غ

تعبیر نمادهای حرف «غ» غار دیدن یا خواب دیدن اینکه در غار هستید، نمادی از رحم است، ... ادامه مطلب

ع

تعبیر نمادهای حرف «ع» عادت خواب دیدن در مورد یک عادت قدیمی یا عادتی که اخیرا ترکش ... ادامه مطلب

ظ

تعبیر نمادهای حرف «ظ» ظاهر خواب دیدن در مورد ظاهرتان بیانگر نگرانی شما ازین است که چگونه ... ادامه مطلب

ط

تعبیر نمادهای حرف «ط» طاعون: آفت خواب دیدن آفتی همه گیر بیانگر این است که شما با ... ادامه مطلب

ض

تعبیر نمادهای حرف «ض» ضایعات: دور ریختنی: آشغال waste دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما ... ادامه مطلب

ص

تعبیر نمادهای حرف «ص» صابون دیدن صابون در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید احساسات یا ... ادامه مطلب

ش

تعبیر نمادهای حرف «ش» شاخ گوزن دیدن شاخ گوزن در خواب بیانگر قوای مردانه، پرخاشگری و ابراز ... ادامه مطلب

س

تعبیر نمادهای حرف «س» سردخانه قفسه هایی که در آن مرده می گذارند خواب دیدن اینکه شما ... ادامه مطلب

ژ

تعبیر نمادهای حرف «ژ» ژاپن خواب دیدن در مورد ژاپن یا اینکه شما در ژاپن هستید، بسته ... ادامه مطلب

ز

تعبیر نمادهای حرف «ز» زاج: سنگ نمک دیدن زاج در خواب بیانگر ناامیدی در مورد برنامه هایی ... ادامه مطلب