوده شود، بیانگر این است که خود واقعی تان نمایش داده می شوید. اهدافتان شناسایی خواهد شد

دیدن اینکه دیگران در خوابتان رژ گونه می زنند بیانگر این است که بازیچه می شوید و فریب می خورید

میز گرد

دیدنش در خوابتان نمادی از کلیت و برابری است. به این معنی است که شما قدرت و نیروی مشابه اطرافیانتان دارید

خواب دیدن اینکه شما رژ گونه می زنید بیانگر این است که شما می خواهید بیشتر خود را ابراز کنید و دوست داشتنی باشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است یک موقعیت شرم آوری باشد

رژه

خواب دیدن اینکه شما در حال تماشا کردن یک رژه هستید بیانگر این است که از رسیدن به اهدافتان منحرف شده اید. شما ممکن است عمدا خودتان را از دنبال کردن اهداف و تمایلاتتان باز دارید چونکه می ترسید در این راه شکست بخورید. تعبیر دیگر این است که رژه، سمبلی از یک دوره، گذر زمان یا یک اتفاق خاص در زندگی تان است. نماد هرچیزی مثل اشکال و حیوانات را در رژه در نظر گیرید. آنها ممکن است انعکاسی ازین نیاز شما باشد که این ویژگی ها را در شخصیت خود، اعمال کنید

دیدن این خواب که شما در رژه هستید، بیانگر این است که شما همراه این توده ها می روید و به دنبال هرچیزی که بیشتر مردم بخواهند می روید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما یک مسیر مشخص پیش روی خود در زندگی دارید و می دانید که به کدام جهت می خواهید بروید

رژیم

خواب دیدن اینکه شما رژیم دارید بیانگر این است که خودتان را تنبیه می کنید. شما حس می کنید که از انجام چیزی که واقعا می خواهید انجام دهید، محدود شده اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر کنترل شخصی و نظم شخصی است. شما چیزهای ناسالم در زندگی تان کنار می گذارید. کلید، تعادل و اعتدال است

رستوران

خواب دیدن اینکه در رستوران هستید بیانگر این است که حس می کنید زیر بار فشار تصمیمات و انتخاب هایی که نیاز است در زندگی بگیرید له می شوید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید

رسوایی: آبرو ریزی

خواب دیدن اینکه شما در یک رسوایی و ننگ دخیل هستید بیانگر این است که بسیار نگران چیزی هستید که دیگران راجع به شما می گویند یا فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن رسوایی بیانگر این است که نیازدارید مجددا توجه خود را متمرکز مسائل مهم تر کنید

رسید خرید

دیدن رسید در خوابتان بیانگر این است که شما جنبه ای از خودتان را قبول می کنید یا تایید می کنید. بازتابی از باز بودن و سخاوت شماست. رسید برای چیست؟ تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از موفقیت تضمین شده است. زمان های بهتری پیش روی شماست

رسیدن

خواب دیدن اینکه شما به چیزی یا کسی می رسید بیانگر حسرت یا تمایل شما به چیزی است که ندارید. خواب ممکن است نمادی از خلایی عاطفی در زندگی تان باشد که تلاش می کنید پرش کنید

رشته: نخ

دیدنش در خوابتان بیانگر اتصال، انسجام یا به هم پیوستن است، بسته به محتوای خواب دارد. مربوط به قدرت درگیری شما در یک پروژه، موقعیت یا رابطه است. شاید شما در مورد توانایی تان برای نگه داشتن یک موقعیت یا رابطه نگرانید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید از جایگاه و نفوذ خود برای بدست آوردن چیزی که می خواهید استفاده کنید.

خواب دیدن اینکه یک نخ را گره می زنید بیانگر چیزی است که فراموش کرده اید انجام دهید

خواب دیدن اینکه کره کور از یک رشته نخ در میاورید بیانگر این است که مساله ای در زندگی بیداری تان است که نیاز دارید راست و ریسش کنید.

رشد کردن

خواب دیدن اینکه چیزی در خوابتان رشد می کند بیانگر این است که شما به سطح جدیدی از بلوغ یا روشنگری معنوی دست یافته اید

رشوه

خواب دیدن اینکه کسی به شما رشوه می دهد بیانگر این است که شما به سادگی تحت تاثیر قرار میگیرید(گول می خورید). شاید شما به دیگران اجازه می دهید که شما را مجاب کنند که چیزی را که واقعا نمی خواهید انجام دهید. قدرت خود را بدست آورید و برای خواسته هایتان ایستادگی کنید.

خواب دیدن اینکه به کسی رشوه می دهید بیانگر این است که توقع زیادی از دیگران دارید. شما ممکن است تقاضاهای زیادی داشته باشید(متوقع باشید). بویژه اگر شما خواب ببینید که به یک پلیس رشوه می دهید، شما باور دارید که از قانون سر ترید. شما فکر می کنید که می توانید  از طریق حیله گری و صادق نبودن، کار خود را راه بیندازید

رطیل

Tarantula

دیدنش در خوابتان بیانگر بعد شیطانی و تاریک شماست. رطیل همچنین نمادی از شکلی زنانه در زندگی تان است

رعد و برق

دیدن رعد و برق در خوابتان بیانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر این است که رعد و برق بیانگر تغییر شوکه کننده وقایع است. خیلی نیروها وجود دارد که از زندگی شما حفاظت می کند، که ممکن است فرای کنترل شما و حتی مخرب باشند

خواب دیدن اینکه شما مورد اصابت رعد و برق قرار میگیرید نمادی از تغییرات برگشت ناپذیری است که در زندگی تان صورت میگیرد. شما تحت تحولی دائمی هستید

رقابت ملکه زیبایی

اگر خواب این را دیدن که در یک رقابت ملکه زیبایی شرکت می کنید،  به این به این مساله اشاره دارد که در مورد ظاهر خود اعتماد به نفس ندارید . شما مدام خودتان را با دیگران مقایسه می کنید ، اینکه چقدر از آنها بهتر هستید یا نیستید . ممکن است فردی باشید که استاندارد های دست نیافتنی جامعه در مورد زیبایی را تایید می کنید و به دنبال آنهاست

رقص

خواب دیدن اینکه شما می رقصید، بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی است. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید

خواب دیدن اینکه شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه های مردانه زنانه ی شماست. اگر شما رهبر هستید، بیانگر این است که زندگی شخصی تان را در کنترل دارید. می تواند به این معنی باشد که شما تهاجمی هستید و شخصیت معتمد به نفسی دارید. اگر شما خواب ببینید که کسی از شما درخواست رقص می کند، بیانگر این گفته است که شما یک پیرو هستید. شما حس می کنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، به کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن اینکه شما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این است که او را همانگونه که بود به طور کامل پذیرفته اید. به هم زدن یک تصمیم مثبت بوده است

خواب دیدن اینکه شما در رقص شرکت می کنید یا به رقص می روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزی است که زندگی مجبور است به شما پیشنهاد دهد

دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه ای شاد است

دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید

خواب دیدن اینکه در کلاس رقص هستید بیانگر این است که نیاز دارید خود را رها کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت می شوید و قدم های آن را یاد می گیرید.

رقص تانگو

خواب دیدن اینکه تانگو می رقصید بیانگر احساس، شدت و درام است. شاید شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در کار یا رابطه تان نمایش دهید. و اینکه برای یک رقص موفق هر دو طرف باید خوب برقصند شاید به این اشاره داشته باشد که برای رسیدن به موفقیت در یک کار گروهی نیاز به همکاری و مشارکت دو طرفه است.

رقیب

خواب دیدن اینکه شما رقیب دارید بیانگر این است که در مورد مدعی شدن(دفاع) از حق و حقوقتان و ایستادن پای حرفتان، میلی ندارید. در نتیجه، شما اعتبار خود را جلوی دیگران از دست می دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که نیاز دارید پرخاشجو تر باشید

خواب دیدن اینکه شما توسط رقیب گول می خورید بیانگر این است که وظایف تان را فراموش کرده اید یا مسئولیت هاتان را رها کرده اید

رقیب: حریف

خواب دیدن اینکه رقیب دارید بیانگر جنبه ای از خودتان است که باهاش درگیر هستید. چیزی که درونتان باهاش می جنگید را در نظر گیرید

رگ

دیدن رگتان در خواب بیانگر چالشی است که شخصیت و توانایی شما را آزمایش خواهد کرد. خواب بیانگر این است که نباید چیزها را بی اهمیت شمارید خصوصا اگر به نظر آسان می رسند

دیدن رگ در خواب سمبلی ازین است که چقدر خوب از پس خودتان بر میایید و بیانگر توانایی شما برای مدیریت کردن(رسیدن به) دیگران است. اگر شما خواب ببینید که رگ هایتان بسته شده است، بیانگر جنبه ای از شخصیت شماست که مانع از پیشرفت، یا خود ابرازی شما می شود

خواب دیدن اینکه رگتان زده شده است(بریده شده است) بیانگر این است که شما هنوز چیزهای زیادی دارید که در زندگی یاد بگیرید(راه زیادی دارید تا کامل شوید)

رمان

دیدن یا خواندن رمان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها از نقطه نظر یا زاویه متفاوت نگاه کنید. چه نوع رمانی است را در نظر بگیرید، مهم است.

رمز عبور

دیدن رمز عبور در خوابتان بیانگر دسترسی و کنترل است. شما کلید باز کردن احساسات درونی تان را دارید. کلمات و یا اعداد رمز عبور را تحلیل کنید، مهم است. می تواند پیامی نهفته باشد

خواب دیدن اینکه شما رمز عبور را فراموش می کنید بیانگر این است که کنترل جنبه ای از زندگی بیدار یتان را از دست می دهید

رنج

خواب دیدن اینکه شما رنجی دارید بیانگر اخبار بد و یک فاجعه ی احتمالی است

خواب دیدن اینکه دیگران در خوابتان رنج می برند بیانگر این است که شما فردی را اطرافتان میابید که غم و اندوه و بدبختی دارد

رنده

دیدن یا استفاده از رنده در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به اندازه های کوچکتر در آورید(پردازش کنید) تا خیلی زیر بار فشار له نشوید(سردرگم نشوید).

رنسانس

خواب دیدن اینکه شما در رنسانس زندگی می کنید بیانگر نگرش غیر سازگارانه ی شماست. شما به دنبال متفاوت بودن هستید و به دنبال امتحان کردن چیزی جدید هستید. زمان آن رسیده است که قد علم کرده و از لاک خود بیرون ایید

رنگ

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یا پارچه را رنگ می کنید بیانگر این است که شما تمایل دارید که یک هویت جدید را نشان دهید. بسته به رنگش، می تواند مثبت یا منفی باشد. برای تعابیر بیشتر، به بخش رنگ ها نگاه کنید

خواب دیدن اینکه شما موهاتان را رنگ می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید که یک شخصیت جدید را نمایش دهید. اگر شما موهاتان را تیره تر می کنید بیانگر این است که می خواهید جدی تر باشید. اگر شما موهاتان را روشن تر می کنید، بیانگر این است که می خواهید سرزنده تر به نظر برسید

رنگ آمیزی

دیدن یا رنگ کردن در کتاب رنگ آمیزی، نمادی از کودکی است. بیانگر این است که شما نگرش بی خیالی دارید، از هر مسئولیتی آزاد هستید. اگر از رنگ آمیزی آرامش می گیرید شاید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را به استراحت و رها کردن ذهنتان اختصاص دهید. از طرف دیگر، خواب ممکن است هشداری باشد ازینکه شما بیکارید و زمانتان را بیهوده، برای پیگیری های بی نتیجه تلف می کنید. اهمیت رنگی که استفاده می کنید و چیزی که رنگ می کنید را در نظر بگیرید. چیزی که در کتاب رنگ آمیزی به تصویر کشیده شده است بیانگر این است که شما نیاز دارید در آن منطقه، بیشتر ابراز کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مداد شمعی نگاه کنید

رنگ پریدگی

اگر خواب ببینید که رنگ پریده هستید بیانگر بیماری،  فاجعه یا ترس است.  برخی از موقعیت ها یا روابط هستند که از نظر احساسی شما را تخلیه کرده از بین می برد

 رنگ چشم

اگر شما خواب ببینید که رنگ چشمتان متفاوت از رنگ چشم زندگی واقعی تان است، بیانگر این است که احساس واقعی تان در مورد یک چیز چیست. ممکن است بیانگر این باشد که نیاز به چشم انداز تازه، جدید در مورد یک موضوع دارید. شما همه ش به چیزها به یک شیوه نگاه می کنید(گیر کرده اید). خواب دیدن اینکه مردمک های چشمتان قرمز است، نمادی از هیجان، انرژی، قدرت یا خشم است. به صورت منفی، بیانگر این است که نیروی منفی یا شیطانی، بر شما غلبه کرده است، شما در مسیر اشتباه حرکت می کنید. خواب دیدن اینکه چشم هاتان قهوه ای است بیانگر این است که شما عقب کشیده اید و نمی خواهید با دیگران ارتباط برقرار کنید. بیانگر این است که نیاز دارید دلسوز تر باشید. اگر سبز است، بیانگر این است که شما به چیزها، با طرز فکری حسودانه یا پولی، عکس العمل نشان می دهید. شما خیلی در مرکزیت خود قرار دارید. خواب دیدن اینکه چشمانی عسلی دارید بیانگر این است که حس می کنید دارید در هم می شکنید. شما ممکن است مسئولیت های زیادی داشته باشید. خواب دیدن اینکه چشمان آبی دارید بیانگر این است که خیلی احساساتی هستید. ممکن است به شما بگوید که دلسوز تر باشید. اگر خواب ببینید که چشمانتان مشکی است، به این معنی است که بی تفاوت هستید یا بی احساس. خواب دیدن چشمان زرد یا طلایی، به این اشاره دارد که در مورد سلامتی تان نگران باشید. خواب دیدن چشمان خاکستری به این معنی است که در مورد چیزی دودل هستید

خواب دیدن اینکه هر کدام از چشم هاتان یک رنگ دارد، به این معنی است که شما دیدگاه های متفاوت یا واگرایی را قبول می کنید

خواب دیدن اینکه رنگ چشم شما می رود(زدوده می شود) به این معنی است که دیدگاه شما در مورد یک موقعیت یا درک شما از یک موقعیت، اشتباه است. شاید شما به بیراهه می روید(گمراه شده اید)

 رنگ نقاشی

دیدن رنگ نقاشی در خواب سمبلی احساسات درونی تر شماست . رنگ نقاشی را در نظر گیرید و اینکه آن رنگ به شما چه احساسی می دهد. این احساسی است که نیاز دارید در عالم بیداری تان ،آن را بیشتر بیان کنید

تلفیق کردن رنگها در خوابتان بیانگر این است که شما ،تنوع کمی در زندگی تان دارید

رنگ ها

رنگ ها در خوابتان بیانگر انرژی، احساسات و حالات روحی است. اول در نظر بگیرید که آن رنگ برای شما چه مفهومی دارد و رابطه ی شخصی شما با آن رنگ چیست. در کل، رنگ های کمرنگ و بی روح، بیانگر ضعف یا لطافت است. رنگ های تیره بیانگر عشق و شور است. رنگ های روشن به معنی آگاهی است

رنگی خواب دیدن و اینکه بعدا خواب سیاه و سفید شود، بیانگر این است که شما به یک موقعیت از چشم اندازی هدفمند نگاه می کنید تا نقطه نظر احساسی. شما به صورت ناخودآگاه، به وقایع خوابتان عکس العمل نشان می دهید

لطفا به بخش رنگ ها نگاه کنید

رنگین کمان

دیدن رنگین کمان در خوابتان بیانگر امید، موفقیت و خوش شانسی به شکل پول، پرستیژ یا شهرت است. رنگین کمان به عنوان پلی بین خود زمینی تان و خود روحانی تان است. به لذت و شادی در رابطه تان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که رنگین کمان بیانگر مشکلاتی است که تقریبا تمام شده است. حسن نیت از مسائل شما مشخص است(مسائل به مصلحت شماست). همین را حفظ کنید. در فرهنگ غربی، رنگین کمان، نماد غرور همجنس گراست

دیدن رنگین کمان سفید در خوابتان بیانگر خلوص و معنویت فزاینده است

خواب دیدن اینکه چیزی به رنگ رنگین کمان است بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را مثبت تر ببینید. شما نیاز دارید خوش بین تر باشید. اهمیت آن چیز را در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما رنگ موی رنگین کمانی دارید به روشن دلی و ماهیت بی خیال شما اشاره دارد. شما در جهت معنوی مثبت قدم گذاشته اید

روانشناس

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما روانشناس هستید نمادی از جنبه ی ذهنی و فکری شماست. شاید شما در مورد یک موقعیت یا حادثه، زیادی می دانید. خیلی به خودتان سخت نگیرید

روبات

دیدن روبات در خوابتان بیانگر این است که شما در زندگی به روشی مکانیکی، روشمند و سفت و سخت پیش می روید. شما توانایی ابراز احساساتتان را از دست داده اید. تعبیر دیگر این است که روبات نمادی از روشی است که به زندگی بیدار یتان نگاه می کنید

روبان

دیدن روبان در خوابتان بیانگر بی گناهی، بازیگوشی، جشن، سبک سری و دخترانگی است. نوع ربان و اینکه چگونه بسته شده است را در نظر گیرید. رنگ روبان را در نظر گیرید مهم است. مثلا روبان آبی، مربوط به بهترین بودن است. روبان صورتی نماد آگاهی از سرطان سینه است. روبان زرد بیانگر این است که در انتظار برگشت کسی که دوستش دارید از ارتش است. و روبان قرمز نمادی از آگاهی از ایدز است

روباه

دیدن روباه در خوابتان بیانگر بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید خواب به شما می گوید که شما نیاز دارید که بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی بیداری تان نشان دهید. یا اینکه  نیاز داریدکه افکارتان را پنهان کنید و در مورد یک موقعیت جداگانه عمل کنید. روباه نمادی از کسی در زندگی بیداری تان است که حیله گر و اب زیر کاه است. تعبیر دیگر این است که دیدن روباه در خوابتان بیانگر یک دوره تنها شدن یا ایزوله شدن است. شما نیاز دارید که زمانی را بگذارید که در مورد یک مساله فکر کنید.

خواب دیدن اینکه روباه از پنجره تان پرواز می کند و داخل میاید به این معنی است که نیاز دارید بیشتر مراقب کسی که به او اعتماد دارید باشید. کسی در زندگی بیداری تان، آدم خوبی نیست

روباه سفید

دیدنش روبا در خوابتان، روی احساس تنهایی، چه تنهایی ای که خودتان انتخاب کردید چه تنهایی ای که شرایط به وجود آورده است، تاکید دارد. شما دوره ی ایزوله شدن را تجربه می کنید

روپوش آزمایشگاه

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از ماهیت حمایتی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید یک موقعیت را تمیز و استرلیزه کنید. شاید شما حتی تلاش می کنید که آن را بپوشانید(سرپوش گذارید)

روح

دیدن روح در خوابتان بیانگر چیزی است که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. بیانگر این است که شما حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. تلاش کنید که بفهمید که شبح چه می خواهد یا به دنبال چیست. خواب ممکن است شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالات فکری و رفتاری دمده تان را ترک کرده، رها کنید

دیدن روح خودتان در خوابتان نمادی از جنبه های شماست که از آن می ترسید. این ممکن است شامل یک خاطره ی دردناک، گناه یا افکار سرکوب شده باشد. یا شما ممکن است از مرگ یا مردن می ترسید

خواب دیدن اینکه شما به شبح تبدیل می شوید بیانگر این است که مستاصل هستید که از یک موقعیت فرار کنید

خواب دیدن اینکه به یک شبح دست می زنید، اما ناپدید می شود، بیانگر این است که شما افکار سرکوب شده یا دردناکی را تایید می کنید اگرچه شما آمادگی کامل برای مواجه شدن با انها را ندارید

دیدن شبح یک خویشاوند یا دوست زنده در خوابتان بیانگر این است که شما در خطر کارهای کینه توزانه و بدخواهانه ی آن فرد هستید

دیدن روح دوست/خویشاوند مرده در خوابتان بیانگر گناه و پشیمانی  در مورد روابط گذشته با یک فرد خاص است

خواب دیدن اینکه روح ها تلاش می کنند شما را بکشند بیانگر این است که آماده اید که با گذشته و احساسات سرکوب شده تان روبرو شوید، علی رغم اینکه چقدر این کار ممکن است دردناک باشد. شما آماده اید که در زندگی تان به جلو پیش روید و گذشته را پشت سر گذارید. اگر یک روح در خوابتان دارد خفه تن می کند، به این معنی است که یک موقعیت گذشته است که شما را از ابراز کامل خودتان باز می دارد(نمیذارد حرف بزنید)

خواب دیدن اینکه یک روح در کمینتان است یا توسط یک روح شکار می شوید بیانگر این است که از رویارویی با مسائل گذشته تان که روی زندگی حالتان اثر می گذارد خودداری می کنید

خواب دیدن اینکه در شهر ارواح هستید بیانگر این است که حس می کنید توسط جامعه طرد می شوید. شما ممکن است خودتان را از دیگران جدا بیندازید(خود را ایزوله کنید). تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما در گذشته زندگی می کنید و به خاطرات چسبیده اید. زمان آن رسیده که رهایش کنید و در زمان حال زندگی کنید

خواب دیدن اینکه شما روح ندارید بیانگر این است که از نظر معنوی، احساس فقدان و گم گشتگی می کنید. شما نیاز دارید که خودتان و چیزی که به شما حس کامل بودن به عنوان یک فرد می دهد را پیدا کنید

خواب دیدن اینکه روحتان، جسمتان را ترک می کند بیانگر احساس گناهی است که می کنید. شما ممکن است سر باورها و ارزش هاتان مصالحه کرده باشید(سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیانتان احساس بی حسی می کنید و حس می کنید که درکشان نمی کنید(درکتان نمی کنند). زمان آن رسیده است که بخش اساسی زندگی بیداری تان را تغییر دهید تا دوباره به طور کامل احساس زنده بودن و کامل بودن کنید

خواب دیدن اینکه شما روحتان را با دوستتان عوض می کنید بیانگر این است که خودتان را به عنوان کسی که هستید پذیرا نیستید. شما خودتان را دیوانه وار با دیگران مقایسه می کنید، در نتیجه، از عزت نفس و اعتماد به نفس پایین رنج می برید

خواب دیدن اینکه شما با کسی ازدواج می کنید تا روحشان را نجات دهید، به قربانی کردنتان در یک موقعیت یا رابطه اشاره دارد. شما همیشه نقش حامی را در رابطه بازی می کنید و تلاش می کنید که دیگران را از آسیب دیدن پناه دهید

رود

دیدن جریان آب در خوابتان بیانگر جریان ایده های تازه و ژرف است. جریان آب نمادی از جریان احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از چیزی باشد که با سرعتی ثابت در حال جاری شدن است. شاید شما نیاز دارید که صبور تر باشید

دیدن جریان آب یخ زده در خوابتان بیانگر این است که احساساتتان سرد و سخت است. شما نیا زدارید که با احساسات آسیب پذیرتان روبرو شوید و سروکار داشته باشید

رود: نهر

دیدن نهر یا رود در خوابتان بیانگر جریان انرژی شخصی و آزاد کردن احساسات پایدار است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در دردسر یا خطر هستید.

دیدن یک نهر خشک، بیانگر این است که شما بعد معنوی خود را ترک می کنید و دیگر حواستان به خودتان و درونتان نیست. شما ممکن است از نظر فیزیکی یا احساسی،  احساس تهی بودن کنید

رودخانه

دیدن رودخانه ی آرام و تمیز در خوابتان باینگر این است که شما با جریان موجود پیش می روید. شما به اجازه می دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر شما در خوابتان از رودخانه رد می شوید، بیانگر مانع یا مساله ای است که نیاز است به خاطر نزدیک تر شدن به هدفتان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله ای جدید در زندگی تان است. اگر رودخانه گل آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید

دیدن رودخانه ی مواج یا رودخانه ی طغیان کرده در خوابتان بیانگر این است که زندگی تان از کنترل خارج می شود. شما حس می کنید از نظر احساسی، بی قرارید. تعبیر دیگر این است که این خواب به این معنی است که آماده اید با چالش های زندگی و پیچ و خم های زندگی روبرو شوید. دیدن رودخانه ی آلوده در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکن است نشانه ای از بیماری باشد

خواب دیدن اینکه رودخانه متشکل از رده هایی قرمز است به احساسات خام و شور و شوق شدید یا خشم اشاره دارد که در شما جاری می شود و مایل به ابراز شدن است

خواب دیدن اینکه در رودخانه حمام می کنید بیانگر خلوص و تمیز شدن است

دیدن بستر رودخانه ی خشک در خوابتان به این معنی است که شما عاری از احساسات هستید. شاید چیزی شما را از نظر احساس کرخ کرده است

روده

دیدن روده در خوابتان بیانگر دلسوزی است. تصویر، مشابه پیچ و خم زندگی است. خواب ممکن است استعاره ای از شجاعت و جربزه ی شما باشد

روز

خواب دیدن یک روز آفتابی، نمادی از شفافیت و/یا خوشایندی است. شما چیزها را روشن و شفاف میبینید. خواب دیدن یک روز آفتابی یا روز تیره و تار، بیانگر ناراحتی است. اگر شما خواب یک روز خاص را ببینید، ممکن است نیاز داشته باشید به آن روز دقیق تر نگاه کنید، مهم است. عدد مربوط به آن روز را در نظر بگیرید. یک تاریخ خاص می تواند یک سالگرد خاص، قرار ملاقات یا مناسبت باشد

خواب دیدن گذران یک روز، بیانگر این است که نیاز دارید زمانتان را بهتر مدیریت کنید و اهدافتان را به روشی حساب شده تر طرح بریزید

روزنامه

دیدن یا خواندن روزنامه در خوابتان بیانگر نور و بینش جدید است که روی یک مساله ی بیداری که ذهن شما را به خود مشغول کرده است تابیده است. شما به دنبال دانش و پاسخ به این مساله هستید. به خواب توجه کنید، ممکن است راه حل پیشنهاد کند. تعبیر دیگر این است که خواندن روزنامه بیانگر این است که شما نیاز دارید گویا تر باشید وبیشتر سخن بگویید. شما نیاز دارید که خود را ابراز کنید. زمان آن رسیده است که عنوان بسازید

خواب دیدن اینکه شما قادر نیستید روزنامه بخوانید بیانگر این است که شهرتتان زیر سوال می رود. در یک موقعیتی که دنبالش هستید، عدم قطعیت وجود دارد

خواب دیدن اینکه شما روزنامه می فروشید بیانگر این است که تلاش می کنید به دیگران، اطلاعاتی مهم دهید و به آنها هشدار دهید. شاید شما یک خبر مهم می سازید

روزه داری

خواب دیدن اینکه شما روزه اید بیانگر احیای روحتان و پاکیزه کردن درونتان است. روزه داری ممکن است راهی باشد که توجه تان را به آگاهی یا مساله ای جلب می کند. آیا تلاش می کنید که خودتان را تنبیه کنید؟ آیا در مورد چیزی حس گناه می کنید؟

روستا

خواب دیدن اینکه در روستا هستید بیانگر محدودیت است. شما نیاز دارید که قوانین را دنبال کنید. تعبیر دیگر این است که روستا بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است

روسیه

خواب دیدن روسیه بیانگر این است که زمان های سخت و سرد را تجربه می کنید. ملاحظات شخصی خود را با آن کشور در نظر گیرید

روغن

دیدن روغن در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید چیزها روانتر پیش روند. شاید نیاز دارید که به چیزی کمی روغن بزنید که حرکت کند. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است نیاز دارید که عشق و دلسوزی بیشتری در زندگی تان نشان دهید. از نظر استعاری، خواب دیدن روغن ممکن است به کسی اشاره داشته باشد که نرم و صاف و ساده است

دیدن روغن بچه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید کودک درونتان را آرام کنید. عیبی ندارد که یک مدتی هم آسان بگیرید و خودتان را اذیت نکنید

روغن غذایی

دیدن یا استفاده از روغن در خوابتان بیانگر یک دوره ی گذار راحت است.

روماتیسم

خواب دیدن اینکه شما روماتیسم دارید بیانگر مسائل غیر قابل انتظار است که باعث تاخیر در دستیابی به اهداف و برنامه هاتان خواهد شد. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از روش های سخت و غیر منعطف است. شما نیاز دارید که رها کنید

رومیزی

دیدن رومیزی خاکی و کثیف در خوابتان بیانگر نافرمانی و نزاع است

رومئو و ژولیت

خواب دیدن اینکه شما رومئو هستید بیانگر این است که با احساسات خود در تماسید. بیانگر این است که شما به دنبال تمایلاتتان می روید.

خواب دیدن اینکه شما ژولیت هستید بیانگر این است که چیزی که به آن متمایل هستید از شما دور نگه داشته شده است.

دیدن رومئو و ژولیت در خوابتان بیانگر نبرد عشق و نفرت است. شاید شما مجبورید با این احساسات در موقعیت بیداری سرو کار داشته باشید.

رویا: خواب

خواب دیدن اینکه شما خواب میبینید یا رویاپردازی می کنید بیانگر حالت احساسی شماست. شما در مورد یک موقعیت یا فرآیندی که در ان هستید به شدت نگرانید و احساس ترس دارید. خواب دیدن اینکه شما خواب میبینید، لایه ای حفاظتی از چیزی است که درونتان احساس می کنید. خواب در یک خواب، به شما اجازه می دهد که احساسات سخت یا دردناکی را تجربه کنید که ممکن است مستقیما رو برو شدن با آن (اگر شما آن سناریو را خواب میدیدید)، خیلی درد آور می بود

رهبر

خواب دیدن اینکه رهبر هستید بیانگر این است که توانایی دارید از ایده هاتان دفاع کنید و/یا به دیگران راهنمایی پیشنهاد دهید. خواب ممکن است به شما بگوید که خیلی منفعل هستید و نیاز دارید که نقشی فعال در یک موقعیت داشته باشید. روی زندگی و رفتارتان کنترل داشته باشید

رهبر ارکستر

دیدن یا خواب دیدن اینکه رهبر ارکستر هستید بیانگر توانایی شما برای رهبری و هدایت دیگران به سمت آگاهی بیشتر است

ریاضیات

خواب دیدن در مورد ریاضیات بیانگر این است که شما یک موقعیت در زندگی بیداریتان را ارزیابی می کنید که نیاز دارید تفکر منطقی تری راجع بهش داشته باشید. طبق احساساتتان عمل نکنید

خواب دیدن اینکه قادر نیستید یک مساله یا معادله ی ریاضی را حل کنید، موازی یک مساله در زندگی بیداری تان است که ممکن است راجع بهش گیج شده اید. خواب ممکن است نکته ای را در مورد رویکردی جدید در مورد این مساله ی بیداری به شما بگوید. چیزی نباید به زندگی تان اضافه شود

ریتم

شنیدن ریتم در خوابتان نمادی از سرعت زندگی تان است

ریحان

دیدن، بوییدن یا چشیدن ریحان در خواب به مهربانی، شیرینی و عشقی عمیق اشاره دارد

ریختن مایع

خواب دیدن اینکه مایعی را می ریزید بیانگر این است که در مورد احساسات کسی، بی دقت و ناآگاه هستید. شما توجه کافی به اطرافیانتان نمی کنید و در نتیجه آنها را ناراحت و آزرده خاطر می کنید.

خواب دیدن اینکه غذا را می ریزید بیانگر این است که نیاز دارید آن غذا را از رژیمتان حذف کنید.

خواب دیدن اینکه در یک مهمانی نوشیدنی میریزید، نمادی از ناشایستگی اجتماعی شما و ناراحتی تان در یک موقعیت اجتماعی است.

ریسک

خواب دیدن اینکه شما ریسک می کنید بیانگر این است که سعی می کنید مرزهایتان را گسترش دهید. شما فرصت ها را به غنیمت می شمارید و در مقابل ترس هایتان می ایستید.

ریش

دیدن ریش بلند در خوابتان بیانگر سن زیاد و خرد و بینش زیاد است. اگر شما خواب ببینید که ریش دارید، اما در زندگی واقعی تان ریش ندارید، خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید احساسات واقعی خود را پنهان کنید. شما اهمیت نمی دید که دیگران چه فکری راجع به شما می کنند یا چه می گویند

اگر شما در زندگی واقعی ریش دارید اما خواب می بینید که ریشتان را از ته زده اید، بیانگر این است که تمایل دارید بیشتر خودتان را نشان دهید. چیزی است که شما می خواهید بگویید و می خواهید مطمئن شوید که روشن و واضح بیان شده است

اگر شما یک زن هستید و خواب میبینید که ریش گذاشته اید بیانگر جنبه ی مردانه ی شخصیت شماست. شما می خواهید قاطع تر باشید و قدرت بیشتری را به کار برید

ریش بزی

دیدن کسی در خوابتان که ریش بزی دارد بیانگر بی اعتمادی و عدم صداقت است.

خواب دیدن اینکه شما ریش بزی دارید به این معنی است که نیاز دارید از طریق روش های غیر معمول، یک مساله را پیش ببرید. از بیرون به قضیه نگاه کنید. خواب ممکن است به شما بگوید که خلاف جریان حرکت کنید.

ریشه

دیدن ریشه ی گیاه یا درخت در خوابتان نمادی از عمق و مرکزیت ذهن ناخودآگاه و روح شماست. بیانگر سیستم باور و ارزش شماست. تعبیر دیگر این است که ریشه بیانگر روابط و قید و بند های خانوادگی شماست. شما ممکن است به دنبال گذشته تان باشید. یا شاید نیاز دارید که به اصل یک مساله در زندگی بیداری تان برسید

خواب دیدن اینکه شما ریشه را بیرون می کشید بیانگر این است که آماده اید از گذشته بکنید و حرکت کنید. شما رابطه ای که شما را عقب نگه داشته است را مجبورید رها کنید

خواب دیدن اینکه در خوابتان گیاهان را از ریشه می کنید بیانگر این است که از تعادل خارج می شوید. شما ممکن است حس کنید که از دیگران جدا می شوید یا دور می شوید. ممکن است بیانگر ارتباطات خانوادگی گسسته یا تلاش های شکسته خورده در مورد ایجاد دوباره ی پیوند های خانوادگی باشد(در زمینه ی پیوند های مجدد خانوادگی موفق نمی شوید)

ریکاوری: بهبود

خواب دیدن اینکه شما بهبود میابید یا در دوران نقاهت هستید به این معنی است که موفقیت را تجسم می کنید یا یک آینده ی مثبت را رویا پردازی می کنید. شما بر مشکلات یا سختی های فعلی غلبه خواهید کرد

خواب دیدن اینکه شما یک چیز را درست می کنید به این معنی است که تلاش می کنید قسمت هایی از گذشته تان را دوباره زنده کنید

ریمل مژه

خواب دیدن اینکه شما ریمل می زنید بیانگر این است که شما نیاز دارید چشم هاتان را باز کنید و بیشتر به یک موقعیت یا یک رابطه توجه نشان دهید

خواب دیدن اینکه ریملتان میریزد و سیاه می کند بیانگر این است که شهرتتان با شایعات زیر سوال می رود

ریواس

دیدن یا خوردنش در خوابتان بیانگر این است که شما خودتان را از شر یک موقعیت ناخواسته یا رابطه ناخواسته رها می کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر زمان های خوشایندی است که آمده اند که بمانند

رئیس

دیدن رئیستان در خواب بیانگر جنبه ی ریاست وار یا اختیار دار شخصیت شماست. رئیس شما ممکن است اعتماد به نفس و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت شما را نشان دهد. درباره مسائل شما را در مورد کنترل و اختیار است. تعبیر دیگر این است که دیدن رئیستان در خواب ممکن است بیانگر این است که خیلی خود را درگیر کارتان می کنید. از منظر منفی، بیانگر این است که رئیس در خوابتان ممکن است نمادی از محدودیت های شما و نبود ازادی/اصالت(ابتکار) باشد

خواب دیدن اینکه شما با رئیستان دچار مشکل می شوید، یادآور این است که قدرت بالاتری وجود دارد که شما نیاز دارید به آن پاسخ گو باشید

خواب دیدن اینکه شما از رئیستان دوری می کنید بیانگر ترس شما از اختیار(قدرت) است. شما ممکن است حس کنید که یک نفر دیگر زندگی شما را راه می برد(هدایت می کند) یا به شما دیکته می کند که چه کار می توانید بکنید و چه کار نمی توانید بکنید

خواب دیدن اینکه شما با رئیستان رابطه ی جسمی دارید بیانگر تمایل شما برای داشتن اختیار و کنترل است. شما حس می کنید که قدرت دارید

رابطه ای که با رئیستان دارید را در نظر گیرید. این ممکن است نشانه ای از استرس مربوط به کار یا مسائلی باشد که نیاز دارید حل کنید

رئیس جمهور

دیدن رئیس جمهور کشورتان در خوابتان نمادی از اختیار، قدرت و کنترل است. دیدگاه ها و نظرات شخصی شما در مورد رئیس جمهور و کارهایش، در اهمیت این خواب، نقش قوی ای بازی خواهد کرد

خواب دیدن اینکه شما برای ریاست جمهوری دوندگی می کنید بیانگر این است که تقاضای قدرت دارید. شما اهداف بالایی را برای خودتان وضع کرده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر باور شما در این مورد است که اگر مسئول چیزها بودید، می توانید کار بهتری انجام دهید. شما اعتماد به نفس زیادی در مورد توانایی هاتان دارید

رئیس سیرک

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما رئیس سیرک هستید بیانگر این است که کنترل زندگی بی قرارتان را به دست می گیرید. شما به دنبال نظم و ترتیب در زندگی تان هستید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید