انگشت پا

دیدن انگشت پا در خوابتان بیانگر راهی است که پیش می روید و بیانگر مسیر زندگی است، چه با وقار و ظرافت باشد، چه بدون آن. بیانگر مسیر تان در زندگی است. تعبیر دیگراین است که انگشت پا بیانگر جزئیات جزئی زندگی است و اینکه چگونه با آنها کنار میایید.

خواب دیدن اینکه شست پاتان را گم یا پیدا می کنید، عزم و اراده و انرژی مورد نیاز برای پیشروی در یک موقعیت را ندارید

خواب دیدن اینکه شما به شست پاتان صدمه می زنید یا یک زائده روی آن است، به این معنی است که شما در مورد پیشروی در یک تصمیم نگرانید

خواب دیدن اینکه کسی شست پاتان را می بوسد، بیانگر کسی است که تلاش می کنید پیشرفت شما را تضمین و تایید کند. آنها به شما انگیزه می دهند که بهتر عمل کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید