محتوای شخصیت ها
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب یتیم خانه، نوانخانه، پرورشگاه

یتیم خانه، نوانخانه، پرورشگاه خواب دیدن اینکه شما در یتیم خانه هستید بیانگر حس تعلق شماست یا نداشتن حس تعلق شماست. شما حس می کنید که در جهان تنها هستید. شاید فکر می کنید که کسی چیزی که انجام می ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب یتیم

یتیم دیدن یک یتیم در خوابتان بیانگر ترس از رها سازی است. شما حس تنهایی و رد شدن می کنید خواب دیدن اینکه شما یک یتیم هستید بیانگر این است که نیاز دارید یاد بگیرید مستقل تر باشید و خودکفا ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب هیولا

هیولا خواب دیدن اینکه شما توسط یک هیولا تعقیب یا دنبال می شوید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که زننده و زشت است. شما ممکن است ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای دارید. تلاش کنید که در خوابتان ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب هیتلر

هیتلر دیدن هیتلر در خوابتان نمادی از ظلم و ستم، ترس، دستکاری قدرت و کنترل محض است. خواب می تواند به واسطه ی موقعیتی باشد که شما حس بی یاور بودن می کنید یا اینکه کسی هست که روی شما ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب همسر(زن)

همسر (زن) دیدن زنتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید توجه کنید که ممکن است روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید تاکید کند. اگر شما واقعا ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب همسایه

همسایه خواب دیدن اینکه همسایه خوبی دارید بیانگر لذت و آرامش در خانه است. اگر شما خواب یک همسایه عصبانی یا غیر صمیمی را ببینید، بیانگر اختلاف و نا امیدی است. مساله ی بیداری ای بین شما و همسایه تان ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ولگرد

ولگرد، آواره خواب دیدن اینکه ولگرد هستید بیانگر این است که شما مسئولیت های خود را به عهده نمی گیرید. شما در برای انجام کاری در زندگی تان پیش قدم نمی شوید. شاید شما تلاش می کنید که از مسئولیت ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب وکیل

وکیل دیدن یا خواب دیدن اینکه شما وکیل هستید به این معنی است که اگر درخواست کمک کنید، کمک هست. شما نیاز دارید که غرورتان را کنار گذارید و از دیگران درخواست کمک کنید. یا سطح مستقیم تر این است ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب وزیر

وزیر دیدن یا خواب دیدن اینکه شما وزیر هستید بیانگر این است که نیاز دارید در یک موقعیت یا رابطه، دلسوزتر باشید و بیشتر درک کنید. تعبیر دیگر این است که شما پاتان را از حدتان فراتر می گذارید و ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب والدین

والدین دیدن والدین تان در خواب سمبلی از قدرت و پشت و پناه و عشق است. شما ممکن است نگرانی های خود را در مورد والدین تان بیان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر ترکیبی از جنبه های زنانگی ...
1 2 3 13
error: Content is protected !!