تعبیر نمادهای حرف «د»

دادگاه

خواب دیدن اینکه شما در دادگاه ایستاده اید تا در مورد اتهاماتی که بر علیه شما گفته شده است، صحبت کنید، بیانگر این است که با مسائل ترس و گناه، درگیرید. یک موقعیت یا فرآیند در زندگی تان، به شما استرس و نگرانی می دهد. شما حس می کنید که به شیوه ای مورد قضاوت قرار میگیرید و نیاز دارید از خودتان دفاع کنید

دارایی

دیدن مایملکتان در خوابتان نمادی از هویت یا ارزش شخصی شماست. اهمیت هر مورد را در نظر بگیرید، نشانه ای است برای معنای خواب شما.

داربست

خواب دیدن اینکه شما روی داربست هستید بیانگر شرایط موقتی در زندگی تان است. شما به دنبال حمایت هستید تا برای رسیدن به اهدافتان کمک شود یا شما را به سطح جدیدی برساند

دارت

خواب دیدن اینکه در خوابتان دارت پرت می کنید بیانگر نظر یا حرف مضری است که شما یا کسی گفته اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر اهداف شما و نگرش فعال شماست

دیدن صفحه دارت در خوابتان بیانگر این است که شما احساس خصومت و دشمنی در مورد کسی دارید. نیاز دارید که خشم و احساستان را مستقیم تر ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که صفحه ی دارت ممکن است نمادی از هدفی باشد که مورد نظر شماست. شما نیاز دارید تلاش کرده و به سمت چیزی جدید، پیش روید و بر ترستان از شکست غلبه کنید

دارچین

دیدن یا بو کردن دارچین در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید اندکی به زندگی تان مزه دهید(به زندگی تان حال دهید). شما نیاز دارید که چیزی خارج از شخصیت تان انجام دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تجدید و خلوص است

دارو

خواب دیدن اینکه دارو میگیرید بیانگر یک دوره شفای روحی و/یا احساسی است. بیانگر این است که مشکلاتی که تجربه می کنید موقت است. چیزها در دراز مدت نتیجه خواهد داد(کار خواهد کرد)

خواب دیدن اینکه دارو به کسی می دهید بیانگر این است که تلاش می کنید از موقعیت یا از کسی سو استفاده کنید. اگر به شما داروی اشتباه داده می شود، پس مورد سو استفاده واقع شده اید. کسی تلاش می کند از شما سو استفاده کند

داروخانه

خواب دیدن اینکه در داروخانه هستید بیانگر این است که زمان شفا رسیده است. شما نیاز دارید که خط فکری تان را اصلاح کنید و نگرش خود را تعدیل بخشید. شما باید به خودتان نگاه کنید و راه حل مشکل را بیابید به جای اینکه به کمک خارجی تکیه کنید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است نگرانی هایی را در مورد سلامتی تان تجربه کنید

داس

دیدن یا استفاده از داس در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید چیزهای اضافی و چیزهایی که در زندگی تان احتیاج نمی شود را حذف کنید. شاید نیاز دارید که از ولخرجی، سیگار کشیدن، زیاد خوردن، قمار یا عادت دیگری دست کشیده و آن را ترک کنید. تعبیر دیگر این است که داس نمادی از مرگ یا پایان چیزی است.

داستان

نوشتن داستان در خوابتان بیانگر خلاقیت و تصور شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر احساساتی است که قادر نیستید به زبان آورید و یا به راحتی راجع به آن ها صحبت کنید. شما تلاش می کنید که احساسات خود را در قالب داستان انتقال دهید

گفتن یا خواندن داستان در خوابتان بیانگر این است که درس زندگی یا درس اخلاقی وجود دارد که نیاز است یادگرفته شود یا شناسایی شود

داشبورد

دیدن داشبورد در خوابتان بیانگر وضعیت اهداف شما و جایی است که در زندگی تان به آن سمت پیش می روید

داغداری

خواب دیدن اینکه شما داغدار هستید بیانگر این است که شما غم و اندوه خود را سرکوب می کنید. شاید چیزی شما را بیشتر از آنچه شما در جریان باشید آزار می دهد. شما نیاز دارید که ناراحتی تان را بیان کنید و آن را در خود نریزید. برای کسانی که داغداری را در زندگی واقعی شان تجربه می کنند، این خواب، روشی برای کنار آمدن با چیزی است که اتفاق افتاده است

دام

خواب دیدن اینکه شما به دام افتاده اید، هشداری از خطری است که در کمین شماست. موقعیت شما، به طرز غیر قابل پیش بینی ای بدتر شده و تغییر کرده است. مانعی از رسیدن شما به اهدافتان جلوگیری می کند.

خواب دیدن اینکه در دام افتاده اید، بیانگر این است که شما از روش های نادرست استفاده می کنید تا به اهداف خود برسید

دام پزشک

 دیدن دام پزشک در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید رفتار غریزی و خود ناخودآگاهتان را رام کنید تا از نظر اجتماعی، مقبول تر باشد

دام: تله

خواب دیدن اینکه یک تله کار می گذارید بیانگر این است که تلاش می کنید به شدت به یک رابطه، عادت قدیمی یا روش های قبلی تان آویزان شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر آمادگی شما برای دست به کار شدن است.

خواب دیدن اینکه شما در تله افتاده اید یا در تله گیر کرده اید بیانگر این است که در شغلتان، کارتان، سلامتی تان یا یک رابطه ی شخصی، احساس گیر افتادن و محدود بودن می کنید. شما ممکن است درگیر عادت هستید و از یکنواختی روزمره خسته اید

داماد

خواب دیدن اینکه داماد هستید بیانگر این است که به رابطه یا یک موقعیت تعهد دارید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که بعد قدرتمند مدعی شما آماده است که با بعد پرورش یافته ی حسی شما ادغام شود

اگر شما زنید و در خواب میبینید که داماد هستید، بیانگر این است که تمایل به یک رابطه ی متعهد یا ازدواج کردن دارید. ممکن است شما آماده ی ورود به یک رابطه هستید

دامن

خواب دیدن اینکه دامن می پوشید بیانگر سیگنال ها و پیام های مخفی است که می رسانید یا ارسال می کنید. همچنین نمادی از زنانگی شماست.

اگر شما مرد هستید و خواب میبینید دامن می پوشید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه های احساسی شخصیت خود را تایید کنید

دانش آموز: دانشجو

خواب دیدن اینکه شما دانش آموز/دانشجو هستید بیانگر این است که شما نیاز به درک بهتر چیزی دارید. یادگیری ای وجود دارد که نیاز است فراگیرید تا در زندگی پیش روید. اگر شما در زندگی واقعی دانش آموز/دانشجو هستید، پس خواب ممکن است فقط بازتابی از کسی باشد که شما هستید و اهمیت خاصی نداشته باشد

دانشگاه: دانشکده

خواب دیدن اینکه شما در دانشگاه هستید بیانگر این است که شما دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می شوید. شما می خواهید که دانش و آگاهی تان را بسط دهید. بیانگر این است که الان زمان خوبی برای شماست که چیز های جدید را تجربه کنید و امتحان کنید. اگر شما در گذشته تان به دانشگاه رفته اید، تجارب و خاطرات شخصی روزهای دانشگاه تان را در نظر بگیرید. اگر شما الان در دانشگاه هستید، ممکن است انعکاسی از محیط فعلی تان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از طریق ثبات قدم و سخت کوشی به اهدافتان خواهید رسید. شما ممکن است در یک دوره استرس در زندگی تان باشید

دانشمند

خواب دیدن اینکه شما دانشمند هستید بیانگر آزمایش، اختراع یا فوق العاده بودن است. شما نیاز دارید که متفاوت فکر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به مساله ای، منطقی تر و عینی تر فکر کنید. شاید نیاز دارید خودتان را از موقعیت یا رابطه ای جدا کنید

دانه برف

دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست

دانه: تخم

دیدن دانه در خوابتان نماد وراثت (ارث بردن از والدین-باروری)، ظرفیت و تداوم زندگی است. الان زمان شروع یک ماجراجویی جدید است. تعبیر دیگر این است که دانه مربوط به روح و روان انسان است. یک ایده در ذهن شما کاشته شده است و یک تجربه ی جدید خلق می شود

داور

خواب دیدن اینکه شما داور هستید به کنترل و سلطه شما روی برخی مسائل اشاره دارد. شما حس می کنید که شما فرای همه قوانین هستید (حرف شما حجت است)

دیدن یا کار کردن با داور در خواب بیانگر این است که شما حس می کنید قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به دنبال این هستید که مساله یا مشکلی را در زندگی تان، روشن و شفاف کنید(تکلیفش را روشن کنید). این داور ممکن است یک پیغام معنوی ارائه کند

دیدن داور در خوابتان بیانگر جنگ درونی بین ایده آل ها و ارزش های خودتان و ایده آل ها و ارزش های دیگران است. شما می خواهید تکلیف یک کشمکش در زندگی روزانه تان را روشن کنید

داوطلب

خواب دیدن اینکه شما برای چیزی داوطلب هستید بیانگر ارزش این کار است که در هنگام نیاز به دیگران کمک کنیم. شاید کسی یا موقعیتی، به کمک شما نیاز دارد. بیانگر خیر بودن و اشتیاق شما برای پیشنهاد کمک است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید ابتکار عمل بیشتری به خرج دهید و درگیر روشی شوید که زندگی تان روی آن پیش می رود

دایره

دیدن دایره در خوابتان نمادی از کامل بودن، عالی بون، جاودانگی و کمال است. اگر کمتر مثبت نگر باشیم، ممکن است به این معنی باشد که شما در یک موقعیت دور خودتان می چرخید. یا دایره می تواند بیانگر یکنواختی و تکرار بی پایان باشد

دیدن دایره های توی هم در خواب بیانگر این است که شما خوب حمایت می شوید یا اینکه حسابی از شما حفاظت می شود. شما ممکن است نیاز داشته باشید که انقدر گارد نگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است روی این گفته تاکید کند که شما دور باطل می زنید. نیاز دارید که یک جورهایی راهی بیابید که این دایره را بشکنید

دیدن یک دایره غیر کامل یا کج و کوله در خواب بیانگر این است که شما با موانع زیادی در رسیدن به هدفتان روبرو می شوید. شما نیا زدارید که روی خود درونی تان کار کنید و دانش بیشتری را توسعه دهید. در نهایت شما بر این موانع غلبه خواهید کرد و در میابید که جنگیدنتان ارزشش را داشته است.

دیدن دایره با یک ضربدر نمادی از زمین است. ممکن است به عنوان راهنمایی باشد که به سمت مرکزیت و خودمحوری می رود

دایره المعارف

خواب دیدن اینکه دایره المعارف را نگاه می کنید یا داخلش جست و جو می کنید،  نمادی از این است که دانش ادبی و هنر های زیبا را دنبال می کنید. اگرچه این دنبال کردن ها ممکن است از نظر مادی به نفع نباشد، شما ذهن خود را غنا می بخشید

دایناسور

دیدن دایناسور در خوابتان نمادی از نگرش دمده است. شما ممکن است نیاز داشته باشید که از خط فکری قدیمی تان و اهداف قدیمی تان دست بکشید

خواب دیدن اینکه شما توسط یک دایناسور تعقیب می شوید بیانگر این است که می ترسید دیگر مفید و مورد نیاز نباشید. تعبیر دیگر این است که تعقیب شدن توسط یک دایناسور، ممکن است منعکس کننده مسائل قدیمی باشد که هم برگشته تا گریبان شما را بگیرد

دایناسور پرنده

تعبیر دیگر این است که خواب به کشمکش بین امیال اولیه و ذهن عاقلانه ی شما اشاره دارد.

دایه

دیدن یا داشتن دایه در خوابتان به ناتوانایی شما برای تامین خانواده تان اشاره دارد. شما احساس بی کفایتی می کنید

خواب دیدن اینکه شما دایه هستید بیانگر این است که نیاز دارید مراقب کسی باشید که به وی اعتماد دارید و و از او مطمئن هستید.

دایی

دیدن دایی تان در خواب بیانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

خواب دیدن اینکه دایی مرده تان، به شما زنگ می زند که بگوید، او نبش قبر می کند، بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاهتان به شما در مورد یک حقیقت مخفی یا راز خانوادگی که نیاز است پرده برداشته شود، می گوید

دبی: کشور دبی

خواب دیدن اینکه در دبی هستید نمادی از تجارت، چشم انداز، موفقیت و تخیل است. شما یک ذهن خلاق دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن دوبی بیانگر این است که شما زمان سختی را می گذرانید تا روی یک هدف تمرکز کنید. اینکه راجع به کشور دبی چه نظری دارید و یا خاطرات شخصی تان را در نظر بگیرید.

دبیرستان

خواب دیدن در مورد دبیرستان به یک سری اکیپ و دوستی هایی اشاره دارد که وقتی که در دبیرستان بودید درست می کردید. چه درس های معنوی ای شما یاد گرفته اید؟ خواب ممکن است به شما می گوید که نیاز دارید شروع کنید برای دنیای واقعی آماده شوید.

خواب دیدن اینکه شما مجبورید دبیرستان را بار دیگر بگذرانید، بیانگر این است که شما در مورد دستاورد ها و اهدافی که کسب کرده اید شک دارید. شما حس می کنید که ممکن است پاسخگوی انتظارات دیگران نیستید. خواب ممکن است به خاطر این باشد که موقعیتی اخیر نگرانی ها و نا امنی های کهنه ی شما را بیدار کرده باشد.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مدرسه نگاه کنید.

دختر

دیدن دختر در خوابتان بیانگر ماهیت بازیگوش، بی گناه و کودکانه ی شماست. شاید شما در یک موقعیت، نابالغانه رفتار می کنید. تعبیر دیگر این است که یک دختر بیانگر ویژگی های زنانه شخصیت شماست

خواب دیدن در مورد یک دختر که در زندگی بیداری تان تازه ملاقات کرده اید بیانگر نگرانی ها و افکارتان در این مورد است که آیا اثر خوبی روی او داشته اید یا خیر و اینکه چه فکری راجع به شما می کند. اگر او در خواب به شما گفت که شما را دوست ندارد، پس ممکن است بهانه ای برای شما باشد که او را مرخص کنید و دیگر دنبال رابطه را نگیرید

دخترخوانده

دیدن دخترخوانده تان در خواب بیانگر این است که تلاش می کنید حدو مرزی ایجاد کنید بدون کسی پایش را از گلیمش دراز تر کند. مهم است که رابطه ی بیداری تان را با دختر خوانده تان و احساسی که نسبت به او دارید را در نظر گیرید. اگر شما دختر خوانده ندارید، پس خواب ممکن است واقعا در مورد دخترتان و شکل زن جوانی در زندگی تان باشد. می تواند به جنبه ی زنانه ی درون شما اشاره کند

دخمه

خواب دیدن یک دخمه بیانگر این است که شما نیاز دارید با ترس های ضمیر ناخودآگاه خود روبرو شوید

در

خواب دیدن در این مورد که از یک در وارد می شوید بیانگر فرصت های جدیدی است که در مقابل شما است. شما وارد یک مرحله ی جدید از زندگی تان می شوید و از یک سطح خودآگاه به سطح دیگر می روید. بویژه دری که به بیرون باز می شود بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر در دسترس دیگران باشید در حالی که دری که به درون باز می شود، بیانگر تمایل شما برای اکتشاف درون و کشف خود است

دیدن یک در باز در خوابتان نمادی از پذیرش و اشتیاق شما برای قبول ایده ها/مفاهیم جدید است. بویژه دیدن نوری پشت در، بیانگر این است که شما به سمت روشنگری/معنویت بزرگتر حرکت می کنید

خواب دیدن اینکه در بسته است یا قفل است بیانگر فرصت هایی است که رد شده است و در دسترس شما نیست یا اینکه از دست رفته است. چیزی یا کسی، جلوی پیشرفت شما را گرفته است. نمادی از پایان یک مرحله یا پروژه است. بویژه اگر شما خارج در قفل شده هستید، پس بیانگر این است که شما تمایلات ضد اجتماعی دارید. اگر شما داخل در قفل شده هستید، پس بیانگر درس های سخت و ناگواری است که نیاز است یاد گرفته شود

خواب دیدن اینکه در را قفل می کنید بیانگر این است که رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شما شک دارید که به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساساتتان را به آنها نشان دهید. بیانگر ترس است بیانگر این است که ارزش خود را کم می دانید. اگر کسی در را توی صورت شما بکوبد، پس بیانگر این است که حس می کنید خفه شده اید یا یک عملکردتان یا خودتان، نادیده گرفته شده اید

دیدن در چرخان مثل درهای ورودی هتل ها یا بانک ها در خوابتان بیانگر این است که دقیقا دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی روید. ممکن است حس کنید که فرصت ها و انتخاب هاتان، پایانی مرگ بار دارد

دیدن در قلعه در خوابتان بیانگر این است که یک فرصت سودآور و/یا بزرگ را از دست داده اید، خصوصا اگر  خارج از در قلعه می ایستید. اگر  درون در قلعه هستید پس به این معنی است که اجازه داده اید که موفقیت و نفستان، شما را از دیگران جدا کند

خواب دیدن در قرمز هم به خشم هم احساسات شدید اشاره دارد که نیاز دارید درون خودتان سرکوبشان کنید و خفه نگهشان دارید. اگر شما در قرمز را باز کنید، پس به این معنی است که شما با احساسات ناراحتی درون روانتان روبرو می شوید

در آغوش گرفتن

خواب دیدن اینکه شما خودتان را در آغوش میگیرید نمادی از پذیرش خود و عشق به خود است

خواب دیدن اینکه کس دیگری را در آغوش میگیرید بیانگر این است که نیاز به عاطفه ی بیشتر دارید یا نیاز دارید که عشق بیشتری نشان دهید

در آمد

خواب دیدن در مورد درآمدتان بیانگر نگرانی های مالی است. مسائل پولی، یکی از بیشترین نگرانی های زندگی ها ماست، پس شکی نیست که این موضوع خودش را در خواب هاتان نشان خواهد داد. تعبیر دیگر این است که این خواب بیانگر مساله ای احساسی است. شما ممکن است احساسات خود را عقب نگه دارید(بیان نکنید) یا د رمورد ابرازشان محتاط تر باشید

در باز کن قوطی

دیدن یک در باز کن قوطی در خوابتان بیانگر تمایل شما برای قبول ایده های جدید و مفاهیم جدید است. ممکن است نمادی از اطمینان مجدد باشد و روشی که به خودتان بگویید که من می توانم چیزی را انجام دهد

در پشتی

دیدن در پشتی در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید کمی سخت تر جست و جو کنید تا پاسخ مساله تان را بیابید. برخی اوقات، راه حل ممکن است واضح نباشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید میانبر هایی برای انجام کارها بیابید

در زدن

شنیدن صدای در زدن در خوابتان بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاه شما تلاش می کند که توجه شما را به سمت جنبه ای از خودتان یا موقعیتی در بیداری جلب کند. یک فرصت جدید ممکن است به شما ارائه شود.

دراز نشست

انجام دراز نشست در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید توجه بیشتری به چیزی در زندگی تان کنید، مثل یک رابطه، مدرسه، کار، خانواده یا پروژه. تعبیر دیگر این است که انجام دراز نشت بیانگر این است که نیاز دارید غرور و اعتماد بیشتری را به توانایی تان نشان دهید

دراکولا

خواب دیدن اینکه شما دراکولا هستید بیانگر این است که شما انرژی دیگران را تخلیه می کنید

دیدن دراکولا در خوابتان بیانگر این است که شما در یک جایی در زندگی بیداری تان، خوب راهنمایی نمی شوید. مراقب باشید

خواب دیدن اینکه دراکولا، پدر شماست بیانگر این است که حس می کنید از پدرتان جدایید(حس نزدیکی نمی کنید). شما واقعا نمی دانید که این مرد کیست

دیدن یک دراکولا در خواب بیانگر این است که شما حس می کنید آسیب پذیر هستید و یا به دیگران اعتمادی ندارید. شما مطمئن نیستید که چه کسی دوست است چه کسی دشمن

خواب دیدن اینکه دراکولا هستید بیانگر این است که شما از فریبکاری و دستاویز کردن استفاده می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید. شما از افراد ساده و آسیب پذیر سو استفاده می کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی خون اشام نگاه کنید

درخت

دیدن کنده درخت در خوابتان بیانگر این است که چیزی یا کسی، جلوی رشد و پیشرفت شما را میگیرد.

درخت

دیدن درختان سبز با شکوه در خوابتان نمادی از امید های جدید، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. شما روی توسعه ی خودتان و فردیت خودتان تمرکز می کنید

خواب دیدن اینکه از درخت بالا می روید بیانگر دستیابی به اهداف شغلی تان و دستیابی به جایگاه بالاتر در زندگی است. سرعتی که از درخت بالا می روید، موازی سرعت دستیابی به این اهداف خواهد بود. اگر شما زیر یک درخت تنها، می نشینید، پس بیانگر این است که زمان اندیشه رسیده است. شما به یک تصمیم مهم فکر می کنید. اگر با کس دیگری زیر درخت می نشینید، پس به این معنی است که دارید رابطه را ارزیابی می کنید. خواب ممکن است به معنای رضایت از موقعیت فعلی تان باشد

خواب دیدن اینکه درخت را قطعه قطعه می کنید یا می برید می اندازید، بیانگر این است که انرژی، زمان و پولتان را صرف پیگیری و دنبال کردن چیزهای بیهوده می کنید.

دیدن یک درخت افتاده در خوابتان به این معنی است که شما حس می کنید تعادل را از دست می دهید و از هارمونی خارج می شوید. شاید از مسیر خارج می شوید و در مسیر اشتباه می روید

دیدن یک درخت خشک یا مرده در خوابتان بیانگر این است که امید ها و تمایلاتتان، نقش بر آب شده است. شما بی ثباتی و مانعی را در زندگی تان تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که درخت مرده بیانگر ناباروری یا عدم مردانگی است. شاید سیگنالی از پایان گرفتن خط خانوادگی باشد(به عنوان درخت خانوادگی است)

دیدن درختان بی برگ و بار در خوابتان بیانگر انرژی تا ته استفاده شده است. شما همه ی خود را صرف رابطه یا پروژه ای کرده اید و الان تمام شدید. شاید شما حتی احساس افسردگی می کنید. تعبیر دیگر این است که خوابخ بیانگر چرخه ی زندگی یا گذر زمان است

دیدن کلاغ نشسته روی درخت مرده نمادی از پایان یک چرخه یا رفتار است. بیانگر مرگ است.

دیدن یا خواب دیدن اینکه در خانه درختی هستید بیانگر این است که تلاش می کنید از مسائل بیداری تان فرار کنید. شما واقعیت تلخ زندگی روزمره تان را کنار می گذارید.

خواب دیدن اینکه خانه درختی می سازید بیانگر این است که شما سخت کار می کنید تا امیدها و اهدافتان را درک کنید. خواب، در مورد توسعه ی فردی و بیشینه کردن پتانسیل و ظرفیت شماست

درخت افرا

دیدنش در خوابتان نمادی از فروتنی، گرمی و باز بودن است. بیانگر دستاورد های مثبت، شادی و پر از زندگی بودن است

دیدن اینکه یک درخت افرا در خوابتان می افتد بیانگر ناهماهنگی خانوادگی و شکستن و خراب شدن روابط است

دیدن برگ درخت افرا در خوابتان بیانگر هر پنج حس است و چیزی که پیشنهاد می دهد(میگوید). شاید شما نیاز دارید که یکی از پنج حستان را به کار گیرید. نمادی از دست حمایتی یا دست کمک است

درخت انجیر هندی

Banyan

banyan

دیدن این درخت در خواب بیانگر پناهگاه و حفاظت است. بیانگر ارتباط بین معنویات و مادیات است

درخت بید

دیدن درخت بید در خوابتان نمادی از عزاداری و غم و اندوه است. بیانگر از دست دادن کسی یا چیزی است. تعبیر دیگر این است که درخت بید بیانگر بقا یا تولد دوباره است

درخت توسکا

دیدن یک درخت توسکا در خواب، سمبلی از لذت و خرسندی و شادی است

درخت سیب

دیدن یک درخت سیب در خوابتان سمبلی از عظمت و شکوه است.

درخت نخل

دیدن درخت نخل در خواب بیانگر آرامش، آرمان های بالا، شهرت، پیروزی، امید و طول عمر است. همچنین سمبلی از بهشت و اوقات فراغت است. شاید نیاز به رفتن به تعطیلات و آرامش یافتن دارید

درخشان: درخشان

دیدن چیزی که در خوابتان درخشان است بیانگر ظرفیت شماست که هنوز رها نشده است. خود آن جسم درخشان را در نظر بگیرید، مهم است.

درخشنده

دیدن چیزی درخشنده در خوابتان بیانگر خلوص، تحریک فکری؛ روشنگری روحی و خرد است

درخواست کردن

خواب دیدن اینکه شما از یک نفر درخواست می کنید با شما بیرون بیاید(سر قرار بیاید) انعکاسی از نگرانی های شما در این مورد است که واقعا ازین شخص درخواست می کنید که با شما بیرون بیاید. خواب، تمرینی است که به شما کمک می کند که در این مسیر پیش روید. خواب دیدن اینکه از یک نفر درخواست می کنید با شما بیرون بیاید، ممکن است ضمیر ناخودآگاه شما باشد که به شما سقلمه می زند(شما را تحریک می کند) که پیش بروید و از او بخواهید که با شما بیرون بیاید

درد عذاب آور

خواب دیدن اینهک دارید عذاب می کشید بیانگر تصمیمات یا مساله ی آزار دهنده ای از زندگی بیداری تان است که در رویاتان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می دهد تا زمانی که حل شود

دردها

خواب دیدن اینکه شما درد دارید، بیانگر تردید و بی میلی در دنبال کردن اهدافتان است. اگر شما خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکن است از دست برود

درس

خواب دیدن در مورد درس بیانگر درک، دانش یا خرد جدید است که به ظهور می رسد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی ازین باشد که نیاز دارید از چیزی در زندگی بیدار یتان درس بگیرید

درس خواندن

خواب دیدن اینکه درس می خوانید بیانگر خرد و دانش شماست که شما را در مسیر موفقیت و ثروت پرت می کند. تعبیر دیگر این است که درس خواندن بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر درس بخوانید و دانش فردی خود را افزایش دهید

درمان: علاج

خواب دیدن درمان برای یک بیماری، بیانگر تغییرات مثبتی است که پیش روست. چیزها به سوی بهتر بودن پیش می رود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر امید است

دروازه

دیدن یا رد شدن از یک دروازه در خوابتان بیانگر این است که شما وارد یک فاز جدید در زندگی می شوید. بیانگر فرصت ها و احتمالات جدید است، خصوصا اگر دروازه باز باشد یا دارد باز می شود

دیدن دروازه بسته در خوابتان بیانگر این است که توانایی غلبه به مشکلات فعلی را ندارید. اگر شما قادر به باز کردن دروازه نیستید، بیانگر این است که سخت کوشی تان، رضایت بخش نخواهد بود. ممکن است به این معنی باشد که شما آماده نیستید که به مرحله ی بعد بروید(گام بعدی را بردارید)

خواب دیدن اینکه شما از دروازه بالا می روید بیانگر این است که تلاش می کنید در یک موقعیت، مسلط شوید. شما می خواهید قبل ازینکه به چیزی متعهد شوید، بدانید چه چیز پیش روی شماست. اگر شما از دروازه بالا روید سعی کنید به این وسیله وارد شوید، به این معنی است که شما در زندگی به دنبال میانبر هستید. ممکن است به بی صبری شما اشاره داشته باشد

خواب دیدن اینکه شما نگهبان دروازه هستید بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر مراقب کسی باشید که اجازه دادید به زندگی تان وارد شود

دروغ سنج

دیدن دروغ سنج در خوابتان بیانگر نبود اعتماد به نفس است. شما به دیگران اعتماد کافی ندارید.

خواب دیدن اینکه شما یک تست دروغ سنج می دهید بیانگر این است که زمان آن رسیده است با حقایق روبرو شوید. دست از انکار کردن بردارید

دروغگو

خواب دیدن کسی که شما را دروغگو خطاب می کند بیانگر این است که شما توسط یک فریبکار رنجانده خواهید شد

خواب دیدن اینکه دروغ می گویید بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را گول بزنید تا چیزی را باور کنید که خلاف غرایز طبیعی یا ارزش های شماست. از خودتان بپرسید که چه چیز را از خودتان یا از دیگران مخفی می کنید

خواب دیدن کسی که دروغگوست بیانگر این است که نسبت به آن فرد روز به روز بی اعتماد تر می شوید. شما ممکن است ایمان خود را به آن فرد از دست داده باشید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما دیگر اعتماد به نفس ندارید

درون

خواب دیدن اینکه درون هستید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را صرف درون گرایی خود کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز دارید به دورن خودتان نگاه کنید. چیزی که درون است مهم است. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما درون هستید بیانگر این است که مسائل داخلی یا خانوادگی وجود دارد که نیاز است به آن رسیدگی کنید

دره

دیدن دره در خوابتان بیانگر ذهن ناخودآگاه شما و احساسات نهفته ی شماست. ممکن است به احساسات و روابطی اشاره داشته باشد که نشناخته اید

خواب دیدن اینکه در دره هستید نمادی از حاصلخیزی، فراوانی یا نیاز شما به پناه گرفتن یا حمایت شدن است. اگر شما وارد یک دره می شوید یا در یک دره راه می روید، مشابه مسائل مرگ و میر است. این مرگ ممکن است نمادی از پایان چیزی در زندگی تان باشد. به عبارت دیگر، شما وارد فاز تحول می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر کشمکش ها و سختی های زندگی است، سخت هایی درست قبل ازینکه بتوانید به روشنگری معنوی یا تجلی معنوی دست یابید(ریاضت می کشید تا به معنویت برسید)

خواب دیدن اینکه شما از بالا به یک دره نگاه می کنید بیانگر این است که شما بر مشکلات و یا محدودیت هاتان غلبه کرده اید

دریا

دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه ی نماد های آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد

خواب دیدن اینکه شما در دریا گم شده اید بیانگر این است که بدون هیچ جهتی، در زندگی تان بی اراده به این طرف آن طرف می روید. شما حس می کنید که زیر بار احساسات له می شوید

دریاچه

دیدن دریاچه در خوابتان بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. شما حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساساتتان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که دریاچه ممکن است برای شما تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، نمادی از آرامش درونی شماست. اگر دریاچه پریشان باشد، شما ممکن است وارد پریشانی احساسی می شوید

دیدن دریاچه درخوابتان بیانگر آرامش است. شما نیاز به زمان ساکت تر و آرام تر بیشتری برای خودتان دارید. زمان آن رسیده است که به موقعیت خود و اینکه چطور در زندگی تان پیش می روید فکر کنید. تعبیر دیگر این است که دریاچه بیانگر این است که شما تمایل دارید احساساتتان را محدود نگه دارید و مدام حواستان بهش باشد. شما از نظر احساسی فردی آرام هستید

دریازدگی

خواب دیدن اینکه دریازده شده اید بیانگر احساساتی است که شما را پایین می کشد و روی شانه ی شما سنگینی می کند. شما نیاز دارید که از شر این احساسات خلاص شوید

دریل

دیدن دریل در خوابتان بیانگر این است که پیش روی شما مسیر جدیدی در زندگی است. شما آغوش خود را به سوی تجارب و نگرش های جدید باز می کنید

دزد

خواب دیدن اینکه دزد هستید بیانگر این است که شما از، از دست دادن چیزی که دارید می ترسید. شاید حس می کنید که مستحق چیزی که الان دارید نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما دزد هستید بیانگر این است که شما در یک موقعیت یا رابطه، پاتان را از گلیمتان درازتر می کنید

خواب دیدن اینکه شما شهادت دزدی می دهید یا قربانی دزدی هستید بیانگر این است که کسی، زمان شما را تلف می کند و یا انرژی و ایده ی شما را می دزدد. شاید شما حس می کنید که به یک طریقی غارت شده اید

دزد دریایی

دیدن دزد دریایی در خوابتان بیانگر کسی یا موقعیتی است که به زندگی احساسی شما هرج و مرج و آشفتگی می دهد. شما حس می کنید که کسی به یکپارچگی یا خلاقیت شما تجاوز کرده است(آن را به هم زده است). تعبیر دیگر این است که دزد دریایی ممکن است نمادی از آزادی، ریسک و ماجراجویی باشد. شما می خواهید که ماجراجویی های جدید را کشف کنید و سرمایه گذاری های ریسکی تری بکنید

خواب دیدن اینکه شما دزد دریایی هستید بیانگر این است که شما از دیگران سو استفاده می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما چیزی را غارت می کنید و چیزی را بر میدارید که به درستی متعلق به شما نیست

دیدن کشتی دزدان دریایی در خوابتان بیانگر تمایلات سرکوب شده ی شما در مورد آزادی و ماجراجویی است. شما می خواهیددست از بی ارادگی و معمولی بودن بردارید، سرکش شوید و به حرکت بیفتید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از خطر یا خصومت پنهان است

خواب دیدن کشتی دزدان دریایی پرنده بیانگر این است که شما به بعد ماجراجوی خود اجازه می دهید که راهنمای شما باشد و کنترل را به دست گیرد.

دزدی

خواب دیدن اینکه شما مورد دزدید واقع شده اید بیانگر این است که شما یک بحران هویتی را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان رنج می برید. تعبیر دیگر این است که کسی موفقیت شما را دزدیده است و اعتبار چیزی که انجام داده اید را گرفته. شاید شما حس می کنید که نا عادلانه با شما رفتار شده است

دزدی کردن

خواب دیدن اینکه شما دزدی می کنید بیانگر این است که احساس محروم بودن و خالی بودن می کنید. مکانی که دزدی رخ می دهد، بیانگر نیازمندی شماست(خانه، اداره، مدرسه و غیره). تعبیر دیگر این است که دزدی بیانگر اهداف درک نشده و اجرا نشده است. ممکن است شما اهدافتان را خیلی بالا تنظیم کرده اید

خواب دیدن اینکه کسی چیزی از شما می دزدد بیانگر این است که یک بحران هویت را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان رنج می برید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که کسی موفقیت شما را دزدیده است یا اعتبار چیزی که شما انجام دادید را گرفته است. شاید شما حس می کنید که نا عادلانه با شما رفتار شده است

دزدیده شدن

دیدن اینکه ربوده شده اید در خواب نشان می دهد که شما توسط شرایط و یا شخصی کنترل می شوید. شما دچار فقدان کنترل برخویش هستید.

اگر شاهد یک آدم ربایی در خواب باشید به معنای احساس بیچارگی و درماندگیست.

اگر خواب ببینید که شما کسی را می ربایید به این معناست که می خواهید چیزی را نگه دارید که در واقع باید رهایش کنید.  ممکن است شما نظرات و عقیده خود را به دیگران تحمیل می کنید.

دست

خواب دیدن دست هاتان بیانگر ارتباط شما با اطرافیانتان است و اینکه چگونه با دنیا ارتباط برقرار می کنید. دست ها، شکلی از ارتباط است و می تواند بیانگر اختیار، نفرت، حمایت، عدالت و غیره باشد، بسته به حالت دست دارد. شاید شما نیاز دارید که به کسی دست یاری دهید. اگر کس دیگری به شما دست یاری دهد، پس بیانگر این است که نیاز به کمک دارید. ازینکه درخواست کمک کنید یا یک موقع هایی به دیگران وابسته باشید نترسید. به علاوه، دست چپ، نمادی از لطافت و زنانگی شما، ویژگی پذیرا بودن است در حالیکه دست راست نماد مردانگی و ویژگی های فعال است. دست راست ممکن است جناسی از تصمیم یا چیزی باشد که درست است. اگر شما خواب ببینید که دست هاتان جدا هستند یا دستهاتان از بدنتان جدا هستند، بیانگر این است که نمی توانید نظر و عقیده تان را منتقل کنید. شما درک نمی شوید یا کسی شما را درک نمی کند. خواب ممکن است نمادی از احساس تنهایی باشد. اگر شما دست های کودک را جدا شده از بدنش خواب ببینید، به اشتیاق مادرانه تان اشاره دارد یا اینکه تمایل دارید کسی به شما نیاز داشته باشد.

خواب دیدن اینکه شما دست های کسی را میگیرید بیانگر عشق، عاطفه و ارتباط شما با آن فرد است. خواب شما ممکن است انعکاسی از نگرانی هاتان در مورد این باشد که ارتباطات را با او از دست دهید یا اینکه شما دستخوش جدایی شوید

خواب دیدن اینکه دست هاتان صدمه دیده است بیانگر این است که به هویت شما حمله می شود

خواب دیدن اینکه دست هاتان را در هم چفت کرده اید یا بسته اید بیانگر اتحاد، تکامل، قبول یا توافق است. جنبه ی منفی این است که ممکن است بیانگر این باشد که ذهنتان بسته است، سرد هستید یا مشتاق به کمک کردن نیستید

خواب دیدن اینکه به صورت غیر معمول دست های بزرگی دارید بیانگر موفقیت در بدست آوردن اهدافتان است

خواب دیدن اینکه دست های مودار یا خشنی دارید، بیانگر این است که در ارتباط با دیگران ملایمت ندارید. شما ممکن است خیلی گستاخ و آزار دهنده باشید

دیدن خون روی دست هاتان بیانگر این است که به نوعی گناه را تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه دست هاتان را می شویید بیانگر مساله ای آزار دهنده است که نیاز دارید رویش کار کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما انکار می کنید یا دیگر مسئولیت یک موضوع را به عهده نمی گیرید. چیزها را رها می کنید و از سیستمتان خارج می کنید

خواب دیدن اینکه دست هاتان می خارد بیانگر مسائلی مربوط به پول است. اگر دست چپتان می خارد، بیانگر این است که پول به دستتان می رسد. اگر دست راستتان یا هردو دستتان می خارد، بیانگر این است که پول می دهید یا گم می کنید

دست تکان دادن

خواب دیدن اینکه شما برای کسی دست تکان می دهید بیانگر ارتباط شما با ان فرد است. تلاش می کنید که شناخت یا توجه شان را به دست آورید. شاید یک جنبه ی خاصی ازین فرد هست که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید. خواب ممکن است بیانگر نیاز شما به توسعه ی روابط دوستی عمیق تر و نزدیک تر باشد

دست دادن

خواب دیدن اینکه شما با کسی دست می دهید هم بیانگر شروع تازه هم پایان یک موقعیت است. شما در مورد یک مساله به توافق می رسید یا تصمیمی میگیرید. خواب ممکن است به این معنی باشد که شما به چیزی جدید در زندگی تان خوشامد میگویید. بویژه اگر شما دست فردی مشهور یا مهم را فشار دهید، بیانگر این است که در نظر دیگران خوب جلوه می کنید

دستبند

دیدن یا بستن دستبند در خواب، به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیاز شما در این مورد تاکید می کند که میخواهید به دیگران برسید. نشانه ای است که شما نیاز دارید دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که یک مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید

دیدن یک دستبند شکسته در خواب، بیانگر این است که تمایل دارید راحتی و شادی خودتان را فدای دیگران کنید

دستبند پلیس

خواب دیدن اینکه به شما دستبند می زنند بیانگر این است که چیزی یا کسی، جلوی موفقیت شما را می گیرد. فرصت ها به سراغ شما نمیاید. شما نبود قدرت و اثر بخشی را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که ترس ها و شک هاتان ممکن است شما را عقب نگه دارد

دیدن اینکه به دست دیگران دستبند زده شده یا اینکه به دست دیگران دست بند زده می شود بیانگر این است که شما خیلی احساس مالکیت می کنید(تمام توجه و عشق یک نفر را برای خودتان می خواهید)

دستخط

دیدن یا خواب دیدن در مورد دست خطتان بیانگر ابراز خودتان و خلاقیت شماست. نماد چیزی که می نویسید و اینکه چگونه به زندگی بیداری تان مربوط می شود را در نظر گیرید. خواب ممکن است تلاش کند به شما در مورد چیزی هشدار دهد، مفهوم اینکه به در میگوید که دیوار بشنود

دستشویی

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید دستشویی را پیدا کنید یا اینکه شما در پیدا کردن دستشویی مشکل دارید، بیانگر این است که شما در رها کردن و بیان احساسات خود مشکل دارید. شما مانع از احساسات درست خود در مورد چیزی می شوید(جلوی احساساتتان را میگیرید)

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی ادرار کردن نگاه کنید.

دستشویی عمومی

خواب دیدن اینکه شما در دستشویی عمومی هستید بدون اینکه درو دیواری باشد یا در شرایطی اجابت مزاج می کنید که آدم های زیادی اطراف شما هستند، بیانگر این است که شما ازینکه حریم خصوصی کافی مخصوص به خود را داشته باشید، نا امید می شوید. شما همیشه دیگران و رفع نیاز هاشان را ارجح تر از خود و نیاز هاتان می دانید. در نتیجه، شما حس این را ندارید که حریم خصوصی دارید یا فضای مخصوص به خود را دارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با این مساله مشکل دارید که احساسات قبلی تان را رها کنید. شما می ترسید که اگر این احساسات را رها کنید، پس دیگران که اطراف شما هستند، شما را قضاوت خواهند کرد و به نقد خواهند گذاشت

دستکش

دیدن یا پوشیدن دستکش در خوابتان بیانگر روشی است که چیزها را مدیریت می کنید. شما یک مساله را در دست دارید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن دستکش ممکن است به معنی این باشد که توانایی های خلاقانه ی شما هنوز پوشیده و پنهان است. شما نیاز دارید که بعد خلاقانه را تایید کرده ابراز کنید

خواب دیدن اینکه دستکش ها را در می آورید نمادی از احترام است

خواب دیدن اینکه شما دستکش کار می پوشید بیانگر یک موقعیت سخت است که ممکن است دستانتان را آلوه کند. اگر شما دستکش رانندگی می پوشید، به این معنی است که نیاز دارید زندگی تان را کنترل کنید(کنترل زندگی تان را به دست گیرید). اگر شما دستکش بوکس می پوشید، بیانگر این است که درگیر یک نوع کشمکش می شوید. آیا چیزی در زندگی تان است که با آن درگیر هستید؟ پوشیدن دستکش سفید در خوابتان بیانگر لوکس بودن، تجمل و ثروت است

خواب دیدن اینکه دستکش را روی زمین پرت می کنید بیانگر این است که نیاز دارید با کسی در مورد مساله ای که شما را آزار می دهد، به چالش کشیده شوید، دعوا کنید یا به آن مساله رسیدگی کنید

دستکش بوکس

دیدن دستکش بوکس در خواب، بیانگر یک موقعیت مشکل یا حتی خشونت بار است که شما تلاش می کنید بهترین خود را رو کنید تا در آن موفق شده یا بر ان غلبه کنید

دستکش فر

دیدن یا پوشیدن دستکش فر در خوابتان بیانگر این است که شما با یک موقعیت یا مساله ی احساسی در زندگی تان سرو کار دارید که نیاز است با دقت با آن رفتار شود. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که اگر شما مراقب نباشید، ممکن است بر اثر یک معامله کاری یا رابطه ی عاطفی، بسوزید(حالتان گرفته شود)

دستگاه خودپرداز

دیدن یا استفاده از دستگاه خودپرداز در خواب بیانگر تمایلات شما به امنیت مالی است. خواب ممکن است در تلاش باشد که به شما این اطمینان را بدهد که ترس های شما از بی ثباتی مالی، بی پایه و اساس است. اگر شما از دستگاه خودپرداز پول بگیرید، بیانگر این است که انرژی زیادی را صرف تلاش های بی نتیجه می کنید  و در این خطر هستید که منابع داخلی تان را به اتمام برسانید. اگر شما پول به دستگاه خودپرداز واریز کنید، سمبلی از انرژی هایی است که روی یک پروژه سرمایه گذاری می کنید

خواب دیدن اینکه دستگاه خودپرداز به شما بیشتر از آنچه که قرار بود پول می دهد، به این اشاره دارد که شما خیلی خود را باد می کنید(مغرورید). شما حس می کنید که در مورد چیزهایی خاص، حق تام دارید

خواب دیدن اینکه دستگاه خودپرداز به جای پول چیز دیگری را بیرون می فرستد(مثل کارت اعتباری، کاغذ، استیکر) بیانگر نگرانی مالی شماست. شما پول را صرف چیزهای بی ارزش می کنید در حالیکه می توانستید صرف چیزی کنید که ارزش بیشتری داشته باشد. خواب می تواند اینگونه هم تفسیر شود که زمانتان را صرف چیزی یا کسی می کنید که ارزشش را ندارد

دستگاه شوک

خواب دیدن اینکه کسی ازین دستگاه روی شما استفاده می کند بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی داده شوید. شما نیاز دارید که به معنای واقعی کلمه به سمت اهداف خود یک شروع پرشی داشته باشید

دستگاه کپی

دیدن یا استفاده از دستگاه کپی در خوابتان بیانگر این است که اصالت ندارید و تمایل دارید که ایده ها/باور های دیگران را کپی کنید. شما نیاز دارید که از منظر خودتان به چیز ها فکر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکمن است بیانگر این باشد که تمایل دارید ایده ای را ترویج دهید و دهان به دهان بچرخانید

دستگیره

دیدن دستگیره در خوابتان بیانگر این است که شما در کنترل یک موقعیت هستید. خواب ممکن است استعاره ای باشد که بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا روی زندگی کنترل دارید. اگر دستگیره شکسته باشد، ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید روی اینکه چه کسی هستید، تمرکز کنید. به قدرت درونی تان متصل شوید.

دستمال توالت

دیدن یا استفاده از دستمال توالت در خوابتان بیانگر عواقب بعدی آزاد سازی احساسی است. شما آماده اید که از انفجار احساسی تان شفا یابید. اگر خواب دستمال توالت مشکی ببینید، به این معنی است که احساسات حقیقی تان را انکار می کنید

دستمال کاغذی

دیدن یا استفاده از حوله کاغذی در خواب بیانگر این است که شما به صورت موقت عقب گرد هایی دارید. نیاز دارید که بسرعت مسائل گذشته را پاک کنید قبل از اینکه بتواند با زندگی تان پیش روید

دستمال کاغذی

دیدن یا استفاده از دستمال کاغذی در خوابتان بیانگر این ست که زمان آن رسیده است که گذشته را رها کنید و پیش روید. شما نیاز دارید که با مسائل موجود به خاطر پیشرفت کردن، روبرو شوید.

دستمال گردن زنانه

دیدن یا پوشیدن دستمال گردن در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید به مساله یا مشکلی، بی طرفانه نگاه کنید. شما نیاز دارید که با دقت، به گزینه هاتان فکر کنید

دستمزد

خواب دیدن در مورد حقوقتان نمادی از نتایج سخت کوشی شماست. شما نیاز دارید که از فرصت ها بهره گیرید. مبین سطح اعتماد به نفس و قدرت شماست

دستو ر العمل

دنبال کردن یا خواندن دستورالعمل ها در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال نصیحت در مورد چیزی هستید که باید در مرحله ی بعد انجام دهید. اینکه دستورالعمل در مورد چیست و چگونه به مساله ی زندگی بیداری مربوط می شود را در نظر گیرید. برای مثال، خواندن دستور العمل اینکه چگونه یک میز را سر هم کنیم، بیانگر این است که تلاش می کنید اجتماعی تر و باز تر باشید. خواندن دستورالعمل اینکه چگونه یک وسیله الکترونیکی را راه بیندازیم، به این معنی است که نیاز دارید یاد بگیرید که زندگی تان را کمتر پیچیده کنید

دستور

خواب دیدن اینکه دستور می دهید، به توانایی شما برای ابراز تمایلات یا ایده هاتان اشاره دارد. خواب ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید در یک موقعیت حضور بیشتری داشته باشید و نقش فعال تری داشته باشید. روی زندگی و رفتارتان کنترل داشته باشید.

خواب دیدن اینکه کسی به شما فرمان می دهد، روی نقش زیر دست بودن شما تاکید دارد. شاید شما نیاز دارید که در یک موقعیت، فروتنی بیشتری از خود نشان دهید

دستورالعمل غذایی

خواب دیدنش نمادی از خلاقیت، استعداد و لذت زندگی شماست. شما نیاز دارید که از خوشی های زندگی حداکثر استفاده را بکنید. دستورالعمل برای چیست؟ این را در نظر گیرید. دسر ها بیانگر این است که نیاز دارید در زندگی کمی آسان بگیرید و زمانی را به خوشی و اوقات فراغت اختصاص دهید. دستورالعمل آماده کردن گوشت بیانگر این است که تمایل به ارضای فیزیکی/احساسی دارید

دسته گل

خواب دیدن اینکه شما یک دسته گل دریافت کرده یا می دهید، بیانگر احترام، عاطفه، تایید، لطف، تحسین و عشق است. نشانگر انرژی شفاست. نوع گل ها و رنگ هاشان را در دسته گلتان در نظر بگیرید، مهم است

دسر

دیدن یا خوردن یک دسر خوشمزه در خوابتان بیانگر افراط، جشن، پاداش یا وسوسه است. شما از چیزهای خوب در زندگی لذت می برید

دشت

دیدن دشت های سبز در خوابتان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. شما ممکن است وارد یک دوره ی رشد شخصی می شوید. تعبیر دیگر این است که این خواب ممکن است به سادگی بیانی از عشقتان به طبیعت باشد

خواب دیدن زمین هایی که تازگی کشت شده است، بیانگر رشد، رشد تازه در ثروت و شانس و پیشرفت در افتخارات است

دیدن زمین های خشک و بی آب و علف(حاصل خیز نباشد)، بیانگر فقدان، بدبینی و چشم انداز های خسته و بی میل شما برای آینده است

دشمن

خواب دیدن اینکه شما با یک دشمن روبرو شده اید، بیانگر یک دعوا یا ترسی است که شما در زندگی بیداری تان با آن مواجه می شوید. شما جنبه ای از خودتان را انکار کرده، رد می کنید

خواب دیدن اینکه بر دشمن فائق میایید، بیانگر حل کشمکش های درونی یا مساله ای در زندگی بیداری تان است

دیدن دشمنتان در خوابتان بیانگر ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. شما چیزی را انکار می کنید یا کسی را رد می کنید. دشمنان ممکن است بیانگر دشمنانی درون خودتان باشند و بیانگر درگیری درونی خودتان با خودتان باشد. این عبارت را در نظر گیرید، من بدترین دشمن خودم هستم. شاید شما تلاش می کنید که خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت خود خلاص کنید

خواب یدن اینکه شما با یک دشمن سروکار دارید بیانگر این است که تکلیف یک کشمکش درونی یا مساله ای در زندگی بیداری تان را روشن می کنید(به آن وضوح می دهید)

دشمنی

خواب دیدن اینکه خصومت و دشمنی ای  در مورد شما وجود دارد بیانگر این است که نیاز دارید یک موقعیت را مجدد ارزیابی کنید و در مورد مسائل اخلاقی تان مجدد فکر کنید

دعا کردن

خواب دیدن اینکه دعا می کنید بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. شما به دنبال کمک از منبعی بالاتر  هستید. شما نیاز دارید که نگرانی های خود را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. به صورت مستقیم تر، خواب به این معنی است که نیاز دارید بیشتر دعا کنید.

دیدن یا شنیدن اینکه خودتان یا کس دیگری در خوابتان دعا می کند بیانگر این است که به دنبال راهنمایی هستید. شما احساس می کنید گم شده اید

دعوا

خواب دیدن اینکه شما با کسی دعوا و بحث می کنید به احساسات منفی نهفته ی شما اشاره دارد که در مورد یک فرد در زندگی بیداری تان دارید. شما در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید و خواب تلاش می کند که این احساسات را بیرون بکشد. شما نیاز دارید که آنها را به خاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تلاطمی است که از دورن شما را آزار می دهد. شما تحت تنش و استرس زیادی هستید

شنیدن دعوایی با صدای بلند در خوابتان بیانگر نارضایتی از موقعیتی در بیداری است

دعوت نامه

دیدن یا پاسخ به یک دعوت نامه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید ویژگی های خاصی را در خود ایجاد کنید

دفاع شخصی

خواب دیدن اینکه شما دفاع شخصی می کنید بیانگر این است که در مورد یک مساله در زندگی بیداری تان، در حالت تدافعی هستید. شما حس می کنید که در موقعتی هستید که نیاز به دفاع از خودتان دارید.

دفاع کردن

خواب دیدن اینکه از خودتان دفاع می کنید بیانگر این است که در معرض صدمه هستید. ممکن است موازی با یک موقعیت در بیداری تان باشد که شما حالت تدافعی گرفته اید

خواب دیدن اینکه از کسی دفاع می کنید بیانگر این است که شما باور ها و احساسات خود را نسبت به کس دیگری نشان می دهید. با دفاع کردن ازین فرد، شما باورهای خودتان را منحرف یا تضعیف می کنید. شاید شما آماده نیستید که با احساسات خود مواجه شوید

دفتر خاطرات

دیدنش در خوابتان بیانگر احساسات و خاطرات قدیمی است. نمادی از گذشته و چیزهایی است که شما پشت سر گذاشته اید یا فراموش کرده اید

کار روی این دفترچه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید جنبه ای از گذشته تان را وارد موقعیت بیداری کنید

دفترچه

دیدن دفترچه یا دفترچه یادداشت در خوابتان بیانگر چیزهایی است که نیاز دارید دنبال کنید و بر آن تسلط داشته باشید. ممکن است بیانگر احساسات و مسائلی باشد که نیاز دارید در ساعات بیداری تان از آن چشم پوشی کنید. محتوی دفترچه را در نظر گیرید

دفترچه تلفن

دیدن یا استفاده از دفترچه تلفن بیانگر این است که نیاز دارید به کسی دسترسی پیدا کنید. شاید کسی از گذشته تان است که نیاز است دوباره با او ارتباط برقرار کنید. یا خواب ممکن است استعاره ای باشد که به شما می گوید مساله ای هست که نیاز است به آن رسیدگی شود

دفن کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را دفن می کنید، بیانگر این است که شما احساسات واقعی خود را مخفی می کنید. یا شما تلاش می کنید که یک موقعیت یا عملی را پوشش دهید(لاپوشانی کنید). بویژه، اگر شما یک بدن را دفن می کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی را که زننده(منزجر کننده) یافته اید مخفی کنید یا چیزی که دیگران ناخوشایند می دانند

دکتر: پزشک

خواب دیدن اینکه شما چکاپ پزشکی می شوید بیانگر این است که نیاز دارید به کارها و انگیزه هاتان نگاه دقیق تری کنید. تعبیر مستقیم تر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده است که برای چکاپ نزد دکترتان روید

دیدن یا استفاده از گوشی پزشکی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید توجه بهتری به توصیه ی سلامتی بکنید. شما نیاز دارید که رژیم خود را بهبود بخشید و از خودتان بهتر مراقبت کنید

خواب دیدن اینکه به دکتر مراجعه می کنید، بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید(روح و احساستان را جلا دهید). خواب می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند. شاید زمان رفتن و یک چکاپ فیزیکی است

خواب دیدن اینکه دکتر هستید بیانگر این است که مشکلاتی وجود دارد که نیاز دارید به آنها رسیدگی کنید(از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که نیاز دارید آن را بانداژ کنید(آن را درمان کنید). تعبیر دیگر این است که توانایی دارید دیگران را حمایت کنید.

دکل برق

دیدن دکل برق در خوابتان نمادی از توزیع نیروست. نیازی نیست که همیشه همه چیز را تحت کنترل کامل خودتان داشته باشید. نیاز دارید که مسئولیت ها و وظایف را تفویض کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از صنعت و مدرنیته است

دکل تلفن

دیدنش در خوابتان نمادی از ارتباط معنوی است. اگر شما یک ردیف دکل سیم تلفن ببینید، بیانگر ارتباط شما با دیگران است. شاید کسی هست که نیاز دارد شما با او ارتباط برقرار کنید وبه او برسید

دکمه

دیدن دکمه در خوابتان بیانگر ثروت و امنیت است.

خواب دیدن اینکه شما دکمه ی لباس هاتان را باز می کنید بیانگر این است که شما خودتان را هم در سطح جسمی هم احساسی هم ذهنی، به دیگران عرضه می کنید.

گم کردن یک دکمه در خوابتان بیانگر این است که تصویری که از خودتان ارائه می دهید را مخدوش می کنید. شما در مورد خودتان، حس ناامنی و عدم اعتماد به نفس می کنید

دکوراسیون

خواب دیدن اینکه شما تغییر دکوراسیون می دهید بیانگر نیاز برای تغییر است. شما نیاز دارید خودتان را تغییر دهید

دگرگونی

خواب دیدن اینکه دستخوش تحول و دگرگونی هستید بیانگر نیاز به تغییر یا انحراف از روتین نرمالتان است(یعنی از روتین خود فاصله گیرید). انتظار تغییرات اساسی پیش رو را داشته باشید. تعبیر دیگر این است که تحول به آگاهی زیاد شما و توسعه ی شخصیتی عمیق شما اشاره دارد

دل درد

خواب دیدن اینکه شما دل درد دارید بیانگر این است که شما سطح بالایی از استرس را تجربه می کنید. شما عموما بیشتر از چیزی که می توانید مدیریت کنید، به عهده می گیرید. تعبیر دیگر این است که دل درد به احساسی دردناک اشاره دارد که از مواجهه با ان سر باز می زنید

دل شکستگی

خواب دیدن اینکه قلبتان در آستانه ی شکستن است، بیانگر تغییر تحول است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در تلاشی که در زندگی تان می کنید، عشق یا حمایت ندارید. عدم تعادل وجود دارد. تفسیر تحت اللفظی تر این خواب به این معنی است که شما یک نوعی دچار آشفتگی احساسی در زندگی بیداری تان هستید. شما نمی دانید که چگونه با این احساسات کنار آیید

دلخور شدن

حس دلخور شدن در خواب بیانگر دلخوری ای است که شما در زندگی بیداری تان حس می کنید. چیزی در ذهنتان، شما را آزار می دهد و شما نیاز دارید که آن را بیان کنید

دلفین

دیدن دلفین در خوابتان نمادی از راهنمایی روحی، تفکر، ملاحظات ذهنی و اعتماد احساسی است. خواب معمولا یک مورد الهامی است و شما را تشویق می کند که از ذهن خود به خاطر ظرفیت عالی اش و حرکت به سمت بالا در زندگی، استفاده کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر خطر ارتباطی است که بین جنبه های خودآگاه و ناخودآگاه شما شکل گرفته است. دلفین ها نمایانگر تمایل شما و توانایی شما برای کشف احساساتتان و حرکت در مسیر احساساتتان است

خواب دیدن اینکه سوار یک دلفین هستید بیانگر خوش بینی و نوع دوستی اجتماعی شماست

خواب دیدن اینکه دلفین میمیرد بیانگر این است که حس یاس و ناامیدی دارید. شما حس می کنید که متصل نیستید.

دلقک

دیدن یک دلقک در خوابتان نمادی از سادگی ابلهانه، نور خوش قلبی و جنبه ی بچه گانه ی شخصیت شماست. قیافه دلقک، انعکاسی از احساسات شماست. چه دلقکی شاد باشد چه ناراحت، به شما راهنمایی داده، کمک می کند که بفهمید چه احساسی دارید. کار های دلقک بیانگر ماهیت مهار نشده ی شماست. تعبیر دیگر این است که دلقک، حاکی از عملکرد های بی خردانه و ریاکارانه ی شماست

اگر شما ترس از دلقک دارید، دلقک ممکن است بیانگر یک فرد رمز آلودی در زندگی تان باشد که می خواهد به شما صدمه بزند. یک نفر که می شناسیدش، ممکن است کسی نباشد که تظاهر می کند. یا کسی که ممکن است تظاهر کند که کسی است که نیست و زیر ماسکش قائم شود

دیدن دلقک در خوابتان بیانگر این است که مسائل بی اهمیت و سرگرمی های احمقانه حواس شما را از مسائل مهم تر پرت می کند. تعبیر دیگر این است که دلقک بیانگر خجالت در یک موقعیت است

دم

دیدن فقط دم یک حیوان در خوابتان بیانگر ناراحتی و عوارض یک موقعیت است که انتظار خوشی ازش می رفت. اگر دم، تکان تکان می خورد، نمادی از هیجان، لرزیدن از هیجان و خوشی است. اگر دم بین پاهاست، بیانگر ترس و تحقیر است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تعادل است. یا ممکن است جناسی از گیر بودن و سیریش بودن باشد(در مورد تعقیب کردن)

خواب دیدن اینکه دم در بدن شما رشد کرده است بیانگر جنبه ای از گذشته است که هنوز با شما باقی است

دم اسبی

خواب دیدن اینکه موهاتان را دم اسبی کرده اید نمادی از نگرش بی خیال و ساده نگر شماست

دم کردن چای

دم کردن چیزی در خواب بیانگر صبر، سخت کوشی و سرسختی است که در دراز مدت جواب می دهد. این اطراف بپلکید و به مشکلات زندگی اجازه ندهید که انگیزه تان را بگیرد

دما: درجه حرارت

خواب دیدن اینکه شما یا کسی دمای بدنتان را میگیرید بیانگر این است که نیاز دارید خلق و خویتان را مدام چک کنید و حواستان بهش باشد. اگر دمایتان بالاست، بیانگر احساس خشم یا نفرت یا تهدیدی برای خودآگاه شماست. اگر دما پایین یا نرمال است، بیانگر این است که شما وقتی تحت فشارید، قادرید آرام و خونسرد بمانید

دماسنج

دیدن یا خواندن درجه ی دماسنج در خوابتان بیانگر احساسات شماست، اینکه شما از نظر احساسی سرد، گرم هستید یا داغ هستید. نمادی از عکس العمل شما به یک موقعیت یا رابطه است

دماغ

لطفا کلمه بینی را نگاه کنید

دمپایی

دیدن یا پوشیدن دمپایی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تنبل بودن و یا نا امنی  می کنید. شما حس می کنید که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن دمپایی بیانگر زندگی خانگی، راحتی و یا آرامش است. این نماد خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز به آرامش دارید. یا اینکه زیادی آرام و تنبل هستید

دیدن یا پوشیدن دمپایی لا انگشتی در خوابتان بیانگر این است که شما حس آرامش و راحتی می کنید. یا شاید نیاز دارید که زمانی پیدا کنید که آرامش یابید.

دنباله لباس: لباس دنباله دار

خواب دیدن در مورد لباس دنباله دار بیانگر میراث و چیزی است که می خواهید به خاطرش، به یاد آورده شوید. طول لباس نمادی از اهمیت شما برای اطرافیانتان است.

دندان

خواب دیدن اینکه دندان هاتان در حال خراب شدن است بیانگر این است که ممکن است چیزی گفته اید که نباید می گفتید. شما ممکن است حرف های احمقانه یا غلط ادا کرده اید که به سوی خودتان بر می گردند.

خواب دیدن اینکه دندان هاتان درخشان یا براق است بیانگر شادی و آرزوهای دست یافتنی است

خواب دیدن اینکه شما دندان هاتان را مسواک می زنید، به سطح اعتماد به نفس شما، کشمکش شما و پرخاشگری شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که مراقب خودتان و علایقتان باشید. شاید حس می کنید که موقعیتتان متزلزل است

خواب دیدن اینکه دندان هاتان افتاده است و شما تلاش می کنید که آنها را به دهانتان برگردانید بیانگر نبود اعتماد به نفس و خجالت است. شما می ترسید که دیگران از کمبود های شما مطلع شوند. اگر شما در خوابتان آرام رفتار کردید، پس ممکن است به این اشاره کند که چگونه می توانید از هر موقعیت، بهترین را استخراج کنید. شا قادرید بر فرآیند های نامطلوب فائق آیید

خواب دیدن اینکه دندان ها همه جا درون دهانتان از سقف دهانتان تا زیر زبانتان رشد می کند، به این معنی است که شما در مورد چیزی، حالت دفاعی گرفته اید و ممکن است خیلی در موردش تهاجمی رفتار می کنید

اگر شما خواب ببینید که دندان هاتان شکسته است یا اینکه از پا در آمده است، به این معنی است که شما در مورد موضوعی درست صحبت نکرده اید. به پیامد های حرف ها تان و یا چیزی که در مورد دیگران می گویید اشاره دارد

خواب دیدن اینکه شما بی دندان هستید بیانگر این است که توانایی رسیدن به اهدافتان و پیشروی به سوی علایقتان را ندارید. اخبار بد، جلوی شما را از رسیدن به تمایلاتتان می گیرد.

خواب دیدن اینکه کسی بی دندان است بیانگر این است که رقباتان تلاش می کنند نام خوب شما را خراب کنند.

لطفا برای تحلیل عمیق تر قسمت رویاهای رایج: دندان ها را نگاه کنید

دندان عقل

خواب دیدن در مورد دندان عقلتان بیانگر دانش جدید و پدیدار شده است. شما چیزی جدید در مورد خودتان یاد میگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که د رمورد یک موقعیت، هوشمندانه تر عمل کنید. مطمئن شوید که درمورد چیزها به درستی فکر می کنید

دندان نیش

دیدن دندان های نیش در خوابتان بیانگر این است که شما کلماتی را گفته اید که برای دیگران دردناک بوده است

دندان های مصنوعی

خواب دیدن اینکه دندان مصنوعی می گذارید بیانگر این است که در مورد یک موضوع در بیداری تان کاملا صادق نیستید

خواب دیدن اینکه دیگران دندان مصنوعی دارند بیانگر این است که اشخاصی در زندگی تان کسی نیستند که می گویند هستند. آنها فریبکار هستند

دندانپزشک

خواب دیدن اینکه شما در دندانپزشکی هستید بیانگر نگرانی شما در مورد ظاهرتان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما در مورد صداقت و افتخار یک فرد در زندگی تان شک دارید. شما نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می کنید اما شما در دراز مدت، فرد بهتر و قویتری برای آن خواهید شد

دنده

دیدن دنده هاتان در خوابتان بیانگر این است که شما خودتان را از دل شکستگی حفظ می کنید.

دنده ماشین

خواب دیدن اینکه ماشینتان را در دنده می گذارید بیانگر این است که آماده اید به سمت یک پروژه ی جدید در زندگی تان پیش بروید. شما در مسیر یک جهت جدید هستید

دنیا: جهان

خواب دیدن اینکه پایان جهان است بیانگر این است که تحت سطح بالایی از استرس هستید. شما ممکن است در یک موقعیت احساس آسیب پذیری یا بی یاوری کنید

خواب دیدن اینکه جهان را نجات می دهید بیانگر اعتماد به نفس در مورد توانایی هاتان و باور به خودتان است. شما یک چشم اندازه مثبت به زندگی و جایی که می روید دارید. به کسی یا چیزی اجازه ندهید که شما را از پیشرفت به جلو باز دارد یا توانایی هاتان را زیر سوال برد

دو جنسه: شخص دو جنسیتی

دیدن این فرد در خواب بیانگر این است که شما به دنبال این هستید که جوانب و دیدگاه های مخالف را کنار هم بیاورید. برخی جنبه های زندگی تان به یکپارچگی نیاز دارد

دو دلی و تردید

خواب دیدن اینکه شما دو دل هستید، بازتابی از حالت دو دلی در بیداری است. شما ازین ها هستید که باید قربون تصمیم دومتان رفت! (همیشه دو تا تصمیم دارید). شما مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر این است که خواب دودلی، بیانگر این است که شما از دو جهت مخالف کشیده می شوید(بین دو سمت گیر کرده اید)

دوچرخه

خواب دیدن اینکه شما دوچرخه می رانید، بیانگر تمایل شما به کسب تعادل در زندگی تان است. شما نیاز دارید که به خاطر اینکه در تعهدات فعلی زندگی تان موفق شوید، بین کار و تفریحتان تعادل برقرار کنید. اگر شما در راندن دوچرخه مشکل دارید، بیانگر این است که شما نگران این هستید که خودتان به تنهایی انجامش دهید. اگر شما یک دوچرخه را با زور می رانید، به این معنی است که می خواهید با سرعت و قدرت خود به سمت جلو بروید

دیدن دوچرخه در خواب بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را به فراغت و تفریح اختصاص دهید

خواب دیدن اینکه شما یک دوچرخه دو نفره را می رانید بیانگر این است که شما جنبه هایی از خودتان یا همراهتان را قبول کرده اید که قبلا رد می کردید

دود سیگار

دیدن دود سیگار در خوابتان بیانگر نوعی مشکل است که وارد زندگی تان می شود. شما از سردرگمی و نگرانی رنج می برید. بویژه اگر دود سیاه باشد، به این معنی است که شما یک موقعیت یا مشکل را واضح نمیبینید. اگر خواب دود سفید ببینید، بیانگر این است که احساساتتان، قضاوت شما را تیره و تار می کند (یعنی احساساتتان روی قضاوت شما تاثیر می گذارد). تعبیر دیگر این است که دود سفید نمادی از توافق یا اتفاق نظر است

نفس کشیدن یا دیدن دود سیگار دیگران در خوابتان بیانگر این است که جهل شما در موضوعاتی، موجب آسیب دیدنتان می شود.

دود کش

دیدن دودکش در خوابتان بیانگر گرمی، سنت و ارزش های خانوادگی است.

خواب دیدن اینکه دود کش را رفت و روب می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید که ناامیدی هاتان را کنار گذارید و راه خیلی چیز ها را باز کنید. شما نیاز دارید که همه ی جنبه های منفی را رها کنید و/یا گناهی را که درون خودتان حس می کنید، رها کنید(خود را گناهکار و مقصر ندانید)

دوده بخاری

دیدنش در خوابتان نمادی از ابدیت است. بویژه اگر دوده آلود شده اید، بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و جنبه های منفی شماست. قسمتی از خودتان است که ازش می ترسید یا بابتش خجالت زده هستید

دور

دیدن چیزی یا کسی که در خوابتان خیلی دور است بیانگر این است که شما فکر می کنید که از نظر احساسی از کسی یا چیزی که برای شما معنا دار است، دورید. شاید شما حس تنهایی می کنید یا اینکه شما فردی عجیب غریبید. تعبیر دیگر این است که بیانگر چیزی است که قابل دستیابی نیست یا چیزی که موفق نمیشوید بدستش بیاورید

دور زدن

دور زدن در خوابتان بیانگر این است که شما روند زندگی تان را تغییر می دهید. شما مسیر را تغییر می دهید و کاملا مسیر متفاوتی را شروع می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تصمیم یا انتخاب اشتباهی دارید.

خواب دیدن اینکه هیچ علامت رانندگی دوربرگردانی وجود ندارد بیانگر این است که شما نمی توانید چیزی که قبلا انجام داده اید را برگردانید. مجبورید اشتباهات خود را بپذیرید.

دوربین

دیدن دوربین در خوابتان بیانگر تمایل شما برای چسبیدن و/یا زندگی در گذشته است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید روی یک موقعیت خاص تمرکز کنید. شاید شما نیاز به یک تصویر یا ایده ی ترو تمیز تر دارید

خواب دیدن دوربین بیانگر این است که شما یک مساله را رد می کنید یا از دیدن یک تصویر واضح و بزرگ، خودداری می کنید

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید دوربین را برای گرفتن عکسی پیدا کنید، بیانگر این است که شما روی موضوعی که در دستتان است، تمرکز نمی کنید. توجه شما به سادگی از چیزی پرت می شود. تعبیر دیگر این است که خواب به خاطرات فراموش شده اشاره دارد

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در معرض یک دوربین مخفی هستید بیانگر این است که حس می کنید مورد بررسی قرار گرفته اید و همه ی چشم ها به روی شماست

دوربین امنیتی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما حس می کنید که مورد بررسی و موشکافی قرار میگیرید و به خاطر کارها یا رفتارتان قضاوت می شوید. به صورت مستقیم تر، خواب به نبود حریم شخصی شما اشاره دارد(حریم شخصی ندارید). شما حس می کنید که همه ی چشم ها روی شماست

دوربین دوچشمی

خواب دیدن اینکه از یک جفت دوربین دو چشمی دارید نگاه می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید نگاهی طولانی و نزدیک به یک موقعیت بیندازید. شما نیاز دارید که انتخاب ها و تصمیمتان را با دقت ارزیابی کنید

دوربین فیلمبرداری

خواب دیدن اینکه از دوربین فیلمبرداری استفاده می کنید بیانگر این است که نیاز دارید در تصمیم هاتان هدفمند تر باشید. روی وظیفه ی در دست تمرکز کنید و تلاش کنید که به احساساتتان اجازه ندهید که قضاوتتان را مبهم کنند یا روی قضاوت شما اثر گذارند

خواب دیدن اینکه کسی از دوربین فیلم برداری استفاده می کند بیانگر این است که شما به گذشته تان و خاطرات قدیمی تان برمی گردید. ممکن است تلاش کنید که از اشتباهات گذشته درس بگیرید و زمان های بد و خوب را زنده کنید

دوربین نظارت (دوربینی که محیط را چک می کند)

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در تیر رس این دوربین هستید، بازتابی از احساس شما در مورد موشکافی شدن است. شما حس می کنید که همه ی چشم ها روی شماست و تمایل دارید که دیگران را شاد و راضی کنید

دوزندگی: خیاطی

خواب دیدن اینکه شما می دوزید بیانگر این است که تلاش می کنیدچیزها را اصلاح کنید. ممکن است یک موقعیت یا رابطه باشد که نیاز است تعمیر شود. شاید شما دارید یک تصویر جدید از خودتان خلق می کنید و یک نگرش جدید را میگیرید. تعبیر دیگر این است که دوزندگی بیانگر باروری، رشد و بلوغ عاطفی است

دوست

دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز، بهترین دوستتان را به بهترین دوستتان تبدیل کرده و نیاز دارید که چگونه روی این موارد در خودتان کار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است

خواب دیدن اینکه شما با یک دوست رابطه زناشوییی دارید، به نزدیکی شما با دوستتان اشاره دارد. چونکه شما دو نفر خیلی چیز ها را با هم به اشتراک می گذارید و خیلی در مورد هم می دانید، ذهن خواب شما ممکن است این نزدیکی را به شکل زناشویی نشان دهد.

دیدن دوست کودکی تان در خواب بیانگر این است که به گذشته تان که هیچ مسئولیتی نداشتید عقب می روید. چیزها خیلی ساده تر و بی خیال تر بود. شما ممکن است بخواهید از فشار و استرس بزرگسالی فرار کنید. رابطه ای که با این دوست داشتید و درس هایی که یاد گرفته اید را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که دوست کودکی، بیانگر این است که شما به شیوه ای بچه گانه رفتار کرده اید. شما نیاز دارید که شروع کنید مثل یک بزرگسال رفتار کنید

دیدن دوستانی از گذشته تان در خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباطتان با آن را از دست داده اید مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمان آن رسیده که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا یک استعدادی که مدتها نهفته بوده است را استفاده کنید. تفسیر مستقیم تر این خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با انها ارتباط برقرار کنید

خواب دیدن اینکه بهترین دوستتان می میرد بیانگر جنبه یا صفتی است که بهترین دوستتان دارد و این صفت دارد در درون شما می میرد

خواب دین در مورد دوست دوستتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که هنوز تلاش می کنید بشناسیدشان

دوست پسر

دیدن دوست پسرتان در خواب بیانگر رابطه ای در بیداری تان با اوست، و اینکه چه احساسی راجع به او دارید. اگر شما خواب ببینید که دوست پسرتان، از شما دور می شود در حالی که شما با دوستانتان می پلکید، این خواب بیانگر این است که شما زمان کافی را با دوستانتان سپری نمی کنید. شما نیاز دارید که کمی از دوست پسر خود فاصله گیرید و کمتر با او وقت بگذرانید، تا بیشتر با دوستان وقت بگذرانید

خواب دیدن اینکه دوست پسرتان مرده است، بیانگر این است که چیزی در خودتان است که دیگر کارایی ندارد و به معنای واقعی کلمه مرده است. به شما اجازه نمیدهند که خودتان را کامل ابراز کنید. همچنین نمادی از رابطه خودتان با آن فرد است. شاید شما نیاز دارید که این رابطه را کنار گذارید. تعبیر دیگر این است که مرگ دوست پسر شما، ممکن است نشانه ای از فاز جدید در رابطه تان باشد. شاید شما نامزد می کنید

اگر دوست پسر در سفر یا جایی دور از شماست و خوابتان در مورد نزدیکی با او است، بیانگر این است که شما چقدر دلتان برای حضورش و اینکه نزدیکتان او را داشته باشید، تنگ شده است. خواب به شما می گوید به چیزهای کوچک در زندگی اهمیت بدهید و یاد بگیرید که قدر چیز های کوچک در زندگی تان رابدانید.

خواب دیدن اینکه دوست پسر شما با کس دیگری ازدواج می کند، بیانگر تغییری بزرگ در رابطه تان است. ممکن است به این معنی باشد که این رابطه به سمت مرحله ای جدید می رود یا شما دارید راجع به طول عمر رابطه، مجددا فکر می کنید. شاید عمیقا می دانید که او، شخص مورد نظر شما نیست.

خواب دیدن اینکه دوست پسر شما به شما می گوید که همجنس باز است یا دیگر شما را دوست ندارد، بیانگر این است که در رابطه احساس امنیت نمی کنید. ممکن است به این معنی باشد که رابطه وارد سطح جدیدی می شود که شما نگرانی ها و ترس هاتان را از موقعیت در حال تغییر، بیان می کنید. شما ممکن است حس کنید که  بخشی از زندگی او نیستید یا اینکه در تمام موقعیت هایش او را همراهی نمی کنید(در کنارش نیستید).

خواب دیدن اینکه یک دوست پسر جدید، متفاوت از کسی که در زندگی بیداری تان با او هستید، دارید، بیانگر این است که رابطه فعلی تان، به سطح بالاتری می رسد. رابطه به سمت فاز جدی تری می رود

خواب دیدن اینکه شما تظاهر می کنید که دوست پسر کسی هستید، بیانگر این است که شما آماده ی یک رابطه ی متعهد نیستید. شما نمی خواهید که محدود شوید

دوست پسر سابق

خواب دیدن دوست پسر سابق که در بچگی داشتید، به رابطه ی آزاد تر، رابطه ای که کمتر محدود است، اشاره دارد. خواب به این خاطر است که شما را به زمانی می برد که مسئولیت های بزرگسالی تان(یا ازدواجتان) مزاحم حس عاشقانه ای که بی اختیار می آید نمی شد. شما نیاز دارید که هیجان، آزادی و زنده دلی جوانی را دوباره باز پس گیرید، حسی که در رابطه ی فعلی تان وجود ندارد. اگر دوست پسر سابق شما، به شما صدمه می زند یا شما را نادیده می گیرد، خواب به شما میگوید که در زندگی پیش بروید و دیگر به یار قبلی تان فکر نکنید. اگر شما خواب ببینید که می خواهید دوست پسر سابقتان برگردد، خواب ممکن است بازتابی از احساس واقعی تان در بیداری باشد که می خواهید واقعا برگردد. تعبیر دیگر این است که به این معنی است که شما دلتنگ آن رابطه شدید و دلتنگ اینکه توسط طرفتان خواسته شوید(برای او خواستنی باشید)

خواب دیدن اینکه دوست پسر سابقتان شما را در مورد رابطه فعلی تان نصیحت می کند بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاه شما به شما می گوید که اشتباهات مشابه قبلی را که در مورد دوست پسر سابقتان کرده اید تکرار نکنید

خواب دیدن اینکه توسط دوست پسر سابقتان ماساژ داده می شوید بیانگر این است که نیاز دارید اجازه دهید آن حالت تدافعی که در نتیجه ی رابطه ی قبلی تان به شما دست داده است را کنار گذارید. شما ممکن است یک دیوار یا زره را اطراف خود کشیده باشید. شما نیاز دارید که یاد بگیرید دوباره به مردم اعتماد کنید

خواب دیدن اینکه دوست پسر سابقتان به شما یک حلقه می دهد یا از شما خواستگاری می کند بیانگر این است که رابطه تان با او، به شما حس تکامل و کامل بودن داده است. خواب ضرورتا به این معنی نیست که شما می خواهید دوباره با او باشید، اما شما عطش رابطه ای را دارید که به شما حس کامل بودن می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب بازتابی از پایان چیزی است و شروع مرحله ای جدید. شما آماده اید که از یار قبلی تان بگذرید. با خواستگاری کردن او از شما، قدرت طرف شماست، قدرت بله یا نه گفتن

خواب دیدن اینکه دوست پسر قبلی تان به شما یک عروسک حیوان پوشالی می دهد، بیانگر این است که شما به دنبال جنبه های اطمینان بخش و پرورش یافته ی یک رابطه هستید. بیانگر این نیست که شما می خواهید دوست پسر قبلی تان برگردد. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر رابطه ی نابالغی باشد که ممکن است رابطه ای که با یار قبلی تان داشته اید را توصیف کند

خواب دیدن اینکه دوست پسر سابقتان روانه بیمارستان می شود بیانگر این است که شما هنوز درگیر به هم زدن هستید. هنوز مسائل حل نشده، معلق مانده است. اگر او از بیمارستان مرخص شود، به این معنی است که شما کاملا آن رابطه را ول کرده اید. شما پیش رفته اید. اگر شما خواب ببینید که دوست پسر سابقتان کت شلوار در بیمارستان پوشیده است، بیانگر این است که شما با این رابطه کنار آمده اید و پروسه ی نقاهت بعد به هم زدن را کامل کرده اید

خواب دیدن اینکه شما با دوست پسرسابقتان راه می روید یا با او دور می شوید، بیانگر این است که علایق عشق فعلی تان به پای دوست پسر سابقتان نمی رسد

خواب دیدن اینکه شما توسط دوست پسر سابقتان ربوده شده اید بیانگر این است که یار قبلی تان هنوز یک جورهایی به شما حس دارد

خواب دیدن اینکه شما و دوست پسر سابقتان باهم مراقب بچه ای بیمار هستید بیانگر این است که چیزی هنوز شما را در زندگی هم نگه داشته است. ممکن است یک کار نا تمام باشد که هنوز حل نشده است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است موازی با موقعیتی در زندگی بیداری تان باشد که شما درش گیر کرده اید

اگر شما خواب ببینید که دوست پسر سابقتان به خانه تان می آید (نقل مکان می کند)، به این معنی است که شما دو تا قادرید مسالمت آمیز مثل دو انسان متمدن در ارتباط با یکدیگر زندگی کنید.

دوست دختر

دیدن دوست دختر در خوابتان بیانگر رابطه بیداری تان با اوست و اینکه چه حسی در موردش دارید

خواب دیدن اینکه شما تظاهر می کنید دوست دختر کسی هستید بیانگر این است که شما اماده ی یک رابطه ی متعهد نیستید. شما نمی خواهید محدود شوید

دوست دختر سابق

خواب دیدن اینکه دوست دختر سابقتان حامله است، بسته به این است که بچه مال شماست یا خیر. اگر شما خواب ببینید که بچه مال شماست، پس بیانگر این است که به صورت ناخودآگاه تمایل دارید که به دوست دختر قبلی خود برگردید. اگر بچه مال شما نیست، به این معنی است که شما کاملا پذیرفته اید که رابطه تمام شده است. شما هنوز به او اهمیت می دهید اگرچه هردوی شما دیگر با هم نیستید

دیدن مادر دوست دختر سابقتان در خواب، بیانگر مسائل حل نشده با دوست دختر سابقتان است. شما می خواهید به مادرش برسید تا به خود دوست دختر قبلی تان برسید(میخواهید از طریق مادرش به او برسید)

خواب دیدن در مورد دوست دختر سابق دوست پسر فعلی تان، بازتابی از احساس نا امنی شماست. شما همه ش به این فکر می کنید که به پای او می رسید یا خیر. به همین شیوه، شما حس می کنید که او هنوز بخش طولانی رابطه فعلی شماست، چه فیزیکی چه فیزیولوژیکی

دوست سابق

خواب دیدن یک دوست سابق بیانگر این است که یک شی یا یک حادثه که اخیرا رخ داده، به صورت ناخودآگاه، او را به یاد شما می آورد. تعبیر دیگر این است که دوست سابق بیانگر درسی است که از شکست آموخته اید. شما نیاز دارید که آن درس را برای یک مساله یا رابطه در حال حاضر به کار برید

دوش

خواب دیدن اینکه شما در آب تمیز و تازه دوش می گیرید نمادی از زندگی تازه شدن و بخشندگی فیزیکی و یا معنوی است. شما بارهای زندگی تان را می شویید.

خواب دیدن اینکه شما در آب گل آلود یا کثیف دوش می گیرید بیانگر این است که حس می کنید در مورد یک موقعیت روشن نیستید

خواب دیدن اینکه شما با لباس دوش می گیرید به این معنی است که اگرچه شما ظاهر بیرونی تان را تغییر می دهید، کسی که در درون هستید تغییر نمی کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که مشتاق نیستید گارد خود را پایین بگیرید(در حالت تدافعی هستید). شما هنوز یک مانع حفاظتی بین خودتان و دیگران می کشید.

خواب دیدن اینکه شما با کسی دوش می گیرید بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید با این فرد روشن کنید و یا اعتراف کنید. زمان صادق بودن رسیده است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید گارد خود را پایین بیاورید. اگر شما با یک گروه از مردم دوش می گیرید به این معنی است که شما حس بی حفاظ بودن می کنید. شما حس می کنید که حریم شخصی تان مورد تجاوز واقع شده است.

خواب دیدن اینکه قادر نیستید دوش بگیرید یا اینکه دوش به درستی کار نمی کند به این معنی است که شما قادر نیستید یک سری بارها را کنار گذارید. شما حس می کنید که زیر بار احساسات یا مسئولیت له می شوید

خواب دیدن اینکه شما زیر دوش کلاه مخصوص دوش به سر دارید بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را از موقعیتی احساسی حفظ کنید. شما تلاش می کنید که با جدا کردن احساساتتان، منطقی بمانید.

دیدنش پرده حمام در خوابتان بیانگر این است که کاملا احساساتتان را ابراز نمی کنید. چیزی هست که شما هنوز از دیگران پنهان می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید کسانی که اطرافتان هستند را از موانع شخصی و طغیان احساسی حمایت کنید.

دیدن پرده حمام کثیف یا فاسد در خوابتان بیانگر احساسات منفی است که شما سرکوب می کنید. شما در مورد عواطفتان، احساس شرمنده بودن می کنید.

دوشاخه( که داخل پریز می رود)

دیدن دو شاخه در خوابتان بیانگر قدرت، پتانسیل و انرژی های بکر است. شما نیاز دارید که از درون طرح ریزی کنید(شروع کنید) تا به پیش روید.

چیزی هست که نیاز دارید از آن آگاه باشید

دوغاب

خواب دیدن اینکه از دوغاب استفاده می کنید بیانگر این است که نیاز به سفت و محکم کردن یک سری ایده ی جدید دارید. نیاز دارید که تکه های رابطه یا موقعیت را به هم بچسبانید

دوقلو

دیدن دو قلو در خوابتان بیانگر دمدمی مزاجی، دوگانگی یا تضاد است. شما هم با ایده ها و تصمیم هاتان سازگارید، هم در تضادید. تعبیر دیگر این است که دو قلو بیانگر امنیت در کار، سرسپردگی و شادی در زندگی است

دیدن دو قلو که در خوابتان می جنگند بیانگر کشمکش است، بیانگر تضاد درونی(تضاد روحی) شماست. یکی از دو قلو ها بیانگر پدید آمدن ضمیر ناخودآگاه و احساسات سرکوب شده است، در حالی که قل دیگر بیانگر ذهن آگاه است. یک موقعیت است که شما با آن روبرو نمی شوید

خواب دیدن اینکه شما دو قلو به دنیا میاورید بیانگر ذهن خلاق شماست که با باور های شخصی تان برخورد دارد. چیزی یا کسی، شما را به جهات مخالف می کشد(از دو طرف دارید کشیده می شوید)

خواب دیدن اینکه دو قلوی همسان به دنیا میاورید به این معنی است که شما، موجی از خلاقیت را تجربه می کنید. شما احساس الهام گرفتن می کنید

دوک نخ ریسی

دیدن دوک نخ ریسی در خوابتان بیانگر زندگی و طول عمر است. بیانگر این است که تاریخ، خودش را تکرار می کند. هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت(دنیا می چرخه و هرکس نتیجه ی کار خودش رو میبینه)

دونات

دیدن دونات در خوابتان بیانگر خود حقیقی است. بیانگر این است که شما حس می کنید گم شده اید و هنوز تلاش می کنید خودتان و هدفتان در زندگی را بیابید. تعبیر دیگر این است که به رشد، توسعه و پرورش اشاره دارد. شما هنوز کاملا به تمامیت و کمال خود نرسیده اید

دونات

دیدن یا خوردن دونات در خواب بیانگر این است که یک فاکتور کلیدی در زندگی تان کم است. شما کامل نیستید. تعبیر دیگر این است که به میل جنسی اشاره دارد.

دویدن

خواب دیدن اینکه شما از دست کسی فرار می کنید(می دوید) بیانگر این است که مساله ای است که تلاش می کنید از آن دوری کنید. شما مسئولیت کارهاتان را به عهده نمیگیرید یا قبول نمی کنید. بویژه اگر از کسی که حمله می کند یا هر خطری فرار می کنید، بیانگر این است که با ترس هاتان مواجه نمی شوید

خواب دیدن اینکه چیزی یا کسی به سمت شما می دود، به اشتیاق شما برای مواجهه با هر موقعیت پیش رو اشاره دارد. شما نیاز دارید که اهمیت چیزی که به سمت شما می دود را تحلیل کنید. اگر شما به سمت کسی یا چیزی می دوید، به عزم شما برای پیگیری چیزی که می خواهید اشاره دارد. اینکه چه کسی یا چه چیزی را به سویش می دوید، برای تحلیل بیشتر در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید بدوید اما نمی توانید پاهاتان را به آن میزان سرعتی که می خواهید حرکت دهید، بیانگر نبود اعتماد به نفس و عزت نفس است .ممکن است بازتابی از حالت واقعی فلج REM در حالت خواب باشد

خواب دیدن اینکه شما تنها می دوید، به عزم و انگیزه شما در پیگیری اهدافتان اشاره دارد. شما موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطرافتان است بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید در تصمیم گیری عجله کنید

خواب دیدن اینکه شما با کسی می دوید بیانگر همکاری است

دهان

دیدن دهان در خوابتان بیانگر نیاز شما به ابراز خودتان یا صحبت در باره ی موضوعی است که شما را آزار می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی صحبت کرده اید و نیاز دارید که دهانتان را ببندید

بویژه خواب دیدن اینکه دهانتان خشک است بیانگر این است که شما کلمه کم میاورید. شما در ابراز احساساتتان مشکل دارید. تعبیر دیگراین است که خواب، ممکن است واقعیتی فیزیکی باشد که واقعا تشنه اید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، دهانش را می پوشاند به این معنی است که از ابراز کامل خود، جلوگیری می کند. بیانگر این است که شما خیلی صحبت می کنید و نیاز دارید بدانید که وقتش رسیده ساکت بمانید. اگر شما دهان کسی را بگیرید، پس بیانگر ترس از افشا شدن است. یا شاید می ترسید که حقیقتی شنیده شود

خواب دیدن اینکه شما با دهان پر صحبت می کنید بیانگر این است که قادر نیستید خودتان را به طور موثر ابراز کنید. چیزی که داخل دهان شماست استعاره ای از چیزی است که تلاش می کنید هضمش کنید

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید دهانتان را باز کنید بیانگر این است که شما در مورد یک سری اخبار، قادر به سخن گفتن نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب به رازی اشاره دارد که شما باید نگهش دارید. ناتوانی شما برای بازکردن دهانتان در خواب، یک نوعی فلج REM است و ممکن است به احساس بی یاور بودن در یک موقعیت اشاره داشته باشد. مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنید، نمی توانید. اگر شما خواب ببینید که نمی توانید دهانتان را ببندید، به این معنی است که چیزی هست که دیگر نمی توانید درون خود نگه دارید و مجبورید ابرازش کنید

خواب دیدن اینکه کسی در دهنتان می زند بیانگر این است که جلوی ابراز خشم و احساسات منفی دیگر شما را می گیرند. یک نفر، دیدگاه ها و باورهایش را به شما تحمیل می کند. اگر شما وقتی بیدار می شوید احساس درد در دهانتان کنید، درد ممکن است در نتیجه ی سفت شدن فک در طول خواب باشد

خواب دیدن اینکه خون اطراف دهانتان است بیانگر پیامد های حرف ها و کلامتان است. ممکن است در مورد چیزی که گفته اید احساس گناه کنید

دهان شویه

دیدن یا استفاده از دهان شویه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دهانتان را به خاطر چیزی که گفته اید بشویید. شما نیاز دارید که قبل از اینکه چیزی بگویید که ممکن است پشیمانی به بار آورد، اول فکر کنید

دی

خواب دیدن ماه ژانویه بیانگر از دست دادن عشق یا یک همراه است

دی ان ای: DNA

خواب دیدن در مورد DNA بیانگر این است که نیاز دارید روی انرژی تان تمرکز کنید. با دقت طرحی از اهدافتان بکشید تا شما بتوانید در زندگی تان پیش روید. از تجربه های منفی تان یادبگیرید. DNA نمادی از زندگی، انسانیت و علم است. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد DNA بیانگر این است که شما هویت خود را مورد سوال قرار میدهید. شما از خودتان می پرسید که واقعا که هستید و چه چیز شما را کسی ساخته که هستید.

دی وی دی: DVD

دیدن DVD در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید کمی بایستید و استراحت کنید. در زندگی کمی به خود زنگ تفریح دهید و اجازه دهید فکرتان استراحت کند. عنوان DVD را در نظر گیرید یا چیزی که تماشا می کنید و تعیین کنید که چه ربطی به زندگی بیداری تان دارد. تعبیر دیگر این است که DVD بیانگر این است که تمایل دارید که یک لحظه ی خاص در زندگی تان را دوباره زنده کنید یا دوباره تکرار کنید

دیابت

اگر شما در زندگی تان دیابت ندارید اما خواب میبینید که دیابت دارید، خواب ممکن است به این معنی باشد که شما در لذت بردن از چیزهای شیرین در زندگی تان مشکل دارید. شما خیلی نگرانید به جای اینکه وقت گذارید و از لحظه لحظه لذت ببرید

دیپلمات

خواب دیدن اینکه شما سیاست مدار هستید بیانگر این است که نیاز دارید یک موقعیت یا مساله را با دقت و تاکتیک پیش ببرید

دید پرنده

دیدن یک خواب از نمای چشم یک پرنده بیانگر این است که شما بر یک موقعیت سوارید. ممکن است به این معنی باشد که شما چشم انداز جدیدی به چیزها دارید. یا خواب به شما می گوید که به یک تصویر کلی نگاه کنید

دیروز

خواب دیدن دیروز بیانگر این است که نیاز دارید دست از زندگی در گذشته برداریدو یاد بگیرید که پیش بروید(گذشته را رها کنید). روی آینده تمرکز کنید. تعبیر دیگراین است که خواب نمادی از افسوس های گذشته است

دیس

دیدن دیس در خوابتان بیانگر این است که احساس تنبل بودن یا حسودی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به نوعی حق اشاره دارد.

نمایش: تئاتر: بازی کردی

خواب دیدن اینکه شما در یک نمایشنامه بازی می کنید بیانگر نقش هایی است که در زندگی بازی می کنید و بیانگر رل ها و شخصیت های مختلف است که به خود میگیرید. اگر نمایشنامه را تماشا می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید از دیگران الهام بگیرید

دیکتاتور

خواب دیدن اینکه شما دیکتاتور هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید در سیستم فکری تان و در سیستم تصمیم گیری تان منعطف تر و روشنفکر تر باشید. شما خیلی کنترل می کنید. خواب دیکتاتور ممکن است نمادی از یک والد کنترل کننده یا شکلی پدرانه باشد

دیکشنری: لغت نامه

خواب دیدن اینکه شما از لغت نامه استفاده می کنید بیانگر این است که شما خیلی به نظرات دیگران در مدیریت کارهاتان تکیه می کنید

دیگ بخار

دیدن دیگ بخار در خواب بیانگر خشمی است که در آستانه ی بروز است و به شیوه ای دراماتیک ابراز می شود

دیمیتر (الهه گندم)

خواب دیدن این الهه در خوابتان بیانگر غریزه ی مادرانه ی شماست و اینکه تمایل دارید از افراد وابسته به خودتان حمایت کنید

دینامیت

دیدن دینامیت در خوابتان نمادی از خطر است. یک تغییر مهم است که به سرعت در حال رخ دادن است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است درگیر خشمی باشید که در حال انفجار است

دیوار

دیدن دیوار در خوابتان بیانگر محدودیت، موانع و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفتتان را می گیرد. تعبیر دیگر این است که دیوار بیانگر این است که شما خیلی به عادات و شیوه ی فکری قدیمی تان خو گرفته اید. حس می کنید گیر کرده اید. اگر خواب خون روی دیوار ببینید، یک نوع هشدار است. موقعیتی است که نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی توانید دیگر از آن دوری کنید

خواب دیدن اینکه از روی یک دیوار می پرید بیانگر این است که قادرید با موانع سخت روبرو شوید و موانع را با موفقیت و به راحتی دور بزنید

خواب دیدن اینکه یک دیوار را خراب می کنید یا می شکنید بیانگر این است که موانع را می شکنید و بر محدودیت هاتان غلبه می کنید. به این معنی است که شما تمایل به ازادی و استقلال دارید. اگر یک دیوار فرو ریخته را ببینید، بیانگر این است که شما بر مسائلتان غلبه می کنید و بر موانع فائق میایید

خواب دیدن اینکه دیوار می سازید، به یک رابطه بد یا زخمی از کودکی اشاره دارد. شما تلاش می کنید که دیگران را دور نگه دارید، از ترس اینکه دوباره آسیب ببینند. تعبیر دیگر این است که محدودیت هاتان را قبول کرده اید

خواب دیدن اینکه پشت یک دیوار قائم می شوید بیانگر این است که شما از پذیرفتن ارتباطاتتان شرم دارید.

خواب دیدن اینکه شما به دیوار ضربه می زنید یا شلیک می کنید به این معنی است که نیاز دارید به معنای واقعی کلمه، این دیوار هایی که اطرافتان ساخته اید را در هم ریزید. شما نیاز دارید که ماجراجویی کنید و کشف کنید

خواب دیدن اینکه یک خانه دیواری ندارد بیانگر نبود حریم شخصی(حریم خصوصی) است. شما حس می کنید که هر کسی در کار شما فضولی می کند.

دیوانه

خواب دیدن اینکه دیوانه می شوید بیانگر این است که دید خود را به اهدافتان از دست می دهید. شما ممکن است حس کنید که دیگر قادر نیستید به کسی تکیه کنید(وابسته باشید). تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید که نظرات، نقطه نظر ها یا تصمیماتتان، قبول نمی شود یا رد می شود. شما ممکن است حس کنید که مثل یک فرد بیگانه هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید