رگ ها (عروق خونی)

دیدن رگ در خواب سمبلی ازین است که چقدر خوب از پس خودتان بر میایید و بیانگر توانایی شما برای مدیریت کردن(رسیدن به) دیگران است. اگر شما خواب ببینید که رگ هایتان بسته شده است، بیانگر جنبه ای از شخصیت شماست که مانع از پیشرفت، یا خود ابرازی شما می شود

خواب دیدن اینکه رگتان زده شده است(بریده شده است) بیانگر این است که شما هنوز چیزهای زیادی دارید که در زندگی یاد بگیرید(راه زیادی دارید تا کامل شوید)

دیدن رگتان در خواب بیانگر چالشی است که شخصیت و توانایی شما را آزمایش خواهد کرد. خواب بیانگر این است که نباید چیزها را بی اهمیت شمارید خصوصا اگر به نظر آسان می رسند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید