محتوای خانه و ساختمان
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب صندلی راحتی

صندلی راحتی دیدن یا نشستن روی صندلی راحتی در خوابتان بیانگر این است که شما کاملا در مورد موقعیت و وضعیتتان در زندگی بیداری، وضعیت ایمنی دارید. شما روی خودتان کار کرده اید و شایستگی احترام را دارید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نماد شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب اتاق نشیمن

نشیمن: اتاق نشیمن خواب دیدن اینکه شما در اتاق نشیمن هستید بیانگر تصویری است که از خودتان به دیگران نشان می دهید و روشی است که زندگی تان را پیش می برید. بیانگر باور های اولیه تان در مورد خودتان ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گلخانه

گلخانه دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در گلخانه هستید بیانگر تحول است. شما تغییراتی را در زندگی تان تجربه می کنید که بیشترشان در نتیجه ی کارهای خودتان است. بیانگر این است که شما ممکن است خیلی کنترل می ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گاراژ

گاراژ خواب دیدن اینکه شما در گاراژ هستید بیانگر یک دوره عدم فعالیت و تنبلی در زندگی تان است. شما حس می کنید که در بدست آوردن اهدافتان، جهت یا راهنمایی ندارید خواب دیدن اینکه شما ماشینتان را در گاراژ ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کمد لباس

کمد لباس دیدن یک کمد لباس در خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که مخفی می کنید. ممکن است به خود صمیمی تان یا خود کودکی تان اشاره داشته باشد. شما نیاز دارید که این احساسات را مجدد ارزیابی ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کمد

کمد خواب دیدن اینکه شما یک کمد را باز می کنید، بیانگر این است که شما حقیقت نهفته یا رازی را نمایش می دهید خواب دیدن اینکه شما یک کمد را می بندید یا چیزی را ته کمد می گذارید، ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کلبه

کلبه دیدن کلبه در خوابتان بیانگر صلح، راحتی و ارامش است. شما ترجیح می دهید که زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. کلبه ممکن است نمایانگر حس دگرگونی در مورد واقعیت است و ممکن است به معنی فرار ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ساختمان

طبقات ساختمان/خانه دیدن طبقه در خوابتان بیانگر سیستم حمایتی شما و حس امنیت شماست. شما یک فونداسیون و جای پای محکم دارید که می توانید به آن وابسته باشید(تکیه کنید). طبقه در خوابتان ممکن است نمادی از بخش(قسمتی از) بین ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سرداب

سرداب خواب دیدن اینکه شما در یک زیرزمین هستید سمبلی از ضمیر ناخودآگاه شما و غریزه ی شماست. ظاهر سرداب، بیانگر حالت ضمیر ناخود آگاه شما و سطح رضایت مندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایلات حیوانی و نیاز های اولیه ...
1 2 3
error: Content is protected !!