ابر قهرمان

خواب دیدن اینکه شما ابر قهرمان هستید بیانگر استعداد های متوسط رو به بالای شما، ایده ها و دیگر توانایی های پنهان شماست که ممکن است ندانید که دارید. تعبیر دیگر این است که خواب موازی یک مساله یا موضوع خارق العاده است که تلاش می کنید در زندگی بیداری تان با آن کنار آیید. شما نیاز دارید که مساله ی پیش رو را پیگیری کنید. خواب دیدن اینکه یک ابر قهرمان، قدرت های ضعیفی دارد بیانگر این است که هیچ کس، شکست ناپذیر نیست، هر کس، ضعف های خود را دارد. این ابر قهرمان در خوابتان ممکن است بیانگر کسی در زندگی بیداری تان باشد که شما می پرستید و کسی که فکر می کردید که همیشه خیلی قوی است. شاید این فرد، شما را نا امید کرد یا اینکه ناگهان مریض شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید