تعبیر نمادهای حرف «الف»

ابدی: جاودان

خواب دیدن اینکه شما جاویدان هستید بیانگر طول عمر، تداوم یا سر نترس است. شما حس می کنید که بهتر از دیگرانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نسبت به شروع یا مسیری جدید پیش گرفتن، بی میل هستید. شما مخالف تغییرید

ابر

دیدن ابرهای پفی و سفید در خوابتان بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. یک مساله در زندگی بیداری تان ممکن است در حال روشن شدن باشد.

دیدن ابر های سیاه یا طوفانی در خوابتان نمادی از افسردگی یا خشم است. بیانگر این است که به زودی احساساتتان فوران می کند. تعبیر دیگر این است که در یک موقعیت، کمی خرد یا سردرگم است. پس خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که ذهنتان ابری ست.

ابر قدرت: قدرت مافوق طبیعی

خواب دیدن اینکه شما قدرت مافوق طبیعی دارید بیانگر این است که همیشه به جنبه های مثبت یک چیز نگاه می کنید حتی در مورد موقعیت های بد. شما انرژی های نامحدود دارید. شما احساس قدرت و اعتماد به نفس در مورد توانایی هاتان می کنید. اهمیت ابر قدرت و اینکه چگونه در مورد یک موقعیت یا رابطه در زندگی بیداری تان، آن را به کار میگیرید را در نظر گیرید. اگر خواب ببینید که می توانید پرواز کنید، به این معنی است که شما بر موقعیت مسلط هستید. اگر شما خواب بینید که می توانید چیزها را با تکان تکان دادن دستتان، بسازید، خواب به شما می گوید که نیاز دارید ایده هاتان را عملی کنید. می تواند بیانگر این باشد که چیزها در زندگی، برای شما کمی آسان می شود. اگر شما خواب ببینید که می توانید ذهن دیگر مردم را بخوانید، پس بیانگر این است که شما در یک موقعیت یا مساله، به شفافیت رسیده اید. شما آرامش ذهنی را تجربه می کنید

ابر قهرمان

خواب دیدن اینکه شما ابر قهرمان هستید بیانگر استعداد های متوسط رو به بالای شما، ایده ها و دیگر توانایی های پنهان شماست که ممکن است ندانید که دارید. تعبیر دیگر این است که خواب موازی یک مساله یا موضوع خارق العاده است که تلاش می کنید در زندگی بیداری تان با آن کنار آیید. شما نیاز دارید که مساله ی پیش رو را پیگیری کنید

خواب دیدن اینکه یک ابر قهرمان، قدرت های ضعیفی دارد بیانگر این است که هیچ کس، شکست ناپذیر نیست، هر کس، ضعف های خود را دارد. این ابر قهرمان در خوابتان ممکن است بیانگر کسی در زندگی بیداری تان باشد که شما می پرستید و کسی که فکر می کردید که همیشه خیلی قوی است. شاید این فرد، شما را نا امید کرد یا اینکه ناگهان مریض شد

ابرو

توجه به ابروها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.

خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید بیانگر این است که احساسات ندارید. شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی کنید

خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی تان حس نا امنی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی کنید. شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می دارید. چیزی است که تلاش می کنید مخفی ش کنید

ابریشم

دیدن یا حس کردن ابریشم در خوابتان بیانگر تجمل، صافی و نرمی است

خواب دیدن اینکه ابریشم می پوشید بیانگر پرستیژ است. شما هرگز، فاقد ضروریات زندگی نخواهید بود.

ابزار

دیدن ابزار در خوابتان بیانگر نوآوری است. بیانگر اشتیاق شما برای کمک کردن به دیگران و دست یاری دادن است

دیدن یا استفاده از ابزار در خوابتان بیانگر ابراز خودتان، مهارت ها و توانایی هاتان است. شما از منابعی استفاده می کنید که در دسترس شماست. همچنین نماد مردانگی است. شاید شما نیاز دارید که چیزی جدید بیافرینید و به سمت جهتی متفاوت حرکت کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن ابزار در خوابتان بیانگر موقعیت یا رابطه ای است که به توجه و جلوگیری از ایجاد خسارت نیاز دارد

ابزار در خوابتان ممکن است جناسی ازین باشد که چگونه مثل یک ابزار عمل می کنید یا کسی که یک ابزار است(از او سو استفاده می شود). خواب ممکن است به شما بگوید که از شما سو استفاده می شود یا اینکه شما کور کورانه دیگران رادنبال می کنید

اپرا

تماشای اپرا در خوابتان بیانگر این است که چیزهای بزرگتر در زندگی می خواهید. خواب ممکن است تلاش کند به شما بگوید که در موقعیتی در زندگی بیداری تان زیادی دراماتیک و نمایشی هستید

اتاق

خواب دیدن اینکه شما در اتاق هستید بیانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. خواب ها در مورد اتاق های مرتبط، معمولا مربوط به نواحی نهفته ی ذهن خودآگاه شما و جنبه های مختلف شخصیت شماست. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر شما اتاق تاریک یا محصوری را میبینید، بیانگر این است که حس می کنید در یک موقعیت گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید.

خواب دیدن اینکه شما یک اتاق جدید را پیدا می کنید یا کشف می کنید بیانگر این است که نقاط قوت جدیدی را توسعه می دهید و نقش های جدیدی را به خود میگیرید. شما ممکن است از نظر احساسی رشد کنید. چیزی که در اتاق کشف شده پیدا می کنید را در نظر گیرید، ممکن است بیانگر خاطرات، ترس های سرکوب شده یا احساسات رد شده باشد. تعبیر دیگر این است که این اتاق ها نمادی از مهارت های فراموش شده یا پتانسیل رد شده است.

خواب دیدن اینکه شما در یک اتاق سفید خالی هستید بیانگر شروع تازه است. مثل یک بوم نقاشی سفید است که می خواهید یک زندگی تازه را رویش شروع کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی باشد که تلاش می کنید خود را ایزوله کنید. شما هیچ اثر خارجی ای را نمی خواهید.

خواب دیدن  یک اتاق کثیف یا شلوغ پلوغ به جنبه ای از خودتان اشاره دارد که از آن شرمنده اید و از تاییدش طفره می روید.

خواب دیدن اتاق زرد بیانگر این است که نیاز دارید از ذهنتان استفاده کنید. از نظر ذهنی احساس برانگیختگی می کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی حمام دستشویی یا آشپزخانه نگاه کنید.

اتاق انتظار

خواب دیدن اینکه شما در اتاق انتظار هستید نمادی از صبر شماست. شما توانایی آرام بودن حتی در طول یک بحران را دارید

اتاق اورژانس

خواب دیدن اینکه شما در این اتاق هستید، بیانگر این است که سبک زندگی فعلی شما به شما صدمه می زند. شما نیاز دارید که کارهاتان و پیامد هایش را دوباره ارزیابی کنید

اتاق خواب

خواب دیدن اینکه شما در اتاق خواب هستید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. بیانگر طبیعت شما و روابط صمیمی است

خواب دیدن تخت کودکی تان بیانگر موقعیت فعلی شما یا احساساتی است که به دنبال خاطره ای از کودکی تان است که مخفی نگه داشته اید.

اتانازی

خواب دیدنش بیانگر این است که شما آماده اید که خودتان را از شر عادات و رفتار های قدیمی خاص رها کنید. شما می خواهید که به شیوه ی خودتان به چیزها پایان دهید. خواب سیگنالی از تحول و دوره ای از خود اکتشافی است. اگر شما یک حیوان را ببینید که در خوابتان به صورت اتانازی می میرد،  پایان یک رفتار نفسانی اشاره دارد

اتحادیه

خواب دیدن اینکه شما در یک اتحادیه هستید بیانگر عملکردی جمعی است. شما کاری انجام می دهید که برای همه خوب است

اتم

دیدن یک اتم در خوابتان سمبلی از پتاسیل نامحدود است. خودتان یا دیگران را دست کم نگیرید.

این خواب همچنین ممکن است به بحث انرژی هسته ای، تاثیرات آن در ذهن یا دنیای بیرونی شما مربوط باشد.

اتو کردن

خواب دیدن اینکه اتو می کنید بیانگر راحتی و نظم و ترتیب درون خانه تان(داخلی) است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر یکنواختی روتین روزمره تان است. شما ممکن است کسل شده اید و به دنبال کمی هیجان در زندگی تان هستید.

خواب دیدن اینکه وقتی دارید اتو می کنید دستتان را می سوزانید بیانگر از دست دادن آرامش، بیماری یا حسادت است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید از دخالت و فضولی در کار دیگران دست بکشید

اتوبوس

خواب دیدن اینکه شما منتظر اتوبس هستید بیانگر یک عقب گرد موقتی در دستیابی به اهداف شخصی تان است. اگر شما از اتوبوس جا بمانید، بیانگر این است که یک جنبه از زندگی تان، از کنترل شما خارج شده است. شما نیاز دارید که سرعتتان را کم کنید و نقشه ی جدیدی بریزید. اگر شما سوار اتوبوس اشتباهی می شوید، خواب بیانگر این است که می ترسید انتخاب غلط کنید یا در مسیری اشتباه پا گذارید. شما بین چیزی که می خواهید و چیزی که دیگران برای شما می خواهند، گیج شده اید

خواب دیدن اینکه شما سوار اتوبوس هستید بیانگر این است که همرنگ جماعت می شوید.  شما اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آن سمت می رود) کنترلی ندارید

خواب دیدن اینکه یک اتوبوس می رانید به این معنی است که شما رهبر یک گروه هستید و پیشران هستید. اگر شما یک اتوبوس ربوده شده را در خوابتان برانید، به این معنی است که شما اقدامات شدیدی می کنید تا سرنوشت خود را کنترل کنید(دست و پا می زنید تا سرنوشتتان در کنترل خودتان باشد). شما ازینکه طبق نظر سیستم پیش روید(همرنگ جماعت باشید)خودداری می کنید

خواب دیدن اینکه شما در یک تصادف اتوبوس هستید، بیانگر این است که زمان آن رسیده که از گروه جدا شده و روی پای خودتان بایستید(ریسک کنید). شما نیاز دارید که مستقل تر باشید. خواب دیدن اینکه اتوبوس تصادف می کند(سقوط می کند) یا به یک ساختمان می خورد، بیانگر این است که نظرات و دیدگاه هاتان در تضاد با اکثریت است

خواب دیدن اینکه کرایه اتوبوس را پرداخت می کنید، به هزینه ای اشاره دارد که پرداخت می کنید تا دیگران را از خودتان خشنود کنید.

خواب دیدن اینکه اتوبوس در آب رانده می شود، به یک سفر احساسی اشاره دارد که افراد زیادی را درگیر آن هستند.

دیدن یک راننده اتوبوس در خوابتان، بیانگر رهبری یک ایده یا برنامه ی گروهی است. نمادی از قدرت جمعی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما دور خود می چرخید و پیشرفت آنچنانی ندارید

خواب دیدن اینکه شما راننده اتوبوس هستید بیانگر این است که به سرعت به سمت جلو پیش می روید. شما نیاز دارید که صبر بیشتر و زور کمتری را از خود نشان دهید. بویژه اگر شما راننده اتوبوس مدرسه هستید، بیانگر این است که دانش و یادگیری شما، به سرعت در زندگی تان پیشرفت می کند. خواب شما ممکن است به این ربط داشته باشد که یک موقعیت یادگیری جدیدی وجود دارد

خواب دیدن اینکه شما در ترمینال اتوبوس هستید، بیانگر این است که شما به سطح یا مرحله ی جدیدی در زندگی فیزیکی یا احساسی تان، رسیده اید

خواب دیدن اینکه شما به ترمینال اتوبوس نرسیدید، بیانگر این است که شما حس می کنید یاوری ندارید و در یک موقعیت گیر کرده اید. شما حس می کنید که هم از نظر فیزیکی هم احساسی، عقب نگه داشته شده اید(مانع تان شده ند). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس می کنید در یک جنبه از زندگی، کار، رابطه یا زندگی خانوادگی تان، جدا افتاده اید و پیشرفتی ندارید.

خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه اتوبوس هستید بیانگر این است که تصمیمی وجود دارد که باید بگیرید. شما نیاز دارید که تصمیم بگیرید که چه کاری می خواهید با آینده تان بکنید

اتوبوس مدرسه

دیدن یا سوار شدن اتوبوس مدرسه در خوابتان بیانگر این است که شما دارید وارد ماجراجویی برای یک سفر مهم در زندگی تان می شوید که نیاز به رشد شخصی شما دارد

خواب دیدن اینکه اتوبوس مدرسه می رانید بیانگر این است که شما دوست دارید مسئولیت دیگران را به عهده گیرید و به دنبال صلاح آنها باشید

اتومبیل

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی ماشین نگاه کنید

اثر انگشت

خواب دیدن اینکه شما در حال انگشت نگاری هستید(اثر انگشت می دهید) بیانگر گناه است. شما به خاطر کارهاتان اظهار پشیمانی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر هویت و فردیت شماست

دیدن اثر انگشت یک نفر دیگر در خوابتان بیانگر این است که در مورد چیزی یا کسی مشکوکید

اثر هنری

خواب دیدن اینکه شما یک اثر هنری می خرید بیانگر این است که شما مشتاقید که سخت کار کنید و در مسیرتان پیش بروید (فلش ها را دنبال کنید-مرحله به مرحله درمسیر خود پیش بروید). با این حال، شما توانایی رهبری ندارید

خواب دیدن اینکه شما یک اثر هنری را می فروشید بیانگر توانایی شما برای ابراز خودتان و باور هاتان است

اجاره

خواب دیدن اینکه اجاره پرداخت می کنید بیانگر مسئولیت های شخصی و حس استقلال شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر فاز تحول در زندگی تان است

خواب دیدن اینکه شما پول کافی برای پرداخت اجاره ندارید یا اجاره تان زیاد می شود بیانگر این است که روان احساسی تان خسته است. کسی یا موقعیتی، تقاضاهای سنگینی به عهده ی شما می گذارد. به صورت مستقیم تر، خواب می تواند بیانگر نگرانی های مالی باشد

خواب دیدن اینکه شما خانه تان را اجاره می دهید بیانگر این است که اولویت های خودتان را به خاطر دیگری کنار گذاشته اید. بویژه اگر خانه ی کودکی تان را اجاره می دهید، به این معنی است که زمان آن رسیده است که از شر گذشته خلاص شوید و ارزش آینده را شناسایی کنید

اجازه

خواب دیدن اینکه شما اجازه می گیرید یا نیاز به اجازه دارید بیانگر نداشتن قدرت و نداشتن آزادی شماست. شما احساس خفه شدن(خاموش شدن) می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به توانایی هاتان شک دارید. شما تصمیمات خود را زیر سوال می برید و به دنبال اعتبار یا تایید هستید

خواب دیدن اینکه کسی از شما اجازه میگیرد بیانگر قدرت مقتدرانه ی شماست. شما یک موقعیت یا رابطه را تحت کنترل کامل دارید

اجازه: جواز

خواب دیدن اینکه شما جواز می گیرید بیانگر حقوق شماست. چه نوع جوازی است، مهم است. اگر جواز اسلحه است، خواب بیانگر این است که شما احساس خشمگین بودن می کنید یا پرخاشگری و تهاجم، مجاز می شود. اگر جواز ساخت است، پس بیانگر این است که شما به دنبال تایید این هستید که به سمت اهدافتان یا فاز بعدی در زندگی تان حرکت کنید

اجاق

دیدن اجاق گاز در خوابتان نمادی از آگاهی در حال توسعه است. اگر گاز خراب و شکسته باشد و روشن نشود، پس به مساله ای احساسی اشاره دارد که در رابطه ی بیداری تان با آن مواجه هستید. شما ممکن است از این رابطه چشم پوشی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که نیاز دارید توجه تان را متمرکز چیزی کنید که آن را در یک موقعیت کم اهمیت تر قرار داده اید

اجتناب کردن

خواب دیدن اینکه شما از فردی در خوابتان دوری می کنید(اجتناب می کنید) بیانگر این است که شما با جنبه هایی از خودتان روبرو نمی شوید(از برخی از خصوصیات خود فراری هستید). خصوصیات اخلاقی و جنبه های شخصیتی فردی که از او دوری می کنید را در نظر بگیرید، ویژگی هایی که در خودتان نمیبینید.

اجداد

خواب دیدن در مورد اجدادتان بیانگر این است که شما ویژگی ها و سنت های به ارث برده تان را تایید می کنید. شما ممکن است تلاش کنید به گذشته بچسبید و آن را حفظ کنید

احضار روح : جلسه احضار روح

دیدن یا عضوی از این جلسه بودن در خوابتان بیانگر بینش و آگاهی شماست. شما نیاز دارید که اطلاعات نهفته در ضمیر ناخودآگاه خود را ارزیابی کنید. بینش بیشتری در مورد یک موقعیت به دست آورید و فرای چیزی که پیش روی شماست بنگرید. عقب بایستید و به تصویر کلی نگاه کنید. تعبیر دیگر این است که خواب راهی برای شماست که با مسائل مرگ کنار آیید

اخبار

دیدن یا گوش کردن به اخبار در خوابتان بیانگر پیامی مهم از طرف ضمیر ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت، عینی تر و بی طرف تر باشید

اختاپوس

دیدن اختاپوس در خوابتان به این معنی است که شما گرفتار یک موضوع سخت هستید. قضاوت شما مبهم می شود. تعبیر دیگر این است که اختاپوس بیانگر این است که شما تمام توجه و عشقتان معطوف یک نفر است و خیلی به یک رابطه چسبیده اید(زندگی تان را در آن رابطه خلاصه کرده اید)

دیدن دو اختاپوس در خوابتان بیانگر رابطه ی وابسته است

اخترشناس

دیدن خواب اینکه شما یک منجم هستید بیانگر این است که شما به اهدافتان می رسید، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! شما در مورد موانع و مشکلات زندگی تان در مسیری که پیش می روید، روشمند و مراقب حرکت می کنید

اخته کردن

دیدن اخته کردن در خواب، بیانگر ترس های عمیق شما از این است که مردانگی تان را از دست بدهید. شما نگران عملکرد جن–سی تان هستید. تعبیر دیگر این است که بیانگر نبود خلاقیت، قدرت یا نیرومندی است.

اخراج شدن

خواب دیدن اینکه شما از شغلتان اخراج شده اید بیانگر این است که می خواهید به یک رابطه یا موقعیت در زندگی بیداری تان خاتمه دهید. بیانگر این است که چیزی که واقعا و خیلی زیاد به آن تمایل دارید را سرکوب می کنید

اداره

خواب دیدن شرکتتان بیانگر این است که نمی توانید کارتان را در اداره بگذارید و به خانه بیایید. شما زیادی کار می کنید و زیادی فکر می کنید. تعبیر دیگر این است که اداره نمادی از عملی بودن، جایگاه، دستاورد و جایگاه شما در دنیاست. اگر اداره در خوابتان، نا آشنا یا غریبه باشد، بیانگر این است که شما خودتان را با دیگری مقایسه می کنید. شما به پای استاندارد های دیگران نمی رسید(کم میاورید)

خواب دیدن اینکه دفتر کار عمومی دارید، بیانگر این است که پیامد های کارهاتان را می پذیرید. شما مسئولیت چیزی که انجام می دهید را می پذیرید

اداره پست

خواب دیدن اینکه شما در اداره ی پست هستید بیانگر پیامی مهم از ضمیر ناخودآگاه شما یا خرد درونی شماست. ممکن است مربوط به این باشد که نیاز دارید با دیگران ارتباط برقرار کنید و به آنها رسیدگی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید باورهاتان را حفظ کنید و ارتباط خود را با کسی از گذشته تان دوباره ایجاد کنید

ادرار

خواب دیدن اینکه جاتان را خیس می کنید، بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی های زیادی دارید. شما ممکن است نگران این باشید که به خاطر باورها یا رفتار هاتان مقبول واقع نشوید.

دیدن ادرار در خوابتان بیانگر احساساتی است که رد کرده اید.

خواب دیدن اینکه ادرار می کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است. بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگی تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه ای مثبت یا سازنده ابراز نمی کنید

خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله ی شخصی است. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که تلاش می کنید محدوده تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید

خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید. اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می کنید(در شلوارتان ادرار می کنید)، بیانگر این است که در آستانه ی طغیان و انفجار احساسی هستید. شما مستاصل هستید که همه ی احساساتی که درون خود نگه داشته اید و به نقطه ی اوج خود رسیده است را آزاد کنید

ادویه: چاشنی غذا

خواب دیدن ادویه بیانگر این است که در زندگی تان به تنوع نیاز دارید. شما نیاز دارید که به یک موقعیت/رابطه از چشم انداز یا زاویه ای متفاوت نگاه کنید

ارابه

خواب دیدن اینکه شما ارابه می رانید، بیانگر این است که نیاز دارید روی زندگی تان کنترل داشته باشید (باید تمرین کنید)

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری از ارابه میفتد، بیانگر شکست است

اراده

خواب دیدن اینکه شما عزم و اراده دارید بیانگر جاه طلبی شما و درک شما از اهدافتان است. به نگرش شما و محدودیت هایی که شما به خودتان تحمیل می کنید یا دیگران به شما تحمیل می کنند اشاره دارد

ارائه

خواب دیدن اینکه شما مساله ای را در یک جلسه ای ارائه می دهید نمادی از روشی است که می خواهید خودتان را به جمع نشان دهید(ارائه کنید). شما روی تصویر خود و اینکه چگونه خودتان را نشان می دهید کار می کنید

ارتش

دیدن ارتش در خواب سمبلی از نیروی قدرتمندی است که خلاف جهت شما کار می کند. شما ممکن است حس کنید که تعدادشان از شما بیشتر است، زورشان بیشتر است یا تحت فشار هستید و قادر نیستید با این موقعیت سروکار داشته باشید

خواب دیدن اینکه به ارتش پیوسته اید بیانگر این است که حس می کنید، مافوق و ارشد هستید(حس برتری در مورد خودتان دارید). شما حس می کنید که هیچ کسی برای شما مناسب نیست

دیدن ارتش در خوابتان بیانگر اختیارات سفت و سخت و سرکوب احساسی است. شاید نیاز دارید که نظم و قدرت بیشتری داشته باشید

اگر شما به ارتش خدمت کرده اید، پس این خواب ممکن است بیانگر تجارب و خاطرات زندگی واقعی شما باشد

ارتعاش

حس ویبره کردن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید توجه بیشتری به بینش تان و بعد عاطفی تان بکنید.

ارتفاع

خواب دیدن اینکه شما در ارتفاع بالا هستید بیانگر این است که شما به یکی از بلند ترین اهدافتان رسیده اید.

خواب دیدن اینکه از ارتفاع می ترسید بیانگر این است که شما برای هدف هایی تلاش می کنید که به نظر دور از دسترس است.

ارتودنسی

دیدن ارتودنسی در خوابتان بیانگر این است که نگران ظاهرتان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر قدرت تقلیل رفته ی شماست. شما اختیار یا اثر بخشی خود را در جایی از زندگی بیداری تان از دست می دهید

ارث

خواب دیدن اینکه ارث دریافت می کنید بیانگر فرصت هایی است که در زندگی بیداری تان در دسترس شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که معمولا بدون هیچ مشکل یا درگیری ای، راه خود را پیدا می کنید

اردک

دیدن اردک در خواب شما بیانگر آزادی روحی شماست(اگر پرواز می کند) یا اینکه بیانگر ضمیر ناخودآگاه شماست(اگر شنا می کند). آنها ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می کند. اردک ها حیوانات با استعدادی هستند که می توانند راه بروند، شنا کنند و پرواز کنند. یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت های مختلف را دارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خودتان را جلو دست می گذارید و خودتان را به کشتن می دهید(خودتان را در معرض خطر قرار میدهید و خیلی خودتان را ول می کنید)

دیدن یک اردک سفید در خوابتان بیانگر دروغ و فریب است

دیدن یک اردک دو سر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر رگ و ریشه داشته باشید. شما نیاز دارید که به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید

اردک پلاستیکی

دیدن یا بازی کردن با اردک پلاستیکی در خوابتان بیانگر نگرش بازیگوش یا احساسات بچه گانه ی شماست. شما در بیان احساساتتان، عمق و دلسوزی ندارید. به عبارت دیگر، احساساتتان سطحی و کم عمق است

اردوگاه پناهنده ها

خواب دیدن اینکه شما در یک اردوگاه متعلق به پناهنده ها هستید بیانگر این است که شما فشار روانی زیادی را حس می کنید و تلاش می کنید که کمک بگیرید. شما پذیرفته اید که به کمک نیاز دارید

اردوگاه نظامی

خواب دیدن اینکه شما در یک اردوگاه نظامی هستید بیانگر این است که به قوانین سفت و سخت و دیسیپلین نیاز دارید. شما نیاز دارید که تمرکز بهتری روی اهدافتان داشته باشید. اگر شما در اردوگاه بوده باشید، خواب ممکن است بیانگر احساساتی باشد که شما در ان زمان داشته اید. چیزی در زندگی فعلی شما، ادامه ی همان احساسات مشابه است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید شروع جدید یا تازه ای داشته باشید

ارده

خوردن یا درست کردن ارده در خوابتان به چیزی اشاره دارد که در زندگی بیداری تان پردازشش می کنید.

ارکستر

خواب دیدن اینکه شما در یک ارکسترا هستید بیانگر یکپارچگی درونی، وضوح و هماهنگی است. شما نیاز دارید که جنبه های مختلف زندگی تان را دخیل کنید. تعبیر دیگر این است که ارکسترا، به این اشاره دارد که مایلید متناسب با جامعه باشید و توسط جامعه پذیرفته شوید

شنیدن صدای موزیک ارکستر بیانگر ارتباط شما با انسانیت است. شما در مورد باورهاتان دلسوز و آتشی مزاج هستید

خواب دیدن اینکه شما یک ارکستر را رهبری می کنید بیانگر کنترل، قدرت یا ماهرانه کار کردن است.

ارکیده: گل ارکیده

دیدن گل ارکیده در خوابتان نمادی از نجابت، رمانتیک و زیبایی است. موقعیت یا رابطه ای است که نیاز به توجه و مراقبت خاص دارد. تعبیر دیگر این است که ارکیده به عنوان یادآور این است که شما با ثروت و غنی بودن احاطه شده اید(در ثروت غلط می خورید)

ارگ

دیدن یا نواختن ارگ در خوابتان بیانگر هماهنگی است. زندگی شما به خوبی به تعادل رسیده است

ارواح

دیدن یا صحبت کردن با ارواح در خوابتان بیانگر ترستان در مورد مرگ است. ارواح ممکن است تلاش کنند تا شما را در مسائل یا مشکلات بیداری راهنمایی کنند. توجه زیادی به چیزی که ارواح تلاش می کنند به شما انتقال دهند بکنید.

اروپا

اگر شما اهل اروپا نیستید و خواب می بینید که آنجایید، بیانگر این است که شما نیاز دارید که بیشتر خود را ابراز کنید. شما نیاز دارید که زمان آزاد بیشتری برای خود گذارید یا بیشتر جنبه های هنری را پیگیری کنید. اگر اهل اروپایید، خواب ممکن است تصویری از چشم انداز بیداری تان باشد. ممکن است با حس ناسیونالیسمی(ملت پرستی) شما در ارتباط باشد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اروپا بیانگر افکار اصلی یا شیوه های قدیمی فکری است

اره

دیدن یا استفاده از اره در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دست از انجام چیزی بردارید. چیزی در زندگی تان است که نیاز دارید از شرش خلاص شوید (ببرید بندازیدش دور). خواب ممکن است جناسی از چیزی باشد که شما دیده اید یا میبینید.

دیدن اره برقی در خوابتان بیانگر این است که توانایی دارید به اصل قضیه برسید. شما می دانید که چگونه سریع نکته را بگیرید.

دیدن خاک اره در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید زخمی عاطفی را که تازه سر باز کرده است، تمیز کنید.

اره برقی

دیدن اره برقی در خوابتان بیانگر این است که چیزی شدید برای شما اتفاق می افتد. موفقیت، تنها، از طریق اراده ی قوی رخ خواهد داد تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما درست و سریع، به قلب هدف می زنید.

ازدواج

خواب دیدن اینکه شما در مراسم ازدواجی هستید که عروس و داماد یکدیگر را نمی شناسند و بهم معرفی شده اند، بیانگر این است که شما حس می کنید مجبور شده اید که کاری را که نمی خواهید انجام دهید. شما زیاد میلی ندارید که وارد مرحله بعدی زندگی تان شوید. شما حس می کنید که هیچ تاثیر یا انتخابی در یک موقعیت ندارید(هیچ چیز دست شما نیست). این را در نظر بگیرید که چگونه یک موقعیت در زمان بیداری ممکن است به شما این حس را دهد که بی صدا هستید(گنگ هستید-قدرت حرف زدن ندارید-قدرت تاثیر گذاری ندارید)

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد و یکی شدن بخش هایی از روان شما باشد که قبلا  مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.

خواب دیدن خواستگاری برای ازدواج بیانگر این است که یک موقعیت، بدتر خواهد شد

خواب دیدن اینکه شما با دوست پسر/دختر قبلی تان ازدواج می کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته اید. تعبیر دیگر این است که به این معنی است که رابطه ی فعلی، با رابطه ی قبلی تان با دوست پسر/دختر قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید بکنید

خواب دیدن اینکه شما در یک عروسی برنامه ریزی شده شرکت می کنید، بیانگر این است که حس می کنید برای انجام کاری که نمی خواهید انجامش دهید مجبور می شوید. شما حس می کنید که در یک موقعیت هیچ تسلطی، یا هیچ انتخوابی ندارید. اینکه چگونه یک موقعیت در بیداری ممکن است به شما این حس را بدهد که صدایتان به گوش هیچ کس نمی رسد را در نظر بگیرید

خواب دیدن اینکه با کسی ازدواج می کنید تا روحشان را نجات دهید، به این اشاره دارد که در یک موقعیت یا رابطه خود را قربانی می کنید. شما همیشه نقش حامی را در رابطه بازی می کنید و تلاش می کنید که دیگران را از صدمه دیدن حفظ کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی عروسی نگاه کنید

ازدواج مجدد

خواب دیدن اینکه با کسی ازدواج مجدد می کنید بیانگر شفا و قبول خود جدیدتان است. بیانگر این است که به خود شانس دوباره می دهید. شما مسائلتان را با تعهد حل کرده اید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی ازدواج نگاه کنید

اژدها

دیدن اژدها در خوابتان بیانگر خواست قوی شما و شخصیت آتشی مزاج(مهیج) شماست. شما تمایل دارید که تحت تاثیر شور و اشتیاق خود باشید(هرجا که شور و اشتیاقتان شما را می کشد بروید) که ممکن است شما را به مشکل بیندازد. شما نیاز دارید که خود کنترلی را تمرین کنید. اگر در مورد تولد اژدها خواب ببینید، به شور و شوق شما اشاره دارد که ایجاد شده، به خواست قوی شما اشاره دارد

بویژه خواب دیدن اژدهای آهنی بیانگر شخصیت سرکش، اژدهای آب نمادی از اعتماد به نفس خاموش، اژدهای چوبی به معنای ذهن منطقی و تحلیلی است، اژدهای آتش به ماهیت رقابتی و رهبری اشاره دارد و اژ دهای زمین(خاک) بیانگر اجتماعی بودن است

در فرهنگ شرقی، اژدها به عنوان مخلوقی روحانی دیده می شود که نماد خوش شانسی و خوشبختی است

خواب دیدن اینکه شما اژدها هستید و آتش در نفس خود دارید بیانگر این است که از خشم خود استفاده می کنید تا به هدف خود برسید

اژدهای دریا

دیدنش در خوابتان بیانگر تحول عاطفی است. اگر دستگیر شود یا در اسارت باشد، بیانگر این است که شما احساساتتان را در قید و بند نگه می دارید که می تواند در نهایت برای رفاهتان مضر باشد

خواب دیدنش با سری در هر دو انتهای بدنش(مار دو سر-یکی در این سمت یکی در سمت دیگر) بیانگر این است که شما از نظر احساسی، احساس پاره شدن می کنید. خواب ممکن است به مثلث عشقی یا کشمکش عاطفی اشاره کند

اس ام اس

خواب دیدن اینکه شما اس ام اس ارسال یا دریافت می کنید بیانگر ارتباط شما با دیگران و شبکه ی دوستانتان است. خواب ممکن است اجتناب از رومانتیک بودن و عشق باشد. تعبیر دیگر این است که پیام متنی، بیانگر پیام هایی از ضمیر ناخودآگاه شماست

خواب دیدن اینکه شما قادر به ارسال پیام متنی نیستید، به این معنی است که در دریافت افکار و احساساتتان، مشکل دارید . شاید حس می کنید که دیگران را نمی فهمید (به درونشان نفوذ نمی کنید) یا اینکه آنها شما را درک نمی کنند

اسارت

خواب دیدن اینکه شما در اسارت هستید، بیانگر جنبه هایی از احساساتتان و/یا شخصیتی است که خیلی تحت کنترل است یا خیلی سرکوب شده است. شما ممکن است نیاز خود را برای ابراز خود، محدود کنید یا احساس کنید که به خاطر یک سری موقعیت و فرآیند، زندانی شده اید

اسب

دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید. اگر اسب، دو سر دارد( سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر)، بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید(گیر کرده اید). شاید قدرت یا نیروی شما تقسیم می شود یا شما در مورد یک مساله ی احساسی و درونی سردرگم هستید

دیدن اسب سیاه یا اسب تیره در خوابتان بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. شما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خود را امتحان می کنید یا قمار می کنید. ممکن است حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب است. خواب دیدن اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.

دیدن اسب مرده در خوابتان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان که در ابتدا به شما قدرت داده است، دیگر الان نیست.)

دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات نامحدود (بی بند و بار) است

خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.

دیدن اسب زره پوش در خوابتان به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و/یا سفت و سختی اشاره دارد. شما ممکن است خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن تلاش کنید که از خودتان در مقابل تمایلات مادی ضمیر ناخودآگاهتان که بروز می کند حفاظت کنید

خواب دیدن اینکه شما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می کنید

خواب دیدن در مورد اسبی که سخن می گوید، به دانش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیزی که اسب می گوید را در نظر بگیرید. اگر اسب سیاه است، پس پیغام ممکن است از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن است ناراحتی باشد. شما یا کسی که به دنبال کمک هستید، اما نمی دانید که چگونه آن را دریافت کنید.

اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.

خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید که باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می کنید هستید(تلاش هاتان به نتیجه می رسد).

دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش هاتان است. ممکن است بیانگر عروسی در اینده ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما سوارکار اسب دوانی هستید بیانگر این است که شما در موقعیت بالایی هستید(در موقعیت رو به رشد). شما به توانایی تان ایمان دارید

اسب تک شاخ

دیدن تک شاخ در خوابتان نماد ایده آل های بالا، امید و بینش در موقعیت فعلی است. نمادی از قدرت، ملایمت و خلوص است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر دیدگاه های تک بعدی شما باشد

اسب سواری

خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.

اسب گهواره ای

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما حس می کنید در یک موقعیت از زندگی تان گیر می کنید. شما به سمت اهدافتان هیچ پیشرفتی نمی کنید. تعبیر دیگر این است که اسب گهواره ای ممکن است خاطره ی کودکی تان باشد. به این فکر کنید که بیانگر چه خاطره ای است؟

اسباب بازی

دیدن یا بازی کردن با اسباب بازی در خوابتان نمادی از کودکی، خوشی در داخل خانه و هارمونی است. شما ممکن است به دنبال راحتی و امنیت خانه باشید. بیانگر نگرش بازیگوش و روش های بچه گانه ی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما با احساس کسی بازی می کنید خصوصا اگر شما در خوابتان با این فرد بازی می کنید.

خواب دیدن اینکه اسباب بازی ها را به کسی می دهید، بیانگر این است شما را به نیکی می شناسند.

دیدن یا بازی کردن با اسباب بازی شکسته در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید از یک موقعیت منفی، بهترینش را استخراج کنید. اگر شما یا کسی یک اسباب بازی را می شکنید، بیانگر نبود لذت، هارمونی یا امنیت در زندگی تان است. شما دیگر آن مقدار لذتی که از جنبه ای از زندگی تان می بردید را نمی برید. نوع اسباب باز ی و اهمیتش را در نظر گیرید

دیدن یا بازی کردن در قلعه بادی در خوابتان بیانگر نبود ثبات در زندگی تان است. شما در زندگی تان تمرکز ندارید

دیدن جعبه اسباب بازی در خوابتان بیانگر این است که شما روش های کودکانه تان را پشت سر می گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید از مسائل حل نشده در دوران کودکی تان سر در آورید

اسپاگتی (ماکارانی رشته ای)

دیدن یا خوردن اسپاگتی در خوابتان نمادی از طول عمر، تغذیه و فراوانی است. تعبیر دیگر این است که خوردن اسپاگتی بیانگر این است که شما خودتان را گرفتار یک موقعیت ناراحت یا رابطه ی بی نظم و شلوغ میابید. شاید مطمئن نیستید که چگونه به یک رابطه یا موقعیت پایان دهید

اسپرسو

درست کردن یا نوشیدن قهوه اسپرسو در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید که به سرعت عکس العمل نشان دهید. شما نیاز دارید که قدم پیش گذاشته عمل کنید، قبل ازینکه فرصت را از دست بدهید

اسپری

دیدن قوطی اسپری در خواب بیانگر این است که شما ممکن است حس کنید که تحت فشار هستید. شما نیاز دارید که رهایی یابید

اسپری مو: تافت

استفاده از تافت در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی نگران نگاه و تصویر خودتان هستید. شما خیلی حواستان به این است که دیگران چه فکری راجع به شما م یکنند

استادیوم

خواب دیدن اینکه شما در استادیوم هستید بیانگر عزم و اراده شما برای موفقیت و دستیابی به اهدافتان است. شما نیاز دارید که فعال تر، تهاجمی تر و جسور تر باشید

استخدام

خواب دیدن اینکه شما کسی را استخدام می کنید به این معنی است که شما ویژگی خاص فردی که استخدام می کنید را ندارید و باید این ویژگی را در خودتان ایجاد کنید. خلا ای است که نیاز دارید پرش کنید.

استخر

دیدن استخر پر از آب در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را تایید کرده درک کنید. زمان آن رسیده که با سر درون احساساتتان بپرید و با آنها سرو کار داشته باشید. تعبیر دیگر این است که استخر بیانگر این است که تمایل به تمیز شدن دارید. شما نیاز دارید که گذشته را بشویید

دیدن استخر در خوابتان نمادی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. شما نیاز دارید که استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که استخر بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را تایید کنید و بفهمید. زمان آن رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودر رو شوید. شما نیاز دارید که خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. عمق استخر را در نظر گیرید. اگر شما در قسمت عمیق شنا می کردید، به این معنی است که این احساسات، عمیقا به عمق وجود شما رفته اند و ممکن است سخت باشد که با آن مواجه شوید. شما نیاز خواهید داشت که رویش کار کنید، مهم نیست چقدر سخت است. اگر شما در قسمت کم عمق شنا می کنید، بیانگر این است که شما باید قادر باشید به سادگی با این احساسات کنار آیید

دیدن استخر خالی در خوابتان بیانگر این است که شما به معنای واقعی کلمه احساس خالی بودن و عاری از احساس بودن می کنید.

خواب دیدن اینکه استخر پر از آشغال است بیانگر این است که سبک زندگی افراطی را پیش میگیرید. شما نیاز دارید که آن را تعدیل کنید و برخی از احساسات منفی را از زندگی تان دور بیندازید.

خواب دیدن استخر روی سقف خانه بیانگر پاکسازی معنوی است. ممکن است به این معنی باشد که شما از همه ی موفقیت هاتان لذت می برید.

استخوان

دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.

خواب دیدن استخوان شکسته بیانگر کشف یا درک این است که نقطه ضعفی در برنامه هاتان یا خط فکری تان وجود دارد.  خواب شما ممکن است، توجه فوری شما را به سمت موقعیتی خاص یا رابطه ای خاص جلب کند

دیدن یک سگ که استخوان می خورد یا می جود، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است

استخوان جناق

دیدنش در خوابتان بیانگر با هم بودن خانوادگی، جشن و امید است. اگر شما تکه ی بزرگتر جناق را بشکنید، احتمالا یک تغییر مثبت در اتفاق ها را تجربه خواهید کرد. اگر شما تکه ی کوچک استخوان جناق نصیبتان شود، خواب به نا امیدی اشاره دارد

استراق سمع

خواب دیدن اینکه شما گوش وایسادید بیانگر این است که اخبار بد در راه است. شما چیزی را که می شنوید دوست نخواهید داشت. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما انتظار داشتید که کسی یا چیزی، اطلاعاتی را از شما پنهان کند. در نتیجه شما احساس نا امنی می کنید

استرالیا

خواب دیدن در مورد استرالیا یا اینکه شما در استرالیا هستید بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید و نمی توانید انتخاب کنید. خواب ممکن است بیانگر خود شناسی(کشف خود) باشد، خودتان را طبیعی و بدون خود سانسوری، کشف کنید. گاهی، استرالیا به عنوان سرزمین پایین کره زمین، ممکن است استعاره ای از ضمیر ناخودآگاه و یا افکار درونی باشد

استرس

خواب دیدن اینکه شما تحت استرس هستید بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. استرس متحمل شده در بیداری تان به خواب شما منتقل شد ه است، به طوری که حتی وقتی خواب هستید، قادر به ریلکس کردن نیستید. خواب ممکن است توجه شما را به موانع، انتقادات و یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه ی بیداری با آن مواجه هستید. شما در آستانه ی فروپاشی هستید و نیاز به اوقات فراغت دارید تا خودتان را ازین مسائل فاصله دهید

استرلیزه کردن(ضدعفونی کردن)

خواب دیدن اینکه چیزی را استرلیزه می کنید بیانگر این است که به تمیز کردنی عمیق، چه معنوی چه احساسی، نیاز دارید

استریو (ضبط پخش)

دیدن یا گوش دادن به ضبط در خوابتان بیانگر هماهنگی بزرگ و آگاهی فزاینده در مورد یک موقعیت است. چیزی که از ضبط می شنوید ممکن است بیانگر پیام هایی از ضمیر ناخودآگاه شما باشد و ممکن است شکلی از ESP یا ارتباط تله پاتی باشد

استعفا

خواب دیدن اینکه از یک موقعیت استعفا می دهید بیانگر تغییر اصلی در زندگی تان است. شما دیگر نمی توانید در همین مسیر ادامه دهید و باید تغییر جدی ای بکنید

استفراغ

خواب دیدن اینکه استفراغ می کنید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه ای از زندگی تان را که چندش آور است، رد کنید یا دور بیاندازید. احساسات یا مفاهیمی وجود دارد که نیاز دارید با ان روبرو شوید و رهایش کنید

دیدن کسی که در خوابتان استفراغ می کند بیانگر ظاهر سازی های غلط افرادی است که تلاش می کنند از شما سو استفاده کنند

استوانه

دیدن استوانه در خوابتان بیانگر این است که شما ایده های جدید را پذیرا هستید، خصوصا اگر هردو سر استوانه باز باشد. اگر استوانه بسته باشد، بیانگر این است که شما مراقب چیزی که از خودتان به اشتراک می گذارید هستید

استودیو ضبط

خواب دیدن اینکه در استودیو ضبط هستید بیانگر این است که پیامی هست که نیاز است جذب شده و در زندگی روزمره تان وارد شود

استیک

خواب دیدن اینکه شما استیک می خورید بیانگر غرایز حیوانی تان است. خواب ممکن است به شما بگوید که به غرایزتان اعتماد کنید یا نیاز دارید که بیشتر از غرایزتان استفاده کنید.

استیکر: برچسب

دیدن استیکر در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید به بچگی تان بچسبید. به چیزی که روی استیکر نمایش داده می شود توجه کنید، ممکن است نشانه ای ازین باشد که چه جنبه ی خاصی از خودتان را انکار می کنید یا با رها کردنش مشکل دارید.

اگر استیکر در خوابتان خوشبو باشد، پس چیزی که رایحه به خاطر شما می آورد و خاطره ای که زنده می کند را در نظر بگیرید. ممکن است مساله ای حل نشده از گذشته تان باشد. اگر استیکر برجسته باشد یا قابلیت لمس شدن داشته باشد، پس خواب ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید در روند رسیدن به مسائل تمام نشده ی کودکی تان، دستی داشته باشید(بیشتر رسیدگی کنید)

استیل: فلز

دیدنش در خوابتان نمادی از سختی، اراده و عزم است.

اسفناج

دیدن یا خوردن اسفناج در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید یا دوباره احیا شوید. مشابه قدرت و نیروست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به سادگی به شما بگوید که نیاز دارید بهتر بخورید و سبک زندگی سالم تری را پیش بگیرید

اسفنج

دیدن یا استفاده از اسفنج در خوابتان بیانگر این است که شما پذیرا هستید و قادرید به سادگی، دانش و اطلاعات جدید را جذب کنید.

اسفند

خواب دیدن ماه اسفند بیانگر نا امیدی است. نوید آمدن بهار است پس بیانگر شروع تازه است. خواب ممکن است استعاره ای از حرکت کردن باشد، خصوصا در طول زمان های سخت

اسقف اعظم

دیدن اسقف اعظم درخواب بیانگر این است که یک نفر روی شما سلطه دارد و شما را مجبور می کند که کارهایی بکنید که ضرورتا نمی خواهید بکنید. تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید محدود شده اید. شما موانع زیادی را قبل ازینکه به موفقیت و پرستیژ برسید تجربه می کنید

اسکایپ

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی ویدئو چت نگاه کنید

اسکلت

دیدنش در خوابتان بیانگر چیزی است که کاملا توسعه نیافته است. شما ممکن است هنوز در مرحله ی برنامه ریزی برای یک موقعیت یا پروژه باشید. تعبیر دیگر این است که اسکلت نمادی از مرگ، تحول یا تغییر است. شما نیاز دارید که به ته چیزی برسید.

دیدن کسی که به عنوان اسکلت نمایش داده شد بیانگر این است که رابطه تان با آنها مدتهاست مرده است

اسکنر

دیدن یا استفاده از اسکنر کامپیوتر در خوابتان بیانگر نبود اصالت و تمایل شما به تقلید ایده ها و باور های دیگران است. تعبیر دیگر این است که بیانگر پردازش، انتقال و به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز دارید نظرات خود را قبل از تصمیم گیری، اسکن کرده و مورد آزمایش قرار دهید

اسکوتر

دیدن یا سوار شدن بر اسکوتر در خوابتان بیانگر این است که از موقعیت قدرت خود لذت می برید

اسکی روی اب

خواب دیدن اینکه روی آب اسکی می کنید بیانگر این است که از نظر معنوی، متعالی می شوید و اعتماد به نفس خود را افزایش می دهید. شما یک حس آزادی و آرامش جدیدی را تجربه می کنید

اسکی کردن

خواب دیدن اینکه اسکی می کنید بیانگر این است که به خودتان فشار می آورید و توانایی ذهنی و یا فیزیکی تان را به آزمایش می گذارید. شما رقیب سرسخت خود هستید

اسکیت کردن

خواب دیدن اینکه اسکیت می کنید نمادی از توانایی شما برای حفظ تعادل در زندگی تان است. شما در مسیر زندگی تان پیشرفت می کنید و به سمت هدفتان حرکت می کنید.

خواب دیدن اینکه شما روی یخ اسکی می کنید بیانگر رضایت از پروژه ی فعلی است. این عبارت را در نظر گیرید: اسکیت روی یخ نازک(ریسک کردن)، بیانگر این است که شما ممکن است در آستانه ی این باشید که از مرزهایتان فراتر روید و در زندگی بیدار یتان ریسک کنید.

خواب دیدن اینکه شما کفش اسکیت به پا دارید بیانگر این است که با یک سرعت ثابت و خوشایندی به سمت اهدافتان پیش می روید. اگر شما روی کفش اسکیت می لرزید و لق می خورید، به این معنی است که از جهت زندگی تان مطمئن نیستید

دیدن یا خریدن کفش اسکیت در خوابتان بیانگر تعادل یا عدم تعادل در زندگی تان است. بیانگر بی گناهی و نگرش بی خیال است

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی اسکیت کردن نگاه کنید

اسکیزوفرنی

خواب دیدن اینکه شما اسکیزوفرنی دارید درحالیکه واقعا این بیماری را ندارید، بیانگر این است که از قبول مسئولیت کارهاتان سر باز می زنید. شما مشتاق نیستید که قدرت و رشد شخصی تان را ببینید یا قبول کنید

دیدن کسی که در خوابتان شیزوفرنی داشته است بیانگر این است که در مورد چیزی مردد هستید و نمی توانید تصمیم بگیرید. شما گیج هستید و می خواهید موضوعی را روشن کنید، اما نمی دانید چگونه در پی آن باشید

اسکیمو

دیدن اسکیمو در خوابتان بیانگر احساسات سرد و منجمد است. تعبیر دیگر این است که شما با موقعیت فعلی به خوبی کنار میایید

دیدن یا زندگی کردن  در خانه اسکیموها در خوابتان نمادی از چیزی است که از خارج، سرد و منجمد است اما واقعا از درون فردی گرم است. تعبیر دیگر این است که کلبه ی اسکیموها، بیانگر زنانگی است و پوسته حفاظتی سرد اطرافش که گاهی اوقات نیاز دارد که آن را بشکنید تا به گرمای درون او برسید.

دیدن یا زندگی کردن در کلبه اسکیموها در خوابتان نمادی از کسی است که از بیرون سرد و بیروح است اما واقعا از درون فرد گرمی است. تعبیر دیگر این است که کلبه اسکیمو بیانگر زنانگی است و مانع سرد و سخت اوست که برخی اوقات نیاز است که شکسته شود

اسلوموشن

خواب دیدن اینکه حرکت آهسته حرکت می کنید بیانگر این است که احساس بی قدرتی، نگرانی یا ناامیدی دارید. شما  در حال حاضر در بیداری خود  در دوران سختی در به سر می برید.  و استرس زیادی را   تجربه می کنید  که تقریبا شما را فلج کرده است.

اسهال

خواب دیدن اینکه شما اسهال دارید بیانگر قسمتی از زندگی تان است که از کنترل خارج شده است. شما دیگر نمی توانید احساسات قوی خود را نگه دارید و نیاز دارید که سریعا از سیستم خود خارجش کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی یک موقعیت را تحلیل نکرده اید یا اینکه شما نمیخواهید اصلا با مساله کنار بیایید

اسید

دیدن اسید در خواب بیانگر احساس تنفر، خشم، و یا انتقام است. صداقت و راستی شما ممکن است مورد سوال قرار گرفته یا در معرض خطر باشد. تعبیر دیگر این است که، دیدن اسید در خوابتان بیانگر این است که شما دستخوش یک موقعیت یا یک فرد شده اید. خواب ممکن است، استعاری باشد، سمبلی از یک اثر منفی در زندگی تان باشد. چیزی یا کسی دارد شما را ذره ذره میخورد و از بین می برد.

خواب دیدن اینکه شما اسید می نوشید بیانگر این است که شما از نظر احساسی، فلج شده اید و نیاز دارید که یاد بگیرید که چگونه خود را ابراز کنید

اسیر

خواب دیدن اینکه شما اسیر شده اید بیانگر این است که حس می کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری تان گیر افتاده ایدو شما ممکن است حس کنید که گیر شغل تان، رابطه تان یا در کل گیر زندگی تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب های اسارت بیانگر چیزی است که از تایید آن دوری می کنید یا چیزی که شما آن را انکار می کنید

اشاره کردن: نشان دادن

خواب دیدن اینکه شما به کسی یا چیزی اشاره می کنید بیانگر این است که نیاز دارید به فرد یا چیز خاصی توجه بیشتری کنید. خواب ممکن است به شما روش حل مساله را در زندگی بیداری تان نشان دهد

خواب دیدن اینکه کسی به شما اشاره می کند بیانگر حس گناه نسبت به خودتان یا حتی شرم است. شما متهم به یک سری کار های غلط و خلاف می شوید

اشتباه

خواب دیدن اینکه اشتباه می کنید بیانگر این است که به انتخاب ها و تصمیماتی که میگیرید شک دارید

اشتها

خواب اینکه اشتها دارید، بیانگر این است که جایی در زندگی تان وجود دارد که هنوز به سرانجام نرسیده است. اگر شما حس گرسنگی یا تشنگی می کنید، سمبلی از تمایل مادی است

اشعه x

خواب دیدن اینکه شما تحت اشعه x قرار میگیرید بیانگر این است که توسط یک فرد یا موقعیت، گول می خورید. شما نیاز دارید که زیر سطح و ظاهر یک فرد یا موقعیت را نیز نگاه کنید. از طرف دیگر، خواب به این معنی است که روی یک مساله یا مشکل که شما را به دردسر انداخته است کار می کنید

خواب دیدن اینکه شما نگاه اشعه x  ای دارید بیانگراین است که نیاز دارید از سطح بگذرید و روی درون تمرکز کنید. شاید خواب تلاش می کند به شما بگوید که ظاهر همه چیز نیست

اشک

خواب دیدن اینکه شما اشک می ریزید بیانگر این است که در یک دوره شفا در زندگی تان هستید. اشک نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر این است که اشک بیانگر درد است

خواب دیدن کسی که اشک می ریزد بیانگر این است که شما نیاز دارید در مورد کارهاتان مجدد فکر کنید و اینکه چطور رفتار می کنید، ممکن است روی اطرافیانتان اثر گذارد

دیدن قطره اشک در خوابتان بیانگر خرد قبلی است که یاد گرفته اید یا به خاطر آورده اید

اضطراب

تجربه اضطراب در خواب، انعکاسی از چیزی است که شما ممکن است در طول زندگی بیداری تان حس کنید. شما ممکن است افکار سرکوب شده، احساسات بیان نشده، خشم یا خصومت داشته باشید(دارید) که به یک خواب مضطرب منجر می شود. این خواب بیانگر این است که شما مسئولیت های زیادی را به دوش می کشید

اطاعت

خواب دیدن اینکه اطلاعت می کنید بیانگر تایید یک قدرت بالاتر است. شما یک روشنگری روحی جدید را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نظرات یا باورهاتان را به اندازه کافی بلند بیان نمی کنید. اگر کسی از شما اطاعت می کند، به تاثیر، قدرت و اختیاری که روی دیگران دارید اشاره دارد

خواب دیدن اینکه شما مطیع نیستید بیانگر نگرش سرکش است. شاید شما در مورد یک موقعیت حس نا امنی می کنید

اطلس

خواب دیدن اینکه شما به یک اطلس نگاه می کنید بیانگر توجه شما به جزئیات است. شما نیاز دارید که مسیرتان را قبل ازینکه در آن پیش بروید، برنامه ریزی کنید

اعتراض

خواب دیدن اینکه شما در اعتراض و اعتصاب هستید بیانگر این است که نیاز دارید برای خودتان و حقوقتان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکن است مساله ای مهم رادر زندگی نادیده بگیرید یا چشم پوشی کنید. زمان آن رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید

اعتراف کردن

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری اعتراف می کنید، بیانگر حس گناه است و اینکه خود را مقصر می دانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر شکلی از شفاست. شما تغییرات جدیدی را در زندگی تان دارید

اعتصاب

خواب دیدن اینکه شما اعتصاب می کنید بیانگر این است که حس می کنید از شما قدر دانی نمی شود. شاید شما حس می کنید که مجبورید چیزی انجام دهید که واقعا نمی خواهید انجام دهید.

اعتماد

خواب دیدن در مورد اعتماد نمادی از پذیرش و قبول خود است. شما نیاز دارید که روی جنبه های جالب خودتان کار کنید

اعتیاد

خواب دیدن اینکه شما اعتیاد دارید یا معتاد شده اید، بیانگر رفتار وسواسی است. یک موقعیت یا فرد ممکن است تلاش کند که حس کنترل شما را به عهده گیرد. رویا بیانگر این است که شما مشکلاتی مربوط با جهان اطرافتان دارید

اعداد

دیدن اعداد در خوابتان نمادی از دستاورد ها و مایملک مادی است. شما به صورت نزدیک چیزها را دنبال می کنید. تعبیر دیگر این است که اعداد بیانگر این است که شما خیلی تحلیل گر یا منطقی هستید. یا اینکه نیاز دارید که یک موقعیت را به طور کامل تری ارزیابی کنید. اعداد، اهمیت شخصی بیشتری دارند. آنها ممکن است تاریخ خاص، آدرس، سن، عدد شانس یا چیز با معنا و مهمی، فقط و فقط برای شما باشد

شنیدن اعداد(شمردن) در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید در مورد یک موقعیت، تندتر و سریعتر باشید. یا شاید نیاز دارید آرام باشید و کمی سرعت چیزها را کمتر کنید

دیدن تکرار اعداد در خوابتان به یک موضوع اضطراری و مهم شدن آنها در زندگی تان اشاره دارد که از آن چشم پوشی کرده اید یا گمش کرده اید

برای یک عدد خاص، لطفا به بخش اعداد، نگاهی بیندازید

اعداد زوج

دیدن اعداد زوج در خوابتان بیانگر تعادل یا تقارن در زندگی تان است. نمادی از آرامش است

اعداد فرد

دیدن اعداد فرد در خوابتان بیانگر مسائل حل نشده یا رفتار پرخاشجوی در زندگی تان است. شما حس می کنید که از تعادل خارج شده اید

اعدام

دیدن اعدام در خوابتان بیانگر این است که چیزی یا کسی که به او نیاز دارید، از زندگی تان بریده می شود

خواب دیدن اعدام خودتان بیانگر این است که شما گناهی بزرگ را نگه میدارید. شاید یک عادت بد یا جنبه ای از شما باشد که می خواهید خودتان را از شرش خلاص کنید

خواب دیدن اینکه به شما مجازات اعدام داده می شود به این معنی است که شما نیا زدارید زندگی تان و تصمیماتی که میگیرید را دوباره ارزیابی کنید. شما به مسیر اشتباهی می روید. تعبیر دیگر این است که حکم مرگ به این معنی است که شما زمان محدودی دارید تا پاسخ گو بوده یا کاری را انجام دهید

اغذیه فروشی

خواب دیدن اینکه شما در اغذیه فروشی هستید بیانگر این است که به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. شما می خواهید گزینه هایی را بدانید که در دسترس شماست. تعبیر دیگر این است که نیاز دارید مراقب وزنتان باشید

افاده ای

خواب دیدن اینکه شما افاده ای هستید بیانگر تمایل شما برای پیش داوری کردن و از بالا به دیگران نگاه کردن است. شاید شما یک موقعیت را اشتباه قضاوت کرده اید

افتادن

لطفا به کلمه سقوط کردن نگاه کنید. همچنین برای تحلیل عمیق تر، به قسمت رویاهای رایج: سقوط، بروید.

افتتاح

دیدن افتتاحیه در خوابتان بیانگر اثری قوی و تاثیری قدرتمند است که به زندگی تان وارد می شود. شما حس متعالی شدن، اعتماد به نفس و شادی می کنید

خواب دیدن اینکه شما چیزی را باز می کنید بیانگر این است که شما ظرفیت و پتانسیل خود را رها می کنید. بیانگر فرصت های جدید، بینش و کشف خود است

افسار

خواب دیدن اینکه شما افسار در دست دارید بیانگر این است که نیاز دارید کنترل و محدودیت نمایش دهید، چه از نظر فیزیکی، چه ذهنی چه روحی

دیدن افسار روی دهن اسب بیانگر این است که شما در موقعیتی در زمان بیداری تان، مورد بازی شخصی دیگر قرار می گیرید.

افسر

دیدن افسر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به گروهی بزرگتر متعلق باشید و با گروهی بزرگتر متناسب شوید. تعبیر دیگر این است که افسر بیانگر این است که نیاز به نظم و ترتیب و جهت در زندگی تان دارید. شما ممکن است به دنبال جایگاهی بالاتر برای راهنمایی گرفتن باشید

خواب دیدن اینکه شما افسر هستید بیانگر مهارت های رهبری و حضور مقتدرانه ی شماست

افسردگی

اگر در خوابتان حس افسردگی کنید به این اشاره دارد که نمی توانید ارتباط برقرار کنید. شما قادر نیستید که علت مشکلات و پیامد تصمیم هاتان را ببینید(به چشمتان نمیاید). افرادی که در زندگی بیداری شان افسرده اند، خواب در مورد افسردگی می بینند. به چیزی که در خوابتان شما را افسرده می کند توجه کنید و ببینید چگونه به زندگی بیداری تان مرتبط می شود

اقاقیا

دیدن درخت اقاقیا در رویایتان نشانه ای از دیدگاه شمادر مورد مرگ و حس فنا پذیری است.

امداد گران

دیدن امداد گران در خواب بیانگر مساله ای است که نیاز دارید فورا قبل ازینکه به حالت بحرانی(به نقطه ی اوج) برسد، حل شود. شما از یک مساله، به مدت طولانی، دوری کرده اید(آن را نادیده گرفته اید). تعبیر دیگر این است که رویا ممکن است به این معنی باشد که موقعیت یا رابطه ای وجود دارد که شما باید آن را احیا کنید

اقیانوس

دیدن اقیانوس در خوابتان بیانگر حالت احساسی و احساسات شماست. بیانگر جلای روح، آرامش و احیاست. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما حس قدرت می کنید و اینکه کسی مانعتان نیست. شما نگاهی مثبت به زندگی دارید و با هیچ چیز محدود نمی شوید. اگر شما در اقیانوس می رانید، بیانگر آزادی و استقلال تازه یافته است. شما جرات زیادی را به نمایش می گذارید. اگر اقیانوس طوفانی است، خواب بیانگر آشفتگی احساسی است. شما دارید بهترین تلاش خود را می کنید تا بالا و پایین های زندگی تان را مدیریت کنید

خواب دیدن اینکه کف اقیانوس را می بوسید بیانگر این است که با احساساتتان کنار میایید

اکتشاف

خواب دیدن اکتشاف بیانگر این است که شما وارد یک فاز جدید در زندگی یا یک فاز جدید در توسعه ی فردی می شوید. تعبیر دیگر این است که جنبه ای از خودتان را که در زندگی بیداری تان مهم است، کشف کرده اید

اکسیژن

خواب دیدن اکسیژن نمادی از احیا و انرژی خلاق است. شما حس جوان شدن و انرژی دوباره می کنید

خواب دیدن اینکه شما اکسیژن کافی ندارید بیانگر این است که به خاطر یک موقعیت در زندگی تان احساس خفگی می کنید

دیدن یا زدن ماسک اکسیژن در خوابتان بیانگر این است که حس بی یاوری یا خفگی در زندگی بیداری تان می کنید. شما قادر نیستید که احساساتتان را ابراز کنید

الاکلنگ

خواب دیدن اینکه شما روی الاکلنگ هستید بیانگر بالا پایین های احساسی و در کل، بالا پایین های زندگی شماست. یک الاکلنگ بیانگر بلاتکلیفی و بی تصمیمی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به خاطرات کودکی شما اشاره کند. شما ممکن است در یک مساله یا موقعیت بیداری، زیادی بی خیال عمل کنید

التماس کردن

خواب دیدن اینکه شما چیزی را خواهش می کنید بیانگر این است که از وضعیت فعلی خود در بیداری خوشحال نیستید و راضی نیستید. شما می ترسید که کمک بپذیرید یا نمی خواهید قبول کنید که نیاز به کمک دارید

الک

دیدن الک در خوابتان بیانگر توانایی شما برای وزن دادن به گزینه هاتان و گرفتن تصمیم عاقلانه است

الماس

خواب دیدن الماس در خوابتان بیانگر کلیت خودتان است. شما ممکن است به دنبال شفافیت در مورد موضوعی باشید که در ذهنتان تیرو تار بوده است(دنبال این باشید تکلیف چیزی که در ذهنتان روشن نیست را روشن کنید). تعبیر دیگر این است که بیانگر غرور، تکبر و طبیعت سرکش و غیر قابل تغییر شما باشد. شما ممکن است خودتان را از دیگران جدا بدانید(حس کنید که یک سرو گردن بالاترید)

گرفتن جواهر(الماس) در خوابتان بیانگر عشق، تعهد و فداکاری است. اگر شما جواهر الماس نشان خود را گم می کنید بیانگر این است که در رابطه عاشقانه تان دچار مشکل می شوید. ممکن است مشابه وضعیت سخت مالی باشد.

خواب دیدن اینکه الماس تقلبی است بیانگر این است که شما تلاش می کنید کسی باشید که نیستید.

خواب دیدن شکل الماس در خوابتان نمادی از جهات مختلفی است که شما می توانیددر زندگی انتخاب کنید. شما نیاز دارید که اهدافتان را ارزیابی کنید و اینکه چگونه در این مسیر پیش می روید که آنها را بدست آورید

المپ

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما بر کشمکش های فعلی غلبه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که خواب به ارتباط روحی شما اشاره دارد

المپیک

خواب دیدن اینکه در المپیک شرکت کرده رقابت می کنید نمادی از روحیه رقابت است. شما نیاز دارید که به دنبال چیزی که می خواهید بروید. تعبیر دیگر این است که المپیک بیانگر وحدت است. ممکن است به شما بگوید که علی رغم تفاوت ها و مخالفت های همه ی انسان ها، ما می توانیم همه هنوز با هم باشیم. شما نیاز دارید که این ایده را برای برخی از جنبه های زندگی بیداری تان به کار برید. تعبیر مستقیم تر ممکن است بیانگر این باشد که آرزو دارید قهرمان المپیک باشید

امپراطور

دیدن امپراطور در خوابتان بیانگر تکامل و خلاقیت است. شما تلاش می کنید که هماهنگی و صلح را حفظ کنید.

دیدن زن امپراطور در خوابتان بیانگر افتخار قدرت، اثر گذاری، غرور و جایگاه است. شما ممکن است این اجازه را دهید که قدرتتان به حد اعلا برسد. زن امپراطور، ممکن است نمادی از مادر مقدس باشد

امتحان

خواب دیدن اینکه شما امتحان می دهید بیانگر عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن انتظارات دیگران، و ترس از شکست است

برای تحلیل عمیق تر، روی خواب های رایج:امتحان کلیک کنید

امتحان رانندگی

خواب دیدن اینکه شما امتحان رانندگی می دهید بیانگر این است که اهداف و آرمان های شما در معرض آزمایش قرار میگیرید. شما ممکن است در مورد چیزی که واقعا می خواهید با زندگی تان انجام دهید، سوال داشته باشید(مورد سوال قرار گیرید-زیر سوال بروید). اگر شما در امتحان رانندگی رد شوید، بیانگر این است که شما ابزار های ضروری برای حرکت به سوی اهدافتان را ندارید. شما ممکن است اعتماد به نفس نداشته باشید. اگر شما در امتحان رانندگی قبول شوید، بیانگر انگیزه و اعتماد به نفس به توانایی تان است

امضا

خواب دیدن اینکه شما از یک نفر امضا می خواهید(از یک فرد مشهور)، بیانگر این است که دوست دارید مثل او باشید. شما ممکن است به دنبال تایید باشید

خواب دیدن اینکه یک نفر به دنبال امضای شماست بیانگر این است که شما رضایت خود را از یک نفر بیان می کنید یا او را تایید می کنید

دیدن امضاتان در خوابتان بیانگر توافق و مقبولیت شما در مورد یک شرایط یا موقعیت خاص است. بیانگر مهر تایید شماست. شما مسئولیت یک موقعیت را می پذیرید.

املاک

خواب دیدن اینکه مالک جایی هستید بیانگر این است که شما به خاطر حس امنیت و ایمنی تان، نمی توانید به دیگران تکیه کنید. شما نیاز دارید که در مورد خود ایمن باشید

امنیت

خواب دیدن اینکه شما حس امنیت دارید ممکن است خواب معکوس باشد و بیانگر عدم امنیت در زندگی بی داری تان باشد. خواب جبرانی برای عدم امنیت شماست. شما احساس می کنید که خوب حمایت نمی شوید، هم فیزیکی هم احساسی

دیدن این حفاظ امنیتی روی پنجره در خوابتان بیانگر فرصت هایی است که در دید شماست اما هنوز از دسترس شما خارج است. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از بی اعتمادی است.

دیدن دوربین امنیتی در خوابتان بیانگر این است که شما حس می کنید که مورد بررسی و موشکافی قرار میگیرید و به خاطر کارها یا رفتارتان قضاوت می شوید. به صورت مستقیم تر، خواب به نبود حریم شخصی شما اشاره دارد(حریم شخصی ندارید). شما حس می کنید که همه ی چشم ها روی شماست

انار

دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی ج- نسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر خون است

انبار

دیدن انبار در خوابتان بیانگر انرژی ذخیره شده یا منابع مخفی است. انبار به خاطرات اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که انبار به معنی این است که شما آرزوها و اهدافتان را در دست نگه می دارید

دیدن یک انبار متروکه یا خالی بیانگر این است که منابع درونی تان به ته رسیده است. شما نیاز دارید که زمانی گذارید و انرژی تان را ذخیره کنید و منابع تان را دوباره پر کنید

خواب دیدن اینکه شما یک انبار خالی را لیزینگ یا اجاره می کنید بیانگر این است که پذیرای چیزهای جدید هستید و روشنفکر هستید

انبار غله

دیدن انبار غله در خواب بیانگر احساسی است که در ضمیر ناخود آگاه خود نگاه داشته اید. احتمال این هست که شما ممکن است از عملی غریزی یا تمایلات طبیعی خود، باز داشته می شوید

انبه

دیدن یا خوردن انبه در خوابتان نمادی از باروری است.

انتخابات

خواب دیدن اینکه شما در انتخابات هستید بیانگر انتخابی است که نیاز است بکنید و ممکن است روی دیگران اثر گذارد(یا تحت تاثیر آنها باشد)

انتقام

خواب دیدن اینکه شما انتقام می گیرید بیانگر این است که عدم تعادل احساسی را تجربه می کنید. شما این احساسات سرکوب شده را پناه می دهید

خواب دیدن اینکه کسی از شما انتقام می گیرد بیانگر ترس و بی اعتمادی است

انجیر

دیدن یا خوردن انجیر در خوابتان بیانگر این است که حوادث به شکل مثبتی تغییر می کند.

انداختن

خواب دیدن اینکه چیزی را پرت می کنید بیانگر این است که کسی یا چیزی هست که نیاز دارید خودتان را از شرش خلاص کنید(از زندگی تان بیرونش کنید). شی ای را که پرت می کنید در نظر گیرید.

خواب دیدن کسی که چیزی را به سمت شما پرت می کند بیانگر این است که چیزی هست که از آن چشم پوشی کرده اید و نیاز دارید که توجه نزدیک تری به ان بکنید. شاید نیاز دارید که در مورد چیزی هشیار باشید که پیش روی شماست. اینکه این پرتاب چقدر با شدت است را در نظر گیرید و اینکه چه چیزی به سمت شما پرت می شود را در نظر گیرید(مهم است). اگر پرتابی با شدت بود، به این معنی است که شما ممکن است غافلگیر شوید

اندازه گیری

دیدن یا خواب دیدن اندازه هاتان بیانگر این است که شما برای خودتان استاندارد تعیین می کنید یا چیزی که فکر می کنید دیگران از شما انتظار دارند. چگونه مناسب می شوید(در حدو اندازه انتظارات می شوید)؟ شاید نیاز دارید دست از مقایسه خود با دیگران بردارید

انزجار

اگر خواب ببینید که از کسی متنفر هستید به معنای آن است که در بیداری از کسی نفرت دارید. شما به حس خشم و تند خویی خود پناه می برید و احساس می کنید که این شخص کمتر از احترامی که باید برای شما قايل باشد رفتار کرده است.

اگر در خواب ببینید که کسانی از شما متنفر هستند به این معناست که ممکن است شما نظرات خود را به دیگران تحمیل می کنید.  شما (شاید حتی بدون قصد) موجب آزار دیگران می شوید.  

انفجار

خواب دیدن اینکه چیزی منفجر می شود، بیانگر این است که شما تحت فشار و استرس زیادی هستید

دیدن انفجار در خوابتان نمادی از خشم سرکوب شده تان است. خشمی که شما در درون خود نگه داشته اید، به شیوه ای خشن و بد، بروز داده می شود. ضمیر ناخود آگاه شما تلاش می کند که توجه شما را جلب کند

خواب دیدن اینکه صورتتان به خاطر انفجار، کبود می شود یا داغون می شود، بیانگر این است که با اتهامات ناعادلانه روبرو می شوید. در نتیجه شما ممکن است از پیامد هایش رنج برید

خواب دیدن اینکه شعله های آتش شما را احاطه کرده است یا با انفجار، به هوا پرت می شوید، بیانگر این است که در یک موقعیت از شما سو استفاده می شود. اعتماد شما در معرض خطر است

شنیدن صدای انفجار بلند، انفجاری که شما آن را نمیبینید، فقط صدایش را می شنوید، بیانگر این است که چیزی افشا می شود یا شما از آن آگاه می شوید.

انقضا

خواب دیدن اینکه چیزی منقضی می شود بیانگر این است که زمان شما در مورد یک پروژه یا فرصت گذشته است. شما شانس خود را از دست داده اید یا خواب ممکن است مربوط به حس مرگ و میر شما باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر ترس ازین است که شما قادر نخواهید بود که یک پروژه ی خاص یا وظیفه ی خاص را به موقع تمام کنید. اهمیت عدد تاریخ انقضا را در نظر بگیرید، معنی دارد

انقلاب

خواب دیدن اینکه شما قسمتی از یک انقلاب هستید بیانگر تغییرات بزرگی است که در خودتان رخ می دهد. شما آشفتگی احساسی بزرگی را تجربه می کنید که نیاز است با آن روبرو شده و آن را حل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از دیدگاه شما به جهان و آینده تان است

انکار

خواب دیدن اینکه شما چیزی را انکار می کنید، انعکاسی از حالت ذهنی هشیار شماست. شما دیدن یا تایید برخی از حقایق را رد می کنید

خواب دیدن اینکه شما چیزی را انکار می کنید بیانگر این است که شما در حد و اندازه ی توقعات دیگران نیستید(نمیتوانید توقعات آنها را برآورده کنید). تعبیر دیگر این است که بیانگر افراط است. چیزی را که رد می کنید در نظر بگیرید، مهم است

انگشت

دیدن انگشتانتان در خواب نمادی از مهارت فیزیکی و ذهنی است. آنها بیانگر دستکاری، عمل و ارتباط غیر کلامی است. اگر شما خواب می بینید که انگشتانتان می افتند، بیانگر این است که شما به یک موقعیت اجازه می دهید که بر شما مسلط شود یا دیکته می کند که چگونه رفتار کنید. شما ممکن است به معنای واقعی کلمه کنترلتان را روی زندگی از دست می دهید. خواب دیدن اینکه انگشت اشاره و وسطتان را به هم قفل می کنید، نمادی از خوش بینی، موفقیت، خوش شانسی و امید است

خواب دیدن اینکه انگشتانتان صدمه دیده یا ریز ریز شده است(قطع می شود) بیانگر نگرانی شما در این مورد است که توانایی دارید وظیفه ی خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر، یا در یک موقعیت بیداری توانایی انجام دارید یا خیر

خواب دیدن انگشتی که به شما اشاره دارد بیانگر این است که خود را مقصر و گناهکار می دانید. شاید کاری انجام داده اید و می ترسید رسوا شوید.

خواب دیدن در مورد انگشت کوچکتان بیانگر قدرت ذهنی، خرد، حافظه و قدرت ارتباط است

خواب دیدن انگشت اشاره تان یا انگشت سبابه تان نمادی از عدد یک است. بیانگر اختیار، جهت و قضاوت است. خواب شما ممکن است تلاش کند که به نکته ای اشاره کند.

خواب دیدن انگشت میانی تان بیانگر ملاحظه، کارایی، احتیاط، مسئولیت و سخت کوشی است. تعبیر دیگر این است که انگشت میانی نمادی از توهین است

خواب دیدن انگشت حلقه بیانگر موفقیت، محبوبیت و خلاقیت است. در مورد ازدواج، وصلت، تعهد و مسائل دلی است. در قرن 15، در انگلستان، انگشت حلقه بود که دکتر ها برای مخلوط کردن و مزه کردن داروهایی که درست می کردند استفاده می کردند، انگشت حلقه می تواند نمادی از شفا یا نیاز به شفا یافتن باشد

انگشت پا

دیدن انگشت پا در خوابتان بیانگر راهی است که پیش می روید و بیانگر مسیر زندگی است، چه با وقار و ظرافت باشد، چه بدون آن. بیانگر مسیر تان در زندگی است. تعبیر دیگراین است که انگشت پا بیانگر جزئیات جزئی زندگی است و اینکه چگونه با آنها کنار میایید.

خواب دیدن اینکه شست پاتان را گم یا پیدا می کنید، عزم و اراده و انرژی مورد نیاز برای پیشروی در یک موقعیت را ندارید

خواب دیدن اینکه شما به شست پاتان صدمه می زنید یا یک زائده روی آن است، به این معنی است که شما در مورد پیشروی در یک تصمیم نگرانید

خواب دیدن اینکه کسی شست پاتان را می بوسد، بیانگر کسی است که تلاش می کنید پیشرفت شما را تضمین و تایید کند. آنها به شما انگیزه می دهند که بهتر عمل کنید

انگشت شست دست

دیدن شست در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها چنگ بزنید. نمادی از قدرت و توانایی است.

خواب دیدن اینکه شما انگشت شست ندارید، بیانگر فقر و تنهایی است

خواب دیدن اینکه شما یک شست خیلی زیادی بزرگ دارید(غیر طبیعی بزرگ است)، بیانگر رشد سریع به سمت موفقیت است

خواب دیدن اینکه ناخن شستتان خیلی بلند است، بیانگر نیروی منفی است که شما را به سمت فعالیتی نامشروع می فریبد

انگشت نگاری

خواب دیدن اینکه شما در حال انگشت نگاری هستید(اثر انگشت می دهید) بیانگر گناه است. شما به خاطر کارهاتان اظهار پشیمانی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر هویت و فردیت شماست

دیدن اثر انگشت یک نفر دیگر در خوابتان بیانگر این است که در مورد چیزی یا کسی مشکوکید

انگشتانه

استفاده از انگشتانه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به سمت نیاز های دیگران به جای پیگیری خوشی های خودتان متمایل شوید. اگر به دنبال انگشتانه در خوابتان هستید، پس به مساله ای داخلی اشاره دارد

انگل

دیدن انگل در خواب یعنی شما از نظر فیزیکی احساس خستگی شدید می کنید. شما بیش از حد به دیگران وابسته اید و حس سرزندگی ندارید. تعبیر دیگر این است که انگل به تمایل شما به این اشاره دارد که دوست دارید بگیرید بدون اینکه پس بدهید (یعنی بیشتر دست بگیر دارید تا دست بده!-سخاوتمند نیستید!)

انگور

دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است

دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد

خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست

دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است. تعبیر دیگر این است که تاک نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد

دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.

دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد

انیمیشن

خواب دیدن اینکه کارتون نگاه می کنید بیانگر این است که شما می توانید حس شوخ طبعی و کمدی را، در بیشتر موقعیت ها پیدا کنید. شما خیلی سخت نمیگیرید

لطفا به قسمت تعبیر خواب کارتون نیز نگاه کنید

اوتیسم

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، اوتیسم دارید بیانگر این است که شما مشکلاتی در ارتباط با احساسات و افکارتان و انتقالش به دیگران دارید. اگر شما شخصی که اوتیسم دارد در زنگی واقعی تان بشناسید، پس خواب ممکن است انعکاسی ازین باشد که چگونه شما با این شرایط کنار می آیید. نشان دهنده ی استرس است.

اوج

خواب دیدن اینکه شما در اوج کوه هستید نمادی از موفقیت و دستاورد شماست. شما در زندگی تان خیلی پیش می روید. تعبیر دیگراین سات که خواب ممکن است جناسی از زیرچشمی نگاه کردن باشد. شاید شما چیزی را دیدی که نباید ببینید. یا شاید شما در مورد چیزی کنجکاو هستید

اوج گرفتن

خواب دیدن اینکه شما در هوا پرواز می کنید نمادی از آزادی از محدودیت هاست. شما موفقیت آمیز، از یک موقعیت یا رابطه ای که روی دوششتان سنگینی می کند فرار کرده اید یا از زیرش در رفته اید

لطفا به خواب های رایج: پرواز کردن نگاهی بیندازید

اورانوس

دیدن اورانوس در خوابتان بیانگر اصالت، تفکر خلاف عرف، استقلال، آزادی و فردیت است. شما ممکن است مقابل یک موقعیت در زندگی بیداری تان شورش کنید. تعبیر دیگر این است که اورانوس بیانگر چیزی غیر قابل انتظار است که دارد اتفاق می افتد

اورژانس

خواب دیدن اینکه شما در این اتاق هستید، بیانگر این است که سبک زندگی فعلی شما به شما صدمه می زند. شما نیاز دارید که کارهاتان و پیامد هایش را دوباره ارزیابی کنید

اوریگامی

تا کردن یا درست کردن اوریگامی در خوابتان بیانگر خلاقیت است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید با کاغذ و تصورتان خودتان را ابراز کنید. به عبارت دیگر، شما باید بیشتر بنویسید. چیزی که با اوریگامی درست می کنید را در نظر گیرید و به اهمیت آن شی توجه کنید(نگاهی بیندازید)

اوریون

خواب دیدن اینکه اوریون دارید بیانگر این است که قادر نیستید منظورتان را خوب برسانید. صداتان شنیده نمی شود. تبعیر دیگر این است که بیانگر خشم و نا امیدی زنجیر شده است

اوکالیپتوس

دیدن یک اوکالیپتوس در خوابتان بیانگر حمایت است و این که نیاز دارید حس کنید که حمایت می شوید. تعبیر دیگر این است که بیانگر تغییر، تحول و شفاست. خواب ممکن است استعاره ای از یک موقعیت چسبنده باشد

اهریمن

دیدن اهریمن در خوابتان بیانگر این است که شما ممکن است ترس، استرس احساسی یا سو استفاده شدن فیزیکی را در زندگی بیداریتان تجربه می کنید و از ان ضربه می خورید. اهریمن نمادی از رد کردن، عادات منفی و خود سایه وارتان است. شاید شما خیلی بخشنده باشید و به اندکی منفی بافی اجازه دهید که کمی وارد قضاوت بهتر شما شود. تعبیر دیگر این است که اهریمن ممکن است بیانگر راز گذشته ای باشد که هنوز سراغ شما میاید

خواب دیدن اینکه شما توسط اهریمن تسخیر می شوید بیانگر بی یاوری است

اهلی: رام

خواب دیدن اینکه شما یک حیوان را رام می کنید نمادی ازین است که روی تمایلات حیوانی تان کنترل دارید. شما تعادل و هارمونی را تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه رام می شوید بیانگر این است که نیاز دارید داشتن کنترل بهتر روی زندگی تان را تمرین کنید. محدودیت بیشتری را نشان دهید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما جنبه های خودتان را که قبلا رد کردید، می پذیرید

ایدز

خواب دیدن اینکه شما ایدز دارید بیانگر این است که سلامت روانی شما، در خطر است. شما حس می کنید که بی دفاع، ضعیف و بی قدرت هستید

خواب دیدن اینکه همسرتان ایدز دارد بیانگر این است که شما در رابطه ای ناسالم و مخرب هستید. چیزی وجود دارد که شما به هم ابراز نمی کنید

خواب دیدن اینکه فرد دیگری ایدز دارد بیانگر نیاز شما به این است که با دیگران، مهربان تر و دلسوز تر باشید.

ایده آل

خواب دیدن اینکه شما فرد دلخواهتان را ملاقات می کنید بیانگر این است که شما ممکن است خیلی واقع بین نباشید. شما انتظارات بالایی از دیگران دارید.

خواب دیدن داشتن ایده آل بیانگر این است که شما جاه طلب هستید و هدف محور هستید

ایربگ: کیسه هوا

دیدن یک ایر بگ در یک وسیله نقلیه بیانگر هشداری به شماست که شما درگیر مانع و شکستی خواهید شد اگر با همین سرعت، مسیر زندگی فعلی تان را پیش بگیرید. شما نیاز دارید که سرعتتان را کم کرده، زمان بدهید. تعبیر دیگر این است که ایر بگ، سمبلی از سیستم حمایتی شما، در زمانی است که نیاز دارید

ایروبیک

خواب دیدن اینکه ورزش ایروبیک انجام می دهید بیانگر نیاز شما به این است که تکانی به خود داده و فعال تر شوید. شما نیاز دارید که بیشتر ورزش کنید

ایست

دیدنش علامت ایست در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از کاری که انجام می دهید دست بکشید و در مورد موقعیت، قبل از پیش روی دوباره، فکر کنید. شما نیاز دارید که با دقت و احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر این است که علامت توقف، بیانگر موانع و مشکلات در مسیرتان است

خواب دیدن اینکه شما از علامت توقف رد می شوید بیانگر این است که پیامد های کارهاتان را در نظر نمیگیرید. ممکن است به عادات بی ملاحظه ی شما اشاره داشته باشد

ایستادن

خواب دیدن اینکه شما می ایستید بیانگر این است که شما خودتان را اثبات می کنید و افکار و احساساتتان را می شناسانید. افتخار کنید(غرور داشته باشید). شما نیاز دارید که خودی نشان دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما از محیط اطرافتان جدا هستید.

ایستگاه اتوبوس

خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه اتوبوس هستید بیانگر این است که تصمیمی وجود دارد که باید بگیرید. شما نیاز دارید که تصمیم بگیرید که چه کاری می خواهید با آینده تان بکنید

ایستگاه قطار

خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه قطار هستید بیانگر دوره ی تحول در زندگی تان است. شما نیاز دارید که برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و اهدافتان، اندکی زمان گذارید(از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید)

ایفل

دیدن برج ایفل در خوابتان نمادی از قدرت و طول عمر است. شما یک رابطه ی سفت و محکم و سیستم حمایتی قوی دارید. تعبیر دیگر این است که این نماد خواب، به رومانتیک بودن و عاشقانه بودن اشاره دارد

ایمپلنت

خواب دیدن اینکه شما سینه ایمپلنت می کنید به مسائل مربوط به تصویر بدنتان اشاره دارد. شما در مورد ظاهرتان احساس نا امنی می کنید و احساس خجالت می کنید. شما انتظارات دیگران را برآورده نمی کنید(به پای دیگران نمی رسید).

ایمیل

خواب دیدن در مورد ایمیل بیانگر این است که نیاز دارید با کسانی که ممکن است ضرورتا همیشه به صورت فیزیکی دوروبر شما نباشند، ارتباط برقرار کنید. می تواند کاملا به این معنی باشد که شما زمان زیادی را جلوی کامپیوتر گذرانده اید و این، روی خوابتان هم تاثیر گذاشته است

اینترنت

خواب دیدن اینترنت بیانگر این است که نیاز دارید با شبکه ی بزرگتر از افراد مرتبط شوید و ارتباط برقرار کنید. خواب ممکن است روی اهمیت شبکه سازی تکیه کند. نوع یا نام های وب سایت هایی که به آنها نگاه می کنید را در نظر گیرید، مهم است

ایوان

خواب دیدن ایوان خانه بیانگر شخصیت شما، خود اجتماعی تان، ظاهر بیرونی تان است و اینکه چگونه خود را برای دیگران به تصویر می کشید. شرایط و سایز ایوان را در نظر گیری. بویژه خواب دیدن ایوان بسته بیانگر این است که تمایل دارید خودتان را از دیگران جدا کنید و تمایل به حریم شخصی دارید. اگر ایوان باز باشد، بیانگر نگرش به جوش شماست که پذیرای ارتباط با دیگران هستید

خواب دیدن اینکه در ایوان هستید بیانگر باز بودن شما در مورد یک موقعیت خاص است

خواب دیدن اینکه درهای پاسو باز است، به پذیرنده بودن ذهن شما اشاره دارد. اگر آنها بسته هستند بیانگر این است که در مورد یک موقعیت، آغوش باز ندارید. درهای پاسیو نمادی از ادغام حالت ذهنی و روحی شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید