درس خواندن

خواب دیدن اینکه درس می خوانید بیانگر خرد و دانش شماست که شما را در مسیر موفقیت و ثروت پرت می کند. تعبیر دیگر این است که درس خواندن بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر درس بخوانید و دانش فردی خود را افزایش دهید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید