تعبیر نمادهای حرف «ژ»

ژاپن

خواب دیدن در مورد ژاپن یا اینکه شما در ژاپن هستید، بسته به ملاحظات شخصی تان با این کشور است. اگر هرگز به ژاپن نرفته اید، پس خواب ممکن است بیانگر نوعی از روشنگری و ادراک باشد. چونکه سرزمین طلوع خورشید است، ژاپن نمادی از صلح و آرامش ذهنی است

ژاکت

دیدن یا پوشیدن ژاکت در خوابتان بیانگر تصویری است که شما می خواهید به دنیای بیرون ارائه کنید و نمایش دهید. تعبیر دیگرا ین است که نمادی از شخصیت حمایتگر و تدافعی شماست. شما تمایل دارید که احساساتتان را دور کنید و در نتیجه، ممکن است خودتان را ایزوله کنید. رنگ، ظاهر، و جنس ژاکت را در نظر بگیرید، مهم است

ژاکت بافتنی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از گرمی و عشق است. شما ارتباط قوی با خانواده و خانه تان دارید. تعبیر دیگر این است که پلیور بیانگر بی گناهی، نابالغی و یا افکار ساده لوحانه است

خواب دیدن اینکه شما یک پلیور می بافید نمادی از خلاقیت شماست. ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید صبر را تمرین کنید

ژست گرفتن

خواب دیدن اینکه ژست می گیرید بیانگر این است که کسی هستید که نیستید(در ظاهر کسی هستید که واقعا آنگونه نیستید). شما تلاش می کنید که از پس انتظارات دیگران بر آیید و خود را منطبق با انتظارات دیگران کنید. شاید شما خیلی ایده آل گرا هستید. تعبیر دیگر این است که ژست گرفتن به این معنی است که شما به دنبال خود پنهان واقعی تان هستید. دارید یک ظاهر را به زود تحمل می کنید.

ژل

استفاده از ژل مو در خوابتان بیانگر این است که تمایل به نظم و ترتیب دارید. شما نیاز دارید که هر چیزی در جای خودش باشد

ژله

دیدن یا خوردن ژله در خوابتان بیانگر نگرش و بینش در مورد یک موقعیت است که شما مدام به فکرش بوده. خواب ممکن است استعاره ای از چیزی باشد که نهایتا شکل می گیرد. شما به ادراک می رسید. تعبیر دیگر این است که شما یک رابطه ی شیرین را حفظ می کنید.

ژنراتور: مولد برق

دیدن ژنراتور در خوابتان نمادی از انگیزه، محرک و تمایل شما برای دنبال کردن اهدافتان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که چیزی جدید یا متفاوت را تولید می کنید

ژوری

دیدنشان در خواب بیانگر این است که شما توسط دیگران بررسی موشکافانه می شوید. شما حس می کنید که دیگران شما و کارهاتان را قضاوت می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی نگران این هستید که دیگران چه فکری راجع به شما میکنند

خواب دیدن اینکه شما جزئی از هیئت داوران هستید بیانگر این است که تمایل دارید دیگران را قضاوت کنید. شاید شما دارید زیادی دیگران را قضاوت می کنید.

ژیمناستیک کار

دیدنش در خوابتان بیانگر چابکی، قدرت و ظرافت و زیبایی است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید