تعبیر نمادهای حرف «ث»

ثبت نام

خواب دیدن اینکه برای چیزی ثبت نام می کنید بیانگر تعهدات شما به اهدافتان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از چیزی باشد که تاثیری روی شما داشته است

ثروت

خواب دیدن اینکه پولدار هستید بیانگر این است که شما کاری که برنامه ریزی کردید انجام دهید را انجام داده اید و بهش رسیده اید. خواب بیانگر دستاورد شما و پاداش هایی است که به خاطر سخت کوشی تان دریافت می کنید

خواب دیدن اینکه دیگران پولدار هستند بیانگر این است که نیاز دارید حمایت اطرافیانتان را جلب کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید مراقب خرج کردن خود باشید

ثروتمند

خواب دیدن اینکه شما ثروتمند هستید بیانگر غرور و اعتماد به نفس است. شما موفقیت زیادی را با صبر و استقامت تجربه خواهید کرد.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی دارایی نگاه کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید