تعبیر نمادهای حرف «ف»

فاجعه

خواب دیدن اینکه بازمانده ی یک فاجعه یا تصادف هستید به این معنی است که بر مشکلات فعلی تان غلبه خواهید کرد. شما نیاز دارید که به جنبه ی روشن چیزها نگاه کنید، مهم نیست که چقدر چیزهای ناراحت کننده ای ممکن است در این لحظه باشد

فارغ التحصیلی

خواب دیدن اینکه شما در جشن فارغ التحصیلی هستید بیانگر دستاورد های شماست. شما موفقیت آمیز به سطح بالاتر نائل میشوید و به سمت چیزهای مهم قدم پیش می گذارید

خواب دیدن اینکه شما واحد یا اعتبار کافی برای فارغ التحصیل شدن ندارید بیانگر این است که شما به موفقیت ها و دستاورد هاتان، اعتبار کافی نمی دهید. شما دستاورد های خودتان را دست کم می گیرید

خواب دیدن اینکه شما فارغ التحصیلی تان را فراموش می کنید به این معنی است که شما از نظر ذهنی، آماده ی فاز بعدی زندگی تان نیستید. شما به صورت ناخودآگاه تلاش می کنید که مانع خودتان شوید

فاضلاب شهری: پساب

دیدنش در خوابتان بیانگر احساسات شرم آور یا رد شده است. نمادی از اعتماد به نفس پایین است.

فاضلاب

دیدنش در خوابتان بیانگر شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیاز است ترو تمیز شود و فورا تغییر کند. شما نیاز دارید که از شر ایده ها و باور های دمده تان خلاص شوید.

دیدن لوله فاضلاب در خوابتان بیانگر جریان موارد ناخودآگاه است که شدیدتر و شدیدتر سرکوب می شود. شما نیاز دارید که به این مسائل را قبل از اینکه به حد اعلا برسند رسیدگی کنید.

فال

خواب دیدن اینکه فالتان گرفته می شود بیانگر ترس ها و نگرانی هاتان در مورد آینده است. شما به صورت افراطی می خواهید همه چیز را کنترل کنید و همه ناشناخته ها را بدانید.

فامیل

دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است

فانوس

دیدن یا برداشتن فانوس در خوابتان بیانگر احساس و خردی است که از درون شما تشعشع میابد. این ویزگی ها برای راهنمایی شما در سفر زندگی است

فحش دادن

خواب دیدن اینکه فحش می دهید بیانگر این است که نیاز دارید از این که نباید به دیگران اجازه دهید که اذیتتان کنند. شما نیاز دارید که از خودتان دفاع کنید و به اجازه ندهید که مورد سو استفاده دیگران قرار گیرید.

شنیدن فحش کسی در خوابتان بیانگر این است که از موضوع یا موقعیتی اضطراری چشم پوشی کرده اید. شاید کسی، نیاز دارد که از موقعیتی نجات یابد و این کار شماست که از آنها حمایت کنید

فر

دیدن فر داغ در خوابتان بیانگر شور و شوق، وفاداری، گرمی، از خود گذشتگی، با هم بودن و عدم خودخواهی است. دور و بر شما را دوستان و خانواده گرفته است. تعبیر دیگر این سات که فر نمادی از رحم است. شما منتظر بچه هستید یا ترس داشتن بچه را دارید.

دیدن یک فر اسباب بازی در خوابتان بیانگر این است که شما یا کسی، خالص و روراست نیستید. عشق و وفاداری تان زیر سوال می رود(شک برانگیز است)

فرار کردن

خواب دیدن اینکه شما از زندان یا جایی که حد و مرز دارد فرار می کنید بیانگر این است که نیاز دارید از یک موقعیت یا نگرش محدود کننده فرار کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما از مواجه با مشکلات خود اجتناب می کنید. شما از یک موقعیت دوری می کنید به جای اینکه با آنها روبرو شوید

خواب دیدن اینکه شما از اینکه حیوانی به شما آسیب بزند، یا از یک موقعیت فرار می کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. شما تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد

خواب دیدن اینکه شما قادر به فرار کردن نیستید بیانگر حس بی یاوری است یا اینکه قادر به فرار از مشکلات و استرس های زندگی نیستید. اهمیت و نماد جا یا چیزی که تلاش می کنید از آن فرار کنید را در نظر گیرید. خواب ممکن است به این اشاره داشته باشد که جهت(سمت و سو) یا اعتماد به نفسی نیست

خواب دیدن اینکه شما فرار می کنید بیانگر این است که با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما از مواجهه با مساله یا موقعیتی خودداری می کنید

فراری

خواب دیدن اینکه شما فراری هستید بیانگر این است که شما از پذیرش مسئولیت کارهای خود خودداری می کنید. یک مساله است که شما از رودر روشدن با آن خودداری می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که از رابطه یا موقعیتی فرار می کنید. شما احساس محدود شدن و خفگی می کنید

دیدن یا کمک به یک فراری در خوابتان بیانگر این است که شما سر باور هاتان سازش می کنید. اعتقادات شما زیر سوال می رود.

فراموش کردن

خواب دیدن اینکه شما چیز ها را فراموش می کنید بیانگر نگرانی های زندگی است. شما میزان استرس خیلی زیادی را در زندگی تان تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که فراموش کردن چیزی ممکن است بیانگر این باشد که به طور ناخودآگاه تمایل دارید که چیزی را پشت سر گذارید. در سطح مستقیم تر، خواب می تواند ضمیر ناخودآگاه شما باشد که به شما، یک تاریخ یا قرار ملاقات فراموش شده را، می گوید یا به شما یادآوری می کند

خواب دیدن کسی که شما را فراموش می کند بیانگر این است که شما به کسی تبدیل شده اید که به آن افتخار نمی کنید. شاید شما کسی که دارید می شوید را زیر سوال می برید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد کسی که، فراموش می کند شما که هستید، بیانگر این است که شما حس می کنید مهم نیستید

خواب دیدن اینکه شما جایی که زندگی می کنید را فراموش می کنید بیانگر این است که شما نمی خواهید به خانه بروید. یک مشاجره ی خانوادگی وجود دارد؟

خواب دیدن اینکه شما بچه را فراموش می کنید، بیانگر این است که شما حس می کنید زیر بار مسئولیت مراقبت از کسی له می شوید

خواب دیدن اینکه بخشیده می شوید بیانگر این است که شما جنبه ای از خودتان را پذیرفته اید

فراموشی

خواب دیدن اینکه شما فراموشی دارید بیانگر این است که شما تلاش می کنید جنبه ی رد شده یا منفی خودتان را حذف کنید. شما از تغییر می ترسید

فرانسوی

اگر شما فرانسوی صحبت نمی کنید و در خوابتان فرانسوی می شنوید، بیانگر قسمت رمانتیک و حسی خودتان است. به زبان عشق اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که اشتیاقی برای درک یک مساله ندارید. شما توجه کافی به یک رابطه در بیداری تان نمی کنید

خواب دیدن اینکه شما فرانسه صحبت می کنید، بیانگر ابراز عشق است

فرانکشتاین

خواب دیدن اینکه شما فرانکشتاین هستید بیانگر این است که شما توسط جامعه رد می شوید یا زجر داده می شوید. شما حس تنهایی می کنید و اینکه هیچ کس شما را درک نمی کند. تعبیر دیگر این است که ازین می ترسید که نمی دانید چگونه با آن کنار آیید

فراوانی

دیدن رویای فراوانی (وفور) از یک چیز خاص نشان می دهد که شما احتیاج دارید در مصرف منابع و انرژی های خود صرفه جویی کنید. شاید این رویا یک رویای جبرانی ست برای چیزی که شما در زندگیتان فاقد آن هستید (کمبود آن را احساس می کنید). در تعبیری مستقیم تر؛فراوانی (وفور)دلالت بر شادی دارد.

فرزند پسر

دیدن پسرتان در خواب بیانگر ایده آل، امید ها، ظرفیت و جزو جوان شماست. از طرف دیگر، دیدن پسرتان در خواب ممکن است اهمیتی نداشته باشد و به سادگی، آیینه ی زندگی بیداری تان باشد.

اگر شما پسر ندارید و خواب میبینید که به دنبال او هستید بیانگر بعد مردانه ی توسعه نیافته ی خود شماست. شما نیاز دارید که جوانی و کودک درون خودتان را تایید کنید.

فرزند خوانده

خواب دیدن اینکه شما یا دیگران یک بچه را به فرزندی قبول کرده اید بیانگر این است که شما چیز جدید و متفاوتی میگیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز در زندگی تان کم است که بودنش شما را شاد می سازد

خواب دیدن اینکه شما به فرزندی قبول کرده اید بیانگر این است که شما در درون خود، مشتاق بچه هستید.(یا اینکه کودک درون فعالی دارید)

فرزند دختر

دیدن دختر در خوابتان بیانگر رابطه ی بیداری تان با دخترتان و ویژگی هایی است که او نمایش می دهد. اگر شما دختر ندارید، نمادی از جنبه ی زنانه ی خودتان است

فرش

دیدن فرش و موکت در خوابتان بیانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر این است که فرش، نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است شرایط یا طرح فرش را در نظر گیرید و اینکه چگونه موازی با پایه و اساسی که برای خودتان در زندگی گذاشته اید، پیش می روید. شاید خواب به شما می گوید که از مواجه با برخی مسائل خودداری می کنید و به جایش آنها را به زیر فرش می روبید.

خواب دیدن اینکه فرش زیر پا پهن می کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید زندگی تان را راحت تر سازید. این خواب ممکن است مشابه برنامه ریزی برای چیزی باشد. شما طرح پروژه یا تلاش جدیدی را می ریزید

خواب یک قالیچه جادویی(قالیچه پرنده) بیانگر این است که تمایلات و خواست هاتان از یک موقعیت، رابطه یا مسئولیت، فرار می کند. خواب  مشابه خواب پرواز است، به تعبیر خواب کلمه ی پرواز نگاهی بیندازید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی فرش قرمز نگاهی بیندازید

فرش قرمز

خواب دیدن اینکه روی فرش قرمز راه می روید بیانگر این است که تمایل دارید تحسین شوید و به شما چشم دوخته شود. شما به دنبال اعتبار و تایید برای دستاورد هاتان هستید

دیدن فرش قرمز در خوابتان بیانگر این است که شما از لذت و جشن در زندگی تان استقبال می کنید. شما برای جشن آماده اید

فرشته

دیدن فرشته در خواب سمبلی از خوبی، خلوص، حفاظت، راحتی و تسلی خاطر است. به پیغامی که فرشته ها تلاش می کنند به شما برسانند با دقت توجه کنید. این پیغام ها به عنوان راهنمایی برای دستاورد و شادی بزرگتری هستند. تعبیر دیگر این است که این بیانگر اختلال غیر عادی در روحتان است. فرشته ها ممکن است در خوابتان به عنوان نتیجه ی فعالیت های شرورانه و بددلانه شما ظاهر شوند

خواب دیدن اینکه شما فرشته هستید بیانگر این است که شما حس خوبی در مورد چیزی که گفته اید یا کاری که کرده اید دارید.

بویژه، دیدن سه فرشته در خواب سمبلی از الهیات است. یک رویای مقدس و روحانی در نظر گرفته می شود

دیدن یک فرشته در خواب که طوماری در دست دارد بیانگر رویایی با درجه روحانیت بالاست. آینده و اهداف شما، برای شما روشن تر است. پیغام روی طومار خیلی مهم است

دیدن فرشته ی مرگ (عزرائیل) در خواب به پایان دادن ناگهانی به یک موقعیت، عادت یا رابطه در زندگی بیداری تان اشاره دارد. تعبیر  دیگر این است که عزرائیل بیانگر جنبه هایی از شماست که رد شده یا سرکوب شده است

فرعون

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما فرعون هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید اقتدار گرایی و سلطه طلبی درون خود را تایید کنید.

فرفره فوتی

دیدن یا بازی کردن با فرفره در خوابتان بیانگر این است که قدرت و انرژی خلاقانه تان موفق خواهد شد. تعبیر دیگر این است که فرفره نمادی از کودکی و ماهیت بی خیال شماست. رنگ های پره های فرفره را در نظر گیرید

فرقون

دیدن یا استفاده از فرقون در خوابتان بیانگر سخت کوشی، کارگری و سختی است. فرقون نمادی از بدن شما و راهی است که در زندگی تان در آن پیش می روید. چیزی که درون فرقون است را در نظر گیرید، نشانه ای ازین است که مسیرتان به چه سمت است.

فرم تقاضا

خواب دیدن اینکه یک فرم تقاصا را پر می کنید بیانگر این است که چیزی در زندگی تان کم است. اهمیت این را که فرم برای چیست و چگونه به زندگی بیداری تان مربوط می شود را در نظر گیرید.

فرمان

دیدن فرمان در خوابتان بیانگر کنترل جهتی است که در زندگی پیش می گیرید

فرمول

دیدن فرمول در خوابتان بیانگر این است که شما قبلا راه حل یک مساله در بیداری را پیدا کردید. نیاز دارید که توجه بیشتری کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید چیزی که می خواهید با زندگی تان انجام دهید را سروسامان دهید. زمان آن رسیده که برنامه ها و اهداف آتی تان را طرح ریزی کنید

فرودگاه

دیدن فرودگاه در خواب سمبلی از تولد(رسیدن) و مرگ(ترک کردن) است. اگر فرودگاه شلوغ باشد، پس بیانگر تمایل برای آزادی، ایده آل های بالا، جاه طلبی و امید اس. بیانگر این است که شما به سوی یک مقصد جدید در زندگی تان می روید. برخی ایده های جدید، ایجاد می شود یا آماده ی ایجاد شدن و شروع شدن است. شما ممکن است یک رابطه ی جدید، مسیر شغلی جدید یا ماجراجویی جدیدی را تجربه کنید

خواب دیدن یک فرودگاه خالی از سکنه، بیانگر این استکه برنامه ها و اهدافتان، تغییر خواهد کرد یا به تعویق خواهد افتاد. شما مجبورید که در مورد برخی از جنبه های زندگی تان، دست نگه دارید

خواب دیدن اینکه شما در فرودگاه هستید بیانگر این است که این حس را تجربه می کنید که بی هویت هستید. شما مطمئن نیستید که کی هستید یا چه کسی می خواهید باشید

فروردین

خواب دیدن ماه فروردین بیانگر این است که شادی و خوشی و سود در انتظار شماست. بویژه خواب دیدن دروغ سیزده بیانگر این است که شما ابلهانه رفتار می کنید

فروش

خواب دیدن اینکه چیزی را می فروشید بیانگر این است که شما دستخوش تغییراتی در زندگی بیداری تان هستید. ممکن است مشکلاتی را در رها کردن چیزی یا جدا شدن از چیزی تجربه کنید. یاد بگیرید که سازش و مصالحه کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی ازین باشد که شما خودتان را دست کم میگیرید(ارزان می فروشید)

فروشگاه ویدئو فروشی

خواب دیدن اینکه شما در این فروشگاه هستید بیانگر فصل ها و جنبه های مختلف زندگی تان است. خلاصه ای از تجارب زندگی تان است. عنوان ویدئویی که دنبالش می گردید یا اجاره ش می کنید را در نظر گیرید و اینکه چگونه به زندگی بیداری تان مربوط می شود

فروشگاه: مغازه

دیدن یا بودن در خوارو بار فروشی یا سوپر مارکت در خوابتان بیانگر این است که شما از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما دچار طوفان مغزی ایده های جدید هستید و به انتخاب های مختلف پیش رویتان نگاه می کنید.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی بازار نگاه کنید

فروشنده

خواب دیدن اینکه شما فروشنده هستید بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید در زندگی تان واردش کنید. با این حال نیاز دارید مطمئن شوید که برای خود شما درست است و صرفا چیزی نیست که کس دیگر برای شما بخواهد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما پذیرای تغییر هستید و از چشم اندازی متفاوت به چیز ها نگاه می کنید

فریاد کشیدن: نعره زدن

خواب دیدن اینکه شما یا کسی نعره می کشید بیانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اگر شما نعره می زنید و هیچ کس نمی شنود، بیانگر این است که در یک موقعیت در بیداری تان نادیده گرفته می شوید. شما حس می کنید که صدایتان مهم نیست یا اینکه نظرتان به حساب نمیاید. بویژه شنیدن فریاد وحشایه در خوابتان به این معنی است که چیزی هست که شما فکر می کنید که در گذشته جا گذاشته اید که هنوز دنبال شماست و ولتان نمی کند

فریب

خواب یدن اینکه کسی را فریب می دهید بیانگر این است که به خودتان دروغ می گویید که همه چیز درست است در حالی که در واقعیت اینگونه نیست. شما تلاش می کنید که اشتباه یا دروغی را بپوشانید. فریب، خودش را در خواب شما نمایان می کند و ضمیر خودآگاه شما را مثل خوره می خورد

فریزر

دیدن فریزر در خوابتان به احساسات سرد شما اشاره دارد. شما خیلی سرد و یخ می شوید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما ایده هاتان و انرژی تان را حفظ می کنید تا بعدا بتوانید به انها دست یابید

فست فود

دیدن یا خوردن فست فود در خوابتان بیانگر این است که شما زمان برای رسیدگی به احساستان نمی گذارید. شما خوب از سلامت جسمی یا ذهنی تان مراقبت نمی کنید

فستیوال

خواب دیدن اینکه شما در یک فستیوال هستید نمادی از شادی، جشن و عیش و طرب است. شما همین الان درجایگاه خوبی در زندگی تان هستید. تعبیر دیگر این است که تلاش می کنید که فرار کنید و با باقی جمعیت ترکیب شوید.

فسیل

دیدن فسیل در خوابتان نمادی از طول عمر و خرد است. برخی روابط و موقعیت ها، در طول زمان مورد آزمایش و تست قرار میگیرند. خواب ممکن است استعاره ای از کسی باشد که در گذشته گیر کرده است یا طرز فکر قدیمی و به روز نشده دارد

شی ای که فسیل شده است را در نظر گیرید، نشانه ای از چیزی است که در زندگی تان دمده شده است

فشار

خواب دیدن فشار نمادی از استرس و تنش در زندگی تان است. شما حس می کنید که دارید له می شوید(بار روی دوشتان زیاد است)، خیلی کار می کنید یا بار رویتان زیاد است. خواب ممکن است به شما بگوید که ساده تر بگیرید. آرام باشید

فشار خون

خواب دیدن در مورد فشار خونتان بیانگر موقعیت یا مساله ای است که برای شما استرس ایجاد می کند. اگر خواب ببینید که فشار خونتان پایین است، بیانگر فقدان زنده دل بودن و زندگی ای که به کندی پیش می رود. شما نیاز دارید بیشتر اجتماعی باشید

خواب دیدن اینکه یک نفر فشار خون شما را میگیرد بیانگر این است که در مورد سلامتی تان نگران هستید. شاید شما نیاز دارید که وضعیت سلامتی تان را بهبود ببخشید. یا اینکه باید دکترتان را ملاقات کنید

فشار سنج: هواسنج

دیدن بارومتر در خواب بیانگر حالت احساسات درونی تان است و اینکه چگونه با احساسات یا موقعیت های خاص کنار می ایید

فشنگ

دیدن فشنگ یا پوکه های فشنگ درخواب، بیانگر خشم و رفتار حمله ای به سمت شما یا کس دیگری است. شما نیاز دارید که مراقب چیزی که می گویید یا کاری که می کنید باشید. عملکرد و کلام شما ممکن است به سادگی، سو تعبیر شود.

خواب دیدن اینکه گلوله می خورید بیانگر این است که نیاز دارید که اوقات سختی را تاب بیاورید.

فصل ها

خواب دیدن فصل ها بیانگر گذر زمان و مراحل و دوره های زندگی است. بویژه اگر فصل ها در خوابتان سریع تغییر کنند، بیانگر این است که شما دستخوش تحول مهم و توسعه ی روحی عمیق در زندگی تان هستید. فصل خاص را در نظر گیرید، مهم است

فضا

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در فضا هستید بیانگر اکتشاف و تفکر مستقل است. شما افق ها و دیدگاهتان را گسترده می کنید. یا خواب ممکن است جناسی ازین باشد که نیاز به فضای بیشتر در یک رابطه یا موقعیت دارید

فضا پیما

دیدنش در خوابتان نمادی از ذهن خلاق شماست. بیانگر سفر معنوی به ناشناخته هاست و نشانه ای از توسعه ی و آگاهی شخصی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، چشم انداز متفاوتی را در پیش گیرید، مهم نیست که چقدر عجیب یا غیر معمول ممکن است باشد.

فضانورد

خواب دیدن اینکه شما یک فضانورد هستید بیانگر این است که شما آگاهی و هشیاری خود را گسترش می دهید. شما از اطلاعاتی که دارید، بهترین استفاده را می کنید. تعبیر دیگر این است که فضانورد سمبلی از جاه طلبی و بلند همتی شماست. شما به اوج اعلا می رسید. یا ممکن است به این معنی باشد که شما در برقراری ارتباط دچار مشکلاتی هستید.

فقیر

خواب دیدن اینکه شما فقیر هستید به احساس بی کفایتی اشاره دارد. شما از ظرفیت کامل خود استفاده نمی کنید یا ارزش خود را دست کم میگیرید.

ذرت بو داده

خوردن یا درست کردن پاپ کورن در خوابتان بیانگر رشد مثبت است. شما پر از ایده هستید. حقیقتی مهم از طریق خواب ساخته شده و شما را آگاه می کند. اگر پاپ کورن، پف نکرده باشد، نمادی از ظرفیت و پتانسیل است

فک (حیوان)

دیدن فک حیوان در خوابتان بیانگر سو تفاهم است. ممکن است به این معنی باشد که شما در مورد چیزها عجله می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که کسی یا موقعیتی، زمان، انرژی یا جنبه ی زیادی از شما میگیرد.

فک (عضو بدن)

دیدن فک خودتان در خواب بیانگر سرسختی، اراده و اقتدار است. شما ممکن است نیاز به اراده و شکیبایی بیشتر در یک موقعیت دارید. خواب دیدن اینکه فکتان قفل شده است بیانگر خشم ابراز نشده یا دیگر احساسات قوی است که شما نگهشان داشته اید

خواب دیدن اینکه فکتان را می شکنید یا در می رود، بیانگر این است که شما سر باور ها و اصولتان سازش می کنید

فلاسک

دیدن یا استفاده از فلاسک در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید احساسات خاص یا امیدی را زنده نگه دارید. به تعبیر منفی، شما ممکن است تلاش کنید به چیزی، مدت زیادی بچسبید. زمان آن رسیده است که رهایش کنید

فلاکت

خواب دیدن اینکه شما به فلاکت افتاده اید بیانگر موانعی است که در زندگی بیداری تان با انها مواجه هستید. شما حس می کنید که شکست خورده اید

خواب دیدن اینکه دیگران در فلاکت هستند بیانگر نگاه بدبینانه شما در زندگی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید به جنبه های مثبت تر مسائل نگاه کنید

فلامینگو

دیدن فلامینگو در خوابتان بیانگر حس جمعی و همکاری است. بیانگر تجارب یا موقعیت های جدید است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است خیلی نگران ظاهر فیزیکی تان هستید

فلج شدن

خواب دیدن اینکه شما فلج هستید، انعکاسی از حالت فعلی بدنتان، زمانی که خواب می بینید، می باشد. در طول REM حالت خواب، بدن شما بی حرکت و فلج است. مردم میگویند علی رغم اینکه سخت تلاش می کنند اما نمی توانند بدوند یا ضربه بزنند

به صورت سمبلیک، خواب دیدن اینکه فلج هستید. به معنی این است که احساس بی یاوری می کنید یا اینکه در برخی جنبه ها یا برخی موقعیت های زندگی بیداری تان، گیر کرده اید. شما ممکن است احساس کنید که در مواجهه با موقعیت یا تغییر هر چیزی،ناتوانید. تعبیر دیگر این است که رویا می گوید که شما از نظر احساسی،حس فلج شدن دارید. شما در بیان احساساتتان،دچار مشکل هستید

فلز

دیدن فلز در خوابتان بیانگر قدرت و شخصیت است. ممکن است نمادی از بعد غیر انسانی جامعه باشد. نوع و شکل دقیق فلز و کاری که باهاش می کنید را در نظر بگیرید.

دیدنش در خوابتان نمادی از سختی، اراده و عزم است.

فلز برنج

دیدن این فلز در خوابتان بیانگر فریب و دروغ است. ممکن است به خیره سری تان اشاره داشته باشد

خواب دیدن اینکه برنج را پولیش می کشید و برق می اندازید(جلا می دهید)، بیانگر این است که نیاز دارید گوشه های تند و تیز شخصیتتان را هموار کنید(یعنی آنها را متعادل کنید)

فلز یاب

دیدن یا استفاده از فلز یاب در خوابتان بیانگر این است که شما در جست و جوی قدرت درونی هستید یا تلاش می کنید با ضمیر ناخودآگاهتان ارتباط برقرار کنید. تعبیر دیگر این است که شما به دنبال استعداد و ظرفیت نهفته در خودتان هستید. شما می خواهید چیزی را دوباره بدست آورید که از دست داده اید اما ارزشمند یا محبوب بوده است

فلسفه

خواب دیدن در مورد فلسفه بیانگر این است که شما تلاش می کنید دنیای اطراف خود را بشناسید. شما زندگی تان و جایی که از شما استفاده می کند(جایی که قرار دارید) را دوباره ارزیابی می کنید. شاید شما برای پیدا کردن پاسخ سوالات کلیدی، در حال کشمکش با خود هستید یا به دنبال حقیقت چیزی هستید

فلش: پیکان

دیدن یک فلش یا پیکان در خواب بیانگر اهدافی است که شما در مسیر رسیدن به آن هستید(در حال رسیدن به آن هستید) و اهدافی که برای خودتان تنظیم کرده اید. اگر یک پیکان به شما بخورد، به معنی رهایی از فشار یا در معرض آن قرار گرفتن است.  آن قسمتی از بدن که پیکان به آن می خورد را د رنظر بگیرید

دیدن یک پیکان کهنه یا شکسته، سمبلی از نا امیدی ها و روابط بهم خورده است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما فکرتان را در مورد برخی تصمیم ها تغییر داده اید

دیدن یک پیکان دو طرفه در خواب بیانگر ایده ها و نقطه نظر هایی است که متضاد است. شما نیاز دارید که هردو طرف(هردو جنبه) را در نظر بگیرید

دیدن نوک پیکان در خواب سمبلی از تصمیم، جهت و هدف شماست. شما در حال برنامه ریزی در مورد مسیری به سمت موفقیت هستید

دیدن نوک پیکان شکسته در خواب بیانگر شکت خوردن در مسیر حرکت به سمت اهدافتان است

خواب اینکه شما نوک پیکان پیدا می کنید به اهدافی اشاره دارد که رها شده اند. آنها سمبلی از ایده هایی هستند که هرگز مطرح نشده  یا به ثمر نرسیده اند.

فلفل

دیدن یا مزه کردن فلفل در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به زندگی تان کمی مزه و تنوع بیشتر دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است چیزی باشد که شما را آزار می دهد. خواب شما ممکن است نشانه ای از منبع ناراحتی را نشانتان دهد

فلفل تند

دیدن یا خوردن فلفل قرمز در خوابتان نمادی از خوی پرحرارت شماست. یک مذاکره یا بحث، داغ می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید آتش و مزه ی کمی به رابطه تان اضافه کنید(کمی شور و حرارت دهید)

فلفل دلمه ای

دیدن یا خوردن فلفل دلمه ای در خوابتان بیانگر سرسختی شما، مکانیزم دفاعی شما و توانایی شما برای مبارزه(توانایی شما برای در مبارزه قرار گرفتن) است. در کل، یک نماد مثبت است که بیانگر تغییر به سمت بهتر است. رنگ فلفل دلمه ای را در نظر گیرید. اگر سبز است، بیانگر این است که شما هنوز احساس تازگی و پرانرژی بودن در مورد مبارزه تان می کنید. اگر قرمز است، بیانگر این است که خشمی پشت دیوار دفاعی شما نهفته است. اگر زرد است، به این معنی است که شما خردمندانه از انرژی تان استفاده می کنید

فلوت

شنیدن یا بازی کردن با فلوت در خوابتان بیانگر هارمونی در خوابتان است. چیزها برای شما راحت پیش می رود. تعبیر دیگر این است که شنیدن صدای فلوت بیانگر غم و اندوه و اشتیاق است(دو احساس متضاد را برای شمابه همراه دارد). شما طیفی از احساسات را تجربه می کنید.

فنجان

دیدن فنجان در خوابتان بیانگر عشق، پرورش و رحم است. فنجان همچنین بیانگر جوان سازی و شفاست. تعبیر دیگر این است که به یک جایگاه خودآگاهی بالاتر، تعالی میابید. نصفه ی پر لیوان به چشمتان می آید یا نصفه ی خالی لیوان؟ آیا شما زندگی را از نقطه نظر مثبت می بینید یا منفی.

دیدن فنجانی که دسته اش شکسته است، بیانگر احساس بی کفایتی و نگرانی شما ست که قادر نیستید یک موقعیت خاص را مدیریت کنید

دیدن فنجان شکسته در خوابتان بیانگر احساس بی قدرتی، گناه و/یا اعتماد به نفس پایین است. شاید شما حس می کنید که در سروکار داشتن با یک موقعیت، شایسته نیستید یا بی کفایت هستید

فنجان چای

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید معنوی تر باشید

فندق

دیدن فندق در خوابتان بیانگر صلح، هماهنگی و سرمایه گذار یهای مخاطره آمیز تجاری سوداور است

خواب دیدن اینکه فندق می خورید بیانگر دوستان وابسته و صادق است

دیدن یا خوردن فندق در خوابتان بیانگر عشق خالص است و اینکه با افتخار از خود گذشتگی صورت میگیرد. شما هیچ شک مردد یا بی اعتمادی در رابطه تان ندارید

فندک

دیدن یا استفاده از فندک در خوابتان بیانگر جرقه ی یک ایده ی جدید است

فنر

دیدن فنر فلزی در خوابتان بیانگر این است که شما احساس کشیدگی می کنید. شما تحت فشار زیادی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که همان طور که فنر ناگهان از جا می پرد و عمل می کند شما نیز نیاز دارید ناگهان دست به کار شوید.

فنگ شوئی

خواب دیدن در مورد فنگ شویی بیانگر این است که به دنبال تعادل روحی، درک و هارمونی هستید شما در زندگی تان به دنبال مثبت بودن هستید

فوبیا

خواب دیدن اینکه شما فوبیا دارید بیانگر این است که نیاز دارید با ترس هاتان روبرو شوید. به ترس هاتان اجازه ندهید که زندگی تان را کنترل کنند. فوبیای خاص را در نظر گیرید، نشانه هایی برای تفسیر خواب هاتان دارد. برای مثال، اگر شما خواب ببینید که از ارتفاع می ترسید، ممکن است به این معنی باشد که جایگاه شما در بالا، متزلزل است. شما می ترسید که ممکن است از فضل و زیبایی بیفتید

فوبیا از مکان های شلوغ

خواب دیدن اینکه از مکان های شلوغ ترس دارید بیانگر ترس از دیده شدن است. شما دوست ندارید که در مرکز توجه و تمرکز باشید. خواب ممکن است سمبلی از فوبیا (ترس) زندگی واقعی باشد یا روی احساس نگرانی تاکید داشته باشد

فوتبال

خواب دیدن اینکه شما فوتبال تماشا می کنید بیانگر این است که شما در کارتان، رضایت زیادی دارید. همان طور که در زندگی تان پیش می روید، به اهدافتان دست خواهید یافت

خواب دیدن اینکه شما فوتبال بازی می کنید یا در زمین فوتبال هستید، بیانگر ماهیت رقابتی شماست. تعبیر دیگر این است که شما همکاری کافی یا حمایت کافی در زمینه ای از زندگی تان در یافت نمی کنید. شما با چالش های زیادی که تقاضا می کند روبرو هستید

فوتبال دستی

فوتبال دستی بازی کردن در خوابتان به یک موقعیت اشاره دارد که نیاز دارید به سرعت به آن پاسخ دهید یا عکس العمل نشان دهید.

فونداسیون: پی

دیدن فونداسیون یک ساختمان بیانگر سیستم باورهای شماست. شما برای هر موقعیتی خوبی آماده شده اید.

خواب دیدن اینکه فونداسیون بی ثبات است و منتقل می شود، بیانگر این است که شما باورهاتان را در مورد چیزی تغییر می دهید

فویل

دیدن یا پیچیدن چیزی در فویل در خوابتان بیانگر این است که شما تلاش می کنید خودتان را از واقعیت های تند و تیز حمایت کرده یا عایق کنید(که درگیر نشوند). تعبیر دیگر این است که پیچیدن چیزی در فویل مشابه خشم محدود شده و مقید شده است. شما احساسات خود را درونی می کنید و چیزها را درون نگه دارید. خواب ممکن است جناسی از از بین بردن یا خنثی کردن برنامه های کسی باشد

فیروزه

دیدن فیروزه در خوابتان نمادی از شانس، موفقیت است. فیروزه دارای انرژی شفا و ابزاری برای یکی کردن نیروهای بین روح زمین و هواست (روحیات معنوی و خاکی را یکی می کند). تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر شیطان یا نیروی منفی است که تلاش می کنید دفعش کنید

رنگ فیروزه ای، نمادی از قدرت شفا و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر شما احساسات منفی نسبت به این رنگ دارید، پس بیانگر این است که شما، احساساتتان را ساکت می کنید و به مردم اجازه ی ورود نمی دهید. شما از تغییر می ترسید

فیس بوک

خواب دیدن در مورد صفحه ی فیس بوک بیانگر این است که تمایل دارید که دایره روابط اجتماعی تان را گسترش دهید. شما نیاز دارید که به شیوه ای شخصی تر و مستقیم تر به دیگران برسید(با آنها ارتباط برقرار کنید). زمان آن رسیده که از پیله ی خود خارج شوید و زندگی را تجربه کنید

فیگور

دیدن فیگور های رمز آلود در خوابتان بیانگر این است که سردرگمی و ابهام را در جایی در زندگی تان تجربه می کنید

فیل

دیدن فیل در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید صبور تر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید. یا شاید یک خاطره ایست که خیلی وقت است حفظش کرده اید. شما نیاز دارید که گذشته را رها کنید. فیل، نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر این است که شخصیت درونگرای فیل ممکن است انعکاسی از شخصیت شما باشد. بویژه اگر شما یک فیل سفید ببینید، نمادی از اشرافیت است

خواب دیدن اینکه شما سوار یک فیل هستید بیانگر این است که شما در کنترل ضمیر ناخودآگاه خود هستید و در کنترل جنبه هایی از خودتان هستید که یک زمانی از آنها می ترسیدید

خواب دیدن اینکه شما از فیل می ترسید بیانگر این است که مشکل بزرگی است که شما از رویارویی با آن میترسید

خواب دیدن اینکه شما یک فیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید نظرات و دیدگاه های خود را بشناسانید. شما نیاز دارید که ایده هاتان را بیان کنید. خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما یک فیل هستید، ممکن است انعکاسی از دیدگاه های محافظه کارانه ی شما باشد. فیل، نمادی از حزب جمهوری خواه امریکاست. شاید شما، دیدگاه های مشترک با این حزب دارید

فیلتر

دیدن یا استفاده از فیلتر در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید در چگونگی ابراز خودتان دقت کنید و محتاط باشید. قبل از حرف زدن فکر کنید. تعبیر دیگر این است که فیلتر به این معنی است که شما نیاز دارید که مثبت ها را بپذیرید و همه ی منفی ها را پشت سر گذارید

فیلم

خواب دیدن اینکه شما فیلم تماشا می کنید بیانگر این است که شما زندگی تان را که گذشته است تماشا می کنید. شاید شما نیابتا از طریق تماشا و کارهای دیگران، زندگی می کنید. این را در نظر بگیرید که چگونه فیلم موازی موقعیت های زندگی بیداری شماست. این را ببینید که چگونه شخصیت ها به شما مربوط می شوند و چگونه آنها، جنبه ای از شما را نشان می دهند

خواب دیدن اینکه نقشی رادر فیلم بازی می کنید، این را پیش بینی می کند که چیزی از ضمیر ناخودآگاهتان دارد پدید میاید یا نمایش داده می شود. ممکن است بیانگر خاطرات تصاویری از گذشته تان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است شما را به سمت نقشی جدید که ممکن است به عهده گیرید ببرد. ضمیر ناخودآگاه شما از نظر روانی، شما را برای این نقش جدید اماده می کند

خواب دیدن اینکه صفحه ی فیلم(صحنه نمایش) سفید است بیانگر این است که شما تلاش می کنید خودتان را از مساله یا احساسی دور کنید. یا شما حس می کنید از یک موقعیت حذف شده اید. تعبیر دیگر این است که صفحه ی سفید نمادی از نبود دستاورد است. شما حس می کنید که چیزی ندارید که برگردید و بهش نگاه کنید

حضور داشتن یا تماشای فیلم یا صفحه تلویزیون در خوابتان بیانگر این است که گذر زندگی خود را تماشا می کنید. ببینید چگونه فیلم موازی موقعیت های زندگی بیداری تان است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید گامی به عقب برداشته و به رابطه ی بیداری تان معقول تر نگاه کنید.

فیلم نامه

خواندن یا نوشتن متن نمایشنامه یا فیلم نامه در خوابتان بیانگر شخصیت یا فردی است که شما در زندگی بیداری تان تصویرش میکنید. خواب به شما می گوید که شما قدرت دارید تا کنترل جهت و مسیر زندگی تان را در دست بگیرید.

فین فین کردن

شنیدن فین فین کردن خودتان یا دیگران در خوابتان بیانگر یک مشکلی است که در زندگی بیداری تان رو به رشد است، خصوصا اگر به درستی با آن رفتار نشود. شما خودتان را به شیوه ای موثر ابراز نمی کنید

فیوز

فیوز پریدن در خوابتان بیانگر چیزی در زندگی تان است که به خاطر استرس و فشار، در معرض خراب شدن است. خواب ممکن است استعاره ای از اینکه از کوره در می روید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید