تعبیر نمادهای حرف «ذ»

ذرت

دیدن ذرت در خوابتان بیانگر فراوانی، رفاه، رشد و باروری است.

دیدن مزرعه ذرت در خوابتان بیانگر سعادت خانواده و هماهنگی است.

خواب دیدن اینکه شما در مزرعه ذرت هستید، به این اشاره دارد که تمایل دارید از وظایف و/یا مشکلات روزمره تان فرار کنید. تعبیر دیگر این است که بودن در مزرعه ذرت بیانگر این است که کسی به شما گوش می کند.

ذغال سنگ

دیدن ذغال سنگ در خوابتان بیانگر ثروت و رفاه است. به ظرفیت استفاده نشده اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما بدرفتاری کرده اید و در کار مچتان گرفته شده است

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری روی ذغال سنگ راه می روید بیانگر این است که شما بر سختی غلبه خواهید کرد و چیزی غیر ممکن نیست اگر روی آن تمرکز کنید.

ذوب شدن

دیدن یخ یا برف در حال ذوب شدن بیانگر این است که شما احساسات یخ و منفی را اجازه می دهید برود یا رهایش می کنید که تا الان نگهشان داشته اید. شما در مورد یک موقعیت گرم می شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید