محتوای اعضای بدن
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ناف

ناف دیدن نافتان در خواب بیانگر خودتان و سلف (self) است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مرکز و حد وسط خود را بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن نافتان بیانگر پیوند و وابستگی شما ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ناخن

ناخن توجه به ناخن هاتان در خوابتان بیانگر این است که در حالت دفاع قرار دارید. طول ناخن، رنگ، شرایط و تمیزی ناخن ها را در نظر گیرید، در خواب معنا دارد. اگر شما خواب ببینید که ناخن هاتان بلند ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مقعد

مقعد دیدن مقعد در خواب بیانگر احساسات منفی است که شما ممکن است توی خودتان بریزید و سرکوبش کنید. بیانگر احساس گناه، شرم و احترام به خود است. تعبیر دیگر این است که مقعد در رابطه با سخاوت و بخل ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مغز

مغز خواب دیدن در مورد مغزتان بیانگر این است که تحت استرس فکری سختی هستید. شما نیاز دارید که توانایی های حل مساله تان را به کار گیرید. تعبیر دیگر این است که است که ایده هاتان، توجه و اعتبار ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مژه

مژه توجه به مژه گانتان یا خواب دیدن اینکه آنها رشد می کنند بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را به شیوه ای نهفته یا نامحسوس، بیان کنید. بیانگر خوش شانسی است خواب دیدن اینکه همه ی مژه ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مچ پا

مچ پا خواب دیدن در مورد مچ پا بیانگر این است که شما به دنبال حمایت و جهتی در زندگی تان هستید. از خودتان بپرسید که به کدام سمت میخواهید بروید پیچ خوردن مچ پا در خواب بیانگر این است ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مچ دست

مچ دست توجه به مچ دستتان در خواب بیانگر توانایی شما برای ترکیب هم زمان لذت و هیجان با بهره وری است. شما قادر هستید توجه دیگران را جلب کنید و آنها را درگیر کنید دیدن یک مچ دست صدمه ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ماهیچه

ماهیچه دیدن ماهیچه در خوابتان نمادی از قدرت و نیروست. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را توسعه دهید و فرد با اعتماد به نفس و قوی تری شوید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لگن خاصره

لگن خاصره دیدن اسکلت لگنتان در خواب بیانگر حس زنانگی و مردانگی شماست. شما ممکن است با مسائل خلاقیت و ابراز خود سرو کار دارید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لب

لب دیدن لب ها در خوابتان بیانگر حس، عشق و رمانتیک بودن است، خصوصا اگر لبها غنچه باشد. لب ها، ابزار ارتباطی است. خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لب های آبی و کبود دارید بیانگر بیماری یا مشکلاتی احتمالی ...
1 2 3 5
error: Content is protected !!